EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ РЕКЛЕЙМІНГУ СТІЧНИХ ВОД НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
О. М. Маценко, І. В. Торба, Є. В. Хілько, О. О. Татарко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.58

УДК: 338.314

О. М. Маценко, І. В. Торба, Є. В. Хілько, О. О. Татарко

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ РЕКЛЕЙМІНГУ СТІЧНИХ ВОД НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено вирішенню проблеми дефіциту якісної питної води на основі підвищення обсягів та ефективності очищення стічних вод підприємствами України в умовах рециркуляційної економіки.
Метою статті є дослідження можливості зменшення еколого-економічних збитків від скидів забруднених стічних вод підприємствами України та збільшення частки використання очищених стічних вод у якості джерела таких ресурсів, як вода, енергія і поживні речовини.
В основній частині статті представлено основні підприємства-забруднювачі України за 2018 рік. Головний акцент зроблено на зміні сприйняття стічних вод як тягаря для підприємств України на ресурс, який може бути корисним як для самого підприємства, так і для інших суб'єктів господарювання, у тому числі для водопостачання населення. У статті розглянуто основні сфери та характер впливу забруднених стічних вод, проаналізовано світовий досвід та сучасний стан в Україні у сфері водокористування та запропоновано основні напрями удосконалення інституційних умов з метою покращання ситуації.
Представлено схему інноваційної трансформації відношення та поводження зі стічними водами.
Приділено увагу ланцюжку цінності, який залежить від ступеня очищення стічних вод та відповідно розширення сфер використання водних ресурсів. На кожному етапі відновлення зростає вартість реклеймінгу, але разом з тим, підвищується цінність використання води.
Виділено структурні елементи еколого-економічного збитку від забрудненої води, який запропоновано розглядати як додаткові витрати на його елімінацію та компенсації. Визначено критерії ефективного управління стічними водами та приведено успішні приклади застосування реклеймінгу на підприємствах України.

Ключові слова: реклеймінг; еколого-економічний збиток; водні ресурси; повторне водопостачання; оборотне водопостачання; стічні води.

Література

1. Forslund, A., Malm Renоfаlt, B., Barchiesi, S., Cross, K., Davidson, S., Ferrel, T., Korsgaard, L., Krchnak, K., McClain, M., Meijer, K. and Smith, M. (2009) Securing Water for Ecosystems and Human Well-being: The Importance of Environmental Flows. Swedish Water House Report 24. — 52 p.
2. Hernаndez-Sancho, Francesc, Lamizana-Diallo, Birguy, Mateo-Sagasta, Javier and Qadir, Manzoor (2015). Economic Valuation of Wastewater: The cost of action and the cost of no action. UNEP. — 72 p.
3. Drechsel, P., Qadir, M. and Wichelns, D. (2015a) (eds). Wastewater: Economic Asset in an Urbanizing World. Springer Netherlands. — 282 p.
4. У Львові вироблятимуть біогаз із мулу стічних вод. Візуалізація. URL: http://tvoemisto.tv/news/lvivvodokanal_vyroblyatyme_biogaz_iz_mulu_stichnyh_vod_85375.html
5. На Супрунівській очисній станції "Полтававодоканалу" незабаром з'явиться мікрогідроелектростація. URL: http://energolife.info/ua/2017/Utilities/5105
6. Всесвітня доповідь Організації Об'єднаних Націй про стан водних ресурсів. "Стічні води неосвоєний ресурс", 2017 — 12 с.
7. Водна стратегія України на період до 2025 року (наукові основи). — К.: НААН України, Інститут водних проблем і меліорації, 2015. — 46 с.
8. Jan Petervan der Hoek, Heleende Fooij, Andr? Struker. Wastewater as a resource: Strategies to recover resources from Amsterdam's wastewater — Resources, Conservation and Recycling Volume 113, October 2016 — P. 53—64.
9. Томільцева А.І., Яцик А.В., Мокін В.Б. та ін.: Екологічні основи управління водними ресурсами: навч. посіб. — К.: Інститут екологічного управління та збалансованого при родокористування, 2017. — 200 с. (Бібліотека екологічних
10. UNGA (United Nations General Assembly). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. A/70/L.1. New York, UNGA.
11. В Україні зникають малі річки, під загрозою. URL: https://www.unian.ua/ecology/naturalresources/2258489-v-ukrajini-znikayut-mali-richki.html
12. Цілі сталого розвитку в Україні. URL: http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili/clear-water-and-sanitation
13. ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів вод у 2018 році. URL:https://www.davr.gov.ua/news

O. Matsenko, I. Torba,, Ye. Khilko, O. Tatarko

ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFECT OF WASTEWATER RECLAIMING AT ENTERPRISES OF THE UKRAINIAN

Summary

The article is devoted to solving the problem of shortage of quality drinking water on the basis of increase of volumes and efficiency of sewage treatment by the enterprises of Ukraine in the conditions of recirculation economy.
The purpose of the article is to investigate the possibility of reducing the ecological and economic losses from discharges of polluted wastewater by Ukrainian enterprises and to increase the share of wastewater treatment as a source of such resources as water, energy and nutrients.
The main part of the article presents the main enterprises-pollutants of Ukraine for 2018. The main focus is on changing the perception of wastewater as a burden on Ukrainian enterprises to a resource that can be beneficial to both the enterprise itself and other economic entities, including water supply. The article deals with the main spheres and nature of the impact of polluted wastewater, analyzes the world experience and the current state of water use in Ukraine and proposes the main directions of improvement of the institutional conditions in order to improve the situation. The sequence of methodological determination of ecological and economic damage from pollution of water resources is offered. The main areas of post-reclamation wastewater use are identified, among which is agriculture, where post-reclamation wastewater is proposed to be used for irrigation and mineral fertilizers to increase soil fertility. The scheme of innovative transformation of attitude and wastewater management is presented.
Attention is drawn to the value chain, which depends on the degree of wastewater treatment and, accordingly, the expansion of water use. At each recovery stage, the cost of the wastewater reclayming increases, but at the same time, the value of water use increases.
Structural elements of ecological and economic damage from contaminated water are highlighted, which is proposed to be considered as additional costs for its elimination and compensation. Criteria for effective wastewater management are identified and successful examples of the use of wastewater reclayming on Ukrainian enterprises are given.

Keywords: eclaiming; ecological and economic damage; water resources; re-water supply; circulating water supply; sewage.

References

1. Forslund, A. Malm Renоfаlt, B. Barchiesi, S. Cross, K. Davidson, S. Ferrel, T. Korsgaard, L. Krchnak, K. McClain, M. Meijer, K. and Smith, M. (2009), "Securing Water for Ecosystems and Human Well-being: The Importance of Environmental Flows", Swedish Water House Report, pp. 24 — 52.
2. Hernаndez-Sancho, F. Lamizana-Diallo, B. Mateo-Sagasta, J. and Qadir, M. (2015), Economic Valuation of Wastewater: The cost of action and the cost of no action, UNEP, Nairobi, Kenya.
3. Drechsel, P. Qadir, M. and Wichelns, D. (2015), Wastewater: Economic Asset in an Urbanizing World, Springer, Netherlands.
4. Tvoe misto (2017), "Biogas from sewage sludge will be produced in Lviv. Visualization", available at: http://tvoemisto.tv/news/lvivvodokanal_vyroblyatyme_biogaz_iz_mulu_stichnyh_vod_85375.html (Accesed 13 August 2019).
5. Energolife.info (2017), "Microhydroelectrostation to appear at Suprunova Poltavavodokanal Treatment Plant soon", available at: http://energolife.info/ua/2017/Utilities/5105 (Accesed 13 August 2019).
6. United Nations (2017), World Water Status Report "Sewage undrawn resource", UN, NY, USA.
7. Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS (2015), Vodna stratehiia Ukrainy na period do 2025 roku (naukovi osnovy) [Water strategy of Ukraine for the period until 2025 (scientific basis)], Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS, Kyiv, Ukraine.
8. der Hoek, J. P. Fooij, H. and Struker, A. (2016), "Wastewater as a resource: Strategies to recover resources from Amsterdam's wastewater", Resources, Conservation and Recycling, vol. 113, pp. 53—64.
9. Tomiltseva, A.I. Yatsik, A.V. and Mokin, V.B. (2017), Ekolohichni osnovy upravlinnia vodnymy resursamy: navch. posib. [Environmental Basics of Water Management: Educ. tool.], Institute for Ecological Management and Balance in the Use of Rodents, Kyiv, Ukraine.
10. UNGA (United Nations General Assembly) (2015), "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. A/70/L.1", UN, New York, USA.
11. UNIAN (2017), "Small rivers are threatened in Ukraine", available at: https://www.unian.ua/ecology/naturalresources/2258489-v-ukrajini-znikayut-mali-richki.html (Accesed 13 August 2019).
12. United Nations in Ukraine (2018), "Sustainable Development Goals in Ukraine", available at: http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili/clear-water-and-sanitation (Accesed 13 August 2019).
13. The official site of State Water Resources Agency of Ukraine (2019), "The Top 100 Largest Water Pollution Enterprises in 2018", available at: https://www.davr.gov.ua/news (Accesed 13 August 2019).

№ 16 2019, стор. 58 - 66

Дата публікації: 2019-08-31

Кількість переглядів: 1623

Відомості про авторів

О. М. Маценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

O. Matsenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

ORCID:

0000-0002-1806-2811


І. В. Торба

аспірант кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

I. Torba,

postgraduate student of the Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

ORCID:

0000-0001-7369-913X


Є. В. Хілько

аспірант кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

Ye. Khilko

postgraduate student of the Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

ORCID:

0000-0002-7134-6610


О. О. Татарко

менеджер з продаж навігаційних систем ТОВ "Агротек"

O. Tatarko

navigation Systems Sales Manager of Agrotech LLC

ORCID:

0000-0003-1588-8965

Як цитувати статтю

Маценко О. М., Торба І. В., Хілько Є. В., Татарко О. О. Еколого-економічний ефект реклеймінгу стічних вод на підприємствах України. Агросвіт. 2019. № 16. С. 58–66. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.58

Matsenko, O., Torba,, I., Khilko, Ye. and Tatarko, O. (2019), “Ecological and economic effect of wastewater reclaiming at enterprises of the ukrainian”, Agrosvit, vol. 16, pp. 58–66. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.