EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВИ ОБЛІКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
О. А. Подолянчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.51

УДК: 657

О. А. Подолянчук

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВИ ОБЛІКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті досліджено наукові публікації з питань виробництва та обліку органічної продукції. Розкрито різні погляди науковців щодо визначення поняття "готова продукція". Представлено особливості виготовлення готової продукції у різних галузях народного господарства та представлено власне визначення. Досліджено нормативно-правове регулювання органічного виробництва та обгрунтовано авторське формулювання змісту органічної продукції. Представлено міжнародний підхід до категорій органічної продукції. Підтверджено перспективність органічного виробництва та необхідність нормативного регулювання облікових процесів, які стосуються органічного виробництва. Окреслено новий підхід до системи обліку готової продукції сільськогосподарських підприємств з виділенням таких завдань: виокремлення об'єктів обліку виробництва та стану готової продукції (в т.ч. органічної і традиційної); формування первинних документів (за виокремленими об'єктами); узагальнення даних на рахунках синтетичного та аналітичного обліку; обгрунтування статей фінансової, податкової та статистичної звітності; забезпечення належного контролю за виробництвом, рухом та процесом реалізації продукції. За результатами дослідження визначено необхідність розробки методологічного інструментарію для обліку органічного виробництва. З розвитком органічного виробництва має бути належним чином організована система обліку, яка сприятиме забезпеченню користувачів своєчасною та достовірною інформацією про виробництво, зберігання та реалізацію органічної продукції.

Ключові слова: готова продукція; органічна продукція; органічне виробництво; облік.

Література

1. Вінюкова О.Б. Реалії та перспективи розвитку виробництва органічної продукції в Україні / О.Б. Вінюкова // Регіональна економіка та управління. 2018. — №3 (21). — С. 17—22.
2. Захарова Д.С. Ефективність виробництва органічної продукції сільськогосподарських підприємств: дис. канд. економ. наук: 08.00.04 / Захарова Дарина Сергіївна. — Рівне: НУВГП, 2015. — 220 с.
3. Касич А. Понятійний апарат терміну "готова продукція" як об'єкта бухгалтерського обліку / А. Касич, В. Шара // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. — 2016. — №11 (188). — С. 33—36.
4. Костишин Н.С. Значення готової продукції та особливості організації її обліку на м'ясопереробних підприємствах / Н.С. Костишин // Економіка і суспільство. — 2017. — Вип. 11. — С. 515—522.
5. Курман Т. Проблеми законодавчого забезпечення виробництва органічної продукції тваринництва / Т. Курман // Підприємництво, господарство і право. — 2018. — №12. — С. 153—157.
6. Мельничук Я.П. Документальне оформлення витрат і виходу продукції рослинництва органічного походження / Я.П. Мельничук // ВІСНИК ЖДТУ. — 2016. — № 2 (76). — С. 27—32.
7. Мороз Ю.Ю. Облікове забезпечення господарської діяльності товаровиробників органічної продукції [Електронний ресурс] / Ю.Ю. Мороз, Ю.С. Цаль-Цалко. — Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8415/1/Organik_2017_289-297.pdf
8. Новак Н.П. Управління розвитком агроформувань з виробництва органічної продукції / Н.П. Новак // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2016. — Вип. 18. — Ч. 2. — С. 64—66.
9. Органічна Україна в інфографіці. AgroPortal [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agroportal.ua/ua/publishing/infografika/organicheskaya-ukraina-v-infografike/
10. Пасемко Г.М. Обліково-аналітичне забезпечення ведення органічного сільськогосподарського виробництва / Г.М. Пасемко // Вісник ЖНАЕУ. — 2016. — №1 (54). — Т. 2. — С. 190—197.
11. Подолянчук О.А. Готова продукція як об'єкт обліку сільськогосподарських підприємств / О.А. Подолянчук, І.С. Захарчук // Економіка, фінанси, право. — 2014. — №2. — С. 18—22.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. №246: — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
13. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини [Електронний ресурс]: Закон України від 3.09. 2013 р. №425-VII. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-18
14. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції [Електронний ресурс]: Закон України від 10.07.2018 р. № 2496— VIIІ. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19
15. Суліменко Л.А., Киян А.В. Особливості бухгалтерського обліку в умовах органічного виробництва продукції рослинництва [Електронний ресурс] / Л.А. Суліменко, А.В. Киян. — Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8422/1/Organik_2017_346-351.pdf
16. Цаль-Цалко Ю.С. Статистичний і бухгалтерський облік органічного виробництва / Ю.С. Цаль-Цалко // Наукові горизонти. — 2018. — №5 (68). — С. 70—77.

O. Podolianchuk

THE ESSENCE AND BASIS OF ORGANIC PRODUCT ACCOUNTING

Summary

The article investigates scientific publications on organic production and accounting. Various views of scientists on the definition of "finished products" are revealed. The peculiarities of manufacturing finished products in different sectors of the economy are presented. and our own definition is given: finished products are parts of stocks and agricultural products produced by an enterprise that are intended for resale, internal use and do not require technical and biological conversion. Regulation of organic production is investigated and the author's formulation of the content of organic products in of the production process is substantiated, as a result of which agricultural products and products of their processing are produced in accordance with certain standards of organic production and their quality is confirmed by a certificate. An international approach to organic product categories is presented. The prospects of organic production and the need for regulation of accounting processes related to organic production have been confirmed. A new approach to the system of accounting of finished products of agricultural enterprises is outlined with the following tasks: separation of objects of accounting of production and condition of finished products (including organic and traditional); formation of primary documents (by separate objects); synthesis of data on accounts of synthetic and analytical accounting; substantiation of the articles of financial, tax and statistical reporting; ensuring proper control over production, movement and sales process. According to the results of the research, it is necessary to develop a methodological toolkit for accounting organic production. With the development of organic production, a system of accounting should be properly organized to help provide users with timely and reliable information on the production, storage and sale of organic products. For this purpose, accounting for such products should be separated from the production and storage of inorganic and transitional products.

Keywords: finished products; organic products; organic production; accounting.

References

1. Viniukova, O.B. (2018), "Realities and prospects of development of organic production in Ukraine", Rehional'na ekonomika ta upravlinnia, vol. 3 (21), pp. 17—22.
2. Zakharova, D.S. (2015), "Efficiency of production of organic products of agricultural enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, NUVHP, Rivne, Ukraine.
3. Kasych, A. and Shara, V. (2016), "Conceptual apparatus of the term "finished goods" as an object of accounting", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni T. Shevchenka, vol. 11 (188), pp. 33—36.
4. Kostyshyn, N.S. (2017), "Value of the finished product and peculiarities of its accounting at the meat processing enterprises", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 11, pp. 515—522.
5. Kurman, T. (2018), "Problems of legislative support for the production of organic livestock products", Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 12, pp. 153—157.
6. Mel'nychuk, Ya.P. (2016), "Documentation of costs and output of products of organic origin", VISNYK ZhDTU, vol. 2 (76), pp. 27—32.
7. Moroz, Yu.Yu. Yu.S. and Tsal'-Tsalko, (2017), "Accounting support for economic activities of organic producers", available at: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8415/1/Organik_2017_289-297.pdf (Accessed 03 Aug 2019).
8. Novak, N.P. (2016), "Management of the development of agro-formations for the production of organic products", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 18, no. 2, pp. 64—66.
9. AgroPortal (2019), "Organic Ukraine in the infographic", AgroPortal, available at: http://agroportal.ua/ua/publishing/infografika/organicheskaya-ukraina-v-infografike/ (Accessed 03 Aug 2019).
10. Pasemko, H.M. (2016), "Accounting and analytical support for organic farming", Visnyk ZhNAEU, vol.1 (54), no. 2, pp. 190-197.
11. Podolianchuk, O.A. and Zakharchuk, I.S. (2014), "Finished goods as an object of accounting for agricultural enterprises", Ekonomika, finansy, pravo, vol. 2, pp. 18—22.
12. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Regulation (Standard) 9 "Inventories", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (Accessed 03 Aug 2019).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine "On the production and circulation of organic agricultural products and raw materials", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-18 (Accessed 05 Aug 2019).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (Accessed 05 Aug 2019).
15. Sulimenko, L.A. and Kyian, A.V. (2017), "Features of accounting in the conditions of organic production of crop production", available at: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8422/1/Organik_2017_346-351.pdf (Accessed 03 Aug 2019).
16. Tsal'-Tsalko, Yu.S. (2018), "Statistical and accounting of organic production", Naukovi horyzonty, vol. 5 (68), pp. 70—77.

№ 16 2019, стор. 51 - 57

Дата публікації: 2019-08-31

Кількість переглядів: 2113

Відомості про авторів

О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Podolianchuk

PhD in Economics, associate professor, Head of Accounting and Taxation in Economics DepartmentVinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-0234-8943

Як цитувати статтю

Подолянчук О. А. Сутність та основи обліку органічної продукції. Агросвіт. 2019. № 16. С. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.51

Podolianchuk, O. (2019), “The essence and basis of organic product accounting”, Agrosvit, vol. 16, pp. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.