EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОТЕНЦІЙНІ ВИГОДИ І НЕБЕЗПЕКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
М. Б. Кулинич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.44

УДК: 330.3:004(100)

М. Б. Кулинич

ПОТЕНЦІЙНІ ВИГОДИ І НЕБЕЗПЕКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У глобальному світі спостерігається перехід від традиційної економіки до цифрової. На структуру і механізм функціонування традиційної економіки істотно впливають зміни умов діяльності господарюючих суб'єктів. Головними драйверами для цифрової економіки стали розвиток інтернету та електронної комерції, які відкрили нові шляхи обміну інформацією, продажу товарів та надання послуг.
Перевагою цифрової економіки є те, що вона знижує вартість платежів і відкриває нові джерела доходу, товари та послуги в цифровому світі можуть швидко вийти на глобальний ринок, стати доступними людям у будь-якій точці світу. Побічним явищем, яке загрожує людству під впливом цифрових трансформацій, стає скорочення кількості робочих місць. Може настати абсолютна незапитуваність широкого кола фахівців, підготовка яких буде повністю припинена або зведеною до мінімуму, що спричинить за собою посилення ризику соціальної напруженості в суспільстві.

Ключові слова: цифрова економіка; традиційна економіка; інформація; виробництво; витрати; бізнес-процеси; персонал; компетенції.

Література

1. Кокорев О.С. Цифровая экономика: смена ценностей и ориентиров в управлении предприятием. Московский экономический журнал № 1 2019. — DOI 10.24411/2413-046Х-2019-11028).
2. Шваб К. Четвертая промышленная революция.— М.: Эксмо, 2016. — 208 с.
3. Ковальчук К.Ф., Бандоріна Л.М., Удачина К.О., Цифрова економіка — економіка ХХІ століття / Цифрова економіка: зб. мат. Національної наук.-метод. конф., 4—5 жовтня 2018 р., м. Київ. — К.: КНЕУ, 2018. — С. 185—189.
4. Огородников П.И., Тасмаганбетов А.Б., Тяпухин А.П. Типология новой экономики / E-Management. 2019. № 1. С. 60—77. — doi: 10.26425/2658-3445-2019-1-60-77
5. Устюжанина Е. В. и др. Цифровая экономика как новая парадигма экономического развития / Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2017, т. 13, вип. 10, 1788-1804 http://www.fin-izdat.ru/journal/national/
6. Рамазанов С.К. Кібернетика, сінергетика і цифрова економіка: учора, сьогодні, завтра / Цифрова економіка: зб. мат. Національної наук.-метод. конф., 4—5 жовтня 2018 р., м. Київ. — К.: КНЕУ, 2018. С. — 310—313.
7. Чалдаева Л.А. Цифровая экономика: вчера, сегодня и завтра, 2018. — Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-vchera-segodnya-i-zavtra (дата звернення 24.07.2019 р.).
8. Петренко Л.М., Петренко А.В. Психологічні умови формування "цифрових" компетенцій майбутніх фахівців / Цифрова економіка: зб. мат. Національної наук.-метод. конф., 4—5 жовтня 2018 р., м. Київ. — К.: КНЕУ, 2018. — С. 290—293.
9. Лось В.О. Тенденції національної цифрової економіки / Цифрова економіка: зб. мат. Національної наук.-метод. конф., 4—5 жовтня 2018 р., м. Київ. — К.: КНЕУ, 2018. — С. 242—244.

M. Kulynych

POTENTIAL BENEFITS AND HAZARDS OF DIGITAL ECONOMY

Summary

In the global world, there is a transition from the traditional economy to the digital one. Both the structure and mechanism of the traditional economy functioning are significantly influenced by changes in the conditions of economic entities activity.
The advantage of the digital economy is that it lowers the cost of payments and opens up new sources of income, and goods and services in the digital world can quickly enter the global marketplace and become accessible to people anywhere in the world. Modern technologies are able to significantly reduce the cost and percentage of defects while improving the quality of products. More and more companies will be motivated to use them — and over time, the digital economy will be perceived as quite "traditional".
The digital economy will be the next stage in the evolutionary development of the economic and production model of society. Information will be considered a major resource and measure of the digital economy.
Due to active development of Internet technologies, growth of computing power of processors, universal distribution of mobile devices and deep integration into life of social networks — we have to all this much faster and comfortable access. Service providers, in turn, can accumulate and analyze large volumes of data which allow them to increase quality of products, to reduce terms of its development and a conclusion to the market, to get rid of unnecessary links in supply chains and also it is better to understand the consumers.
A side effect that threatens humanity under the influence of digital transformation is the reduction of jobs. There may be an absolute lack of demand from a wide range of professionals whose training will be completely discontinued or minimized that will entail increased risk of social tension in society. Robotization of production and its automation in the future can also lead to the fact that production personnel will shy away from decision-making and thus prevent operational impact on production processes.
The digital economy is a natural consequence of technological progress.

Keywords: Digital Economics; Traditional Economics; Information; Production; Costs; Business Processes; Personnel; Competencies.

References

1. Kokorev, O. S. (2019), "Digital economy: change of values and reference points in business management", Moskovskij jekonomicheskij zhurnal, vol. 1. DOI 10.24411/2413-046H-2019-11028).
2. Schwab, K. (2016), Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya [The fourth industrial revolution]. EKSMO Publ., Moscow, Russia.
3. Koval'chuk, K. F. Bandorіna, L. M. and Udachina, K. O. (2018), "Digital economy — economy of the 21st century", Cifrova ekonomіka: zb. mat. Nacіonal'noї nauk.-metod. konf. KNEU [Digital Economy: Coll. materials of the National Science Method. Conf.], Kyiv, Ukraine, 4—5 Oct, pр. 185—189.
4. Ogorodnikov, P. I. Tasmaganbetov, A.B. and Tjapuhin, A.P. (2019), "Typology of new economy", E-Management, vol. 1, pр. 60—77. doi: 10.26425/2658-3445-2019-1-60-77
5. Ustjuzhanina, E. V. (2017), "Digital economy as new paradigm of economic development", Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost', vol. 13, no. 10, рp.1788—1804, available at: http://www.fin-izdat.ru/journal/national/ (Accessed 24 Jul 2019).
6. Ramazanov, S. K. (2018), "Cybernetics, sinergetika and digital economy: Yesterday, today, tomorrow", Cifrova ekonomіka: zb. mat. Nacіonal'noї nauk.-metod. konf. KNEU [Digital Economy: Coll. materials of the National Science Method. Conf.], Kyiv, Ukraine, 4—5 Oct, pр. 310—313.
7. Chaldaeva, L.A. (2018), "Digital Economy: Yesterday, Today, and Tomorrow", available at: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-vchera-segodnya-i-zavtra (Accessed 24 Jul 2019).
8. Petrenko, L. M. Petrenko, A. V. (2018), "Psychological conditions of formation of "digital" competences of future experts" , Cifrova ekonomіka: zb. mat. Nacіonal'noї nauk.-metod. konf. KNEU [Digital Economy: Coll. materials of the National Science Method. Conf.], Kyiv, Ukraine, 4—5 Oct, pр. 290—293.
9. Los', V. O. (2018), "Trends of national digital economy", Cifrova ekonomіka: zb. mat. Nacіonal'noї nauk.-metod. konf. KNEU [Digital Economy: Coll. materials of the National Science Method. Conf.], Kyiv, Ukraine, 4—5 Oct, pр. 242—244.

№ 16 2019, стор. 44 - 50

Дата публікації: 2019-08-31

Кількість переглядів: 1417

Відомості про авторів

М. Б. Кулинич

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

M. Kulynych

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Auditing Lesya Ukrainka Eastern Europen National University

ORCID:

0000-0001-9024-2924

Як цитувати статтю

Кулинич М. Б. Потенційні вигоди і небезпеки в умовах становлення цифрової економіки. Агросвіт. 2019. № 16. С. 44–50. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.44

Kulynych, M. (2019), “Potential benefits and hazards of digital economy”, Agrosvit, vol. 16, pp. 44–50. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.