EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
В. В. Коровій

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.35

УДК: 336.143

В. В. Коровій

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Анотація

У статті розкрито питання підвищення ефективності державного фінансового регулювання, необхідність визначення теоретико-методологічних засад, напрямів розвитку та трансформації фінансово-економічних відносин, зміст соціальної функції державних фінансів, що полягає в формуванні соціальної безпеки та забезпечення цілісності та стабільності розвитку суспільства, реалізація соціальної функції держави полягає у формуванні і структуруванні державних фінансових ресурсів з метою забезпечення базових параметрів життєдіяльності особи і суспільства. Визначено, що до основних принципів функціонування системи державного фінансового регулювання слід віднести єдність законодавчої та нормативної бази, відкритість та прозорість, розмежування повноважень, цільова орієнтованість, науковий підхід до реалізації намічених цілей, економічність і раціональність, в умовах трансформації економіки вагомими пріоритетами бюджетної політики стали забезпечення збалансованості бюджетної системи, оптимізація видаткової частини бюджету та кількості бюджетних програм, покращання добробуту населення, підвищення дієвості управління державним боргом. Розглянуто питання формування державної фінансової політики, у тому числі в частині регулювання бюджетних доходів та видатків, дефіциту бюджету, державного боргу, валютного курсу відбувається з урахуванням сукупності зовнішніх чинників, що спрямовано посилення інвестиційної привабливості країни для міжнародного капіталу, підвищення конкурентоспроможності національних товарів на світових ринках, розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг, що потребує подальшої розбудови інфраструктури, посилення інституційної спроможності державних фінансових інститутів, підвищення рівня прозорості їх діяльності сприятимуть зростанню функціональної ефективності системи регулювання ринку фінансових послуг. Показано, що трансформаційні перетворення обумовлюють необхідність формування системи державного фінансового регулювання із визначенням індикативних значень очікуваних результатів, що сприятиме забезпеченню збалансованості та узгодженості пріоритетів суспільного розвитку, державна фінансова політика є дієвим інструментом регулювання циклічних коливань економіки, важливим є забезпечення своєчасної адаптації фінансових механізмів до динамічних змін внутрішнього та зовнішнього економічного середовища, система фінансово-економічних інститутів є результатом розвитку та постійного вдосконалення відповідних взаємовідносин у процесі формування, використання валового внутрішнього продукту з метою задоволення потреб суспільства.

Ключові слова: державні фінанси; державне фінансове регулювання; бюджетна політика; економічні перетворення.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва, М.Д. Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Бюджетна система / за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. К.: Центр учбової літератури, 2012. 871 с.
3. Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко,Т.В. Канєва та ін.; за заг.ред. А.А. Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 376 с.
4. Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації / В.Р. Сіденко, М.І. Скрипниченко, В.С. Пономаренко, І.Я. Чугунов та ін.; за ред. В.Р. Сіденка. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 648 с.
5. Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації: монографія / за ред. І.О. Луніної; Київ: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. 296 с.
6. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер. с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
7. Фінанси / за ред. І.О. Лютого. К.: Ліра-К, 2017. 728 с.
8. Чугунов І.Я. Бюджетні відносини в системі соціально-економічного розвитку країни / І.Я. Чугунов // Казна України. 2014. № 6. С. 25—28.
9. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 5—18.
10. Chugunov I.Y., Pasichnyi M.D. Fiscal policy for economic development. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1 (13). Ч. 1. С. 54—61.

V. Koroviy

STATE FINANCIAL REGULATION IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC TRANSFORMATION

Summary

In the article the questions of increase of efficiency of state financial regulation, the need to identify theoretical and methodological foundations, directions of development and transformation financial and economic relations, the maintenance of the social functions of public Finance, which is to foster social security and ensure the integrity and stability of development of society, the implementation of the social function of the state consists in the formation and structuring of public financial resources to ensure basic parameters of activity of the individual and society. It is determined that the main principles of functioning of system of state financial regulation should include the unity of the legislative and regulatory framework, openness and transparency, separation of powers, target oriented, scientific approach to achieving the objectives, efficiency and rationality in the transformation of the economy significant priorities of budget policy were to ensure a balanced budget system, optimization of the expenditure part of the budget and the number of budget programs that improve the well-being of the population, improve the efficiency of public debt management. The question of forming of the state financial policy is considered, including in terms of regulation of budget revenues and expenditures, budget deficit, public debt, exchange rate taking into account a set of external factors, aimed at enhancing the country's investment attractiveness for international capital, enhancing the competitiveness of national markets , development of the domestic financial services market, which needs further infrastructure development, strengthening the institutional capacity of the state As well as increasing the transparency of their activities, financial institutions will be able to increase the functional efficiency of the financial services market regulation system. It is shown that transformational transformations necessitate the formation of the system of state financial regulation with the definition of indicative values of expected results, which will contribute to ensuring the balance and coherence of priorities of social development, public financial policy is an effective tool for regulating cyclical fluctuations of the economy, it is important to ensure timely adaptation of mechanisms internal and external economic environment, financial and economic system of these institutions is the result of the development and continuous improvement of relevant relationships in the process of formation, use of gross domestic product to meet the needs of society.

Keywords: public finances; state financial regulation; budgetary policy; economic transformation.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and Pasichnyj, M.D. (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Fiscal policy in the system of regulation of the economy], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine.
2. Fedosov, V.M. and Yurij, S.I. (2012), Biudzhetna systema [The budget system], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Chuhunov, I.Ya. Pavelko, A.V. Kanieva, T.V. and Mazaraki, A.A. (2015), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren' [State financial regulation of economic transformations], Kyivs'kyj natsional'nyj torhivel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
4. Sidenko, V.R. Skrypnychenko, M.I. Ponomarenko, V.S. and Chuhunov, I.Ya. (2017), Instytutsijna transformatsiia finansovo-ekonomichnoi systemy Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Institutional transformation of Ukraine's financial and economic system in the context of globalization], Kyivs'kyj natsional'nyj torhivel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
5. Lunina, I.O. (2014), Rozvytok derzhavnykh finansiv Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Development of public finances of Ukraine in the conditions of globalization], In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
6. Samujel'son, P.Je. and Nordhaus, V.D. (2015), Jekonomika [Economics], Vil'jams, Moscow, Russia.
7. Liutyj, I.O. (2017), Finansy [Finance], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
8. Chuhunov, I.Ya. (2014), "Budget relations in the system of socio-economic development of the country", Kazna Ukrainy, vol. 6, pp. 25—28.
9. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in the context of economic transformation", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 5—18.
10. Chugunov, I.Y. and Pasichnyi, M.D. (2018), "Fiscal policy for economic development", Naukovyj visnyk Polissia, vol. 1 (13), no. 1, pp. 54—61.

№ 16 2019, стор. 35 - 43

Дата публікації: 2019-08-31

Кількість переглядів: 1720

Відомості про авторів

В. В. Коровій

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Koroviy

PhD in Economics, Assistant professor, Doctoral student at the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0625-6547

Як цитувати статтю

Коровій В. В. Державне фінансове регулювання в умовах економічних перетворень. Агросвіт. 2019. № 16. С. 35–43. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.35

Koroviy, V. (2019), “State financial regulation in the conditions of economic transformation”, Agrosvit, vol. 16, pp. 35–43. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.