EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н. Я. Пітель

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.25

УДК: 339.564:631.1

Н. Я. Пітель

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено аналізу основних проблем розвитку експортоорієнтованої діяльності аграрної сфери економіки України та обгрунтуванню пріоритетних напрямів їх вирішення.
Здійснено аналіз динаміки зовнішньої торгівлі України товарами та послугами і встановлено несприятливу тенденцію домінування імпорту над експортом. Визначено, що зовнішня торгівля продукцією аграрної сфери демонструє більш позитивну динаміку. За період із 2014 до 2018 рр. експорт зріс на 2 млрд дол. США, тоді як імпорт скоротився на 1 млрд дол. США.
У результаті дослідження критично осмислено основні деструктивні чинники, що стримують розвиток експортоорієнтованої діяльності аграрної сфери економіки України. Серед них такі: складна макроекономічна ситуація; внутрішньополітичні й соціальні проблеми; недосконала валютна, кредитна і промислова політика; нерозвиненість інституційного середовища підтримки міжнародної торгівлі; тінізація економіки; корупція; несприятливе інвестиційне та бізнес-середовище; дестабілізація виробництва; недoстатній рівень інвестування в модернізацію, впрoвадження інновацій та розвиток експортоорієнтованих виробництв; недосконалість законодавчого регулювання й оподаткування; адміністративні бар'єри; низька кoнкурентоспроможність аграрної прoдукції і незбалансoваність експорту; галузева розрізненість; відсутність у суб'єктів аграрної експортоорієнтованої діяльності чіткої стратегії функціонування і розвитку.
Концептуально визначено і обгрунтовано базові напрями розвитку експортоорієнтованої діяльності аграрної сфери економіки України.

Ключові слова: експорт; експортоорієнтована діяльність; зовнішня торгівля; аграрна сфера; експортний потенціал.

Література

1. Експорт та імпорт продукції аграрного сектору України: стан та тенденції / С.М. Кваша та ін.; за ред. С.М. Кваші. К.: ННЦ ІАЕ, 2013. 80 с.
2. Перспективи розвитку вітчизняного аграрного сектора в зв'язку із підписанням Україною економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом / М.І. Пугачов та ін.; за ред. М.І. Пугачова. К.: ННЦ "ІАЕ", 2014. 44 с.
3. Карасьова Н.А. Вектори експортних потоків аграрного сектору України. Економіка АПК. 2016. № 8. С. 41—48.
4. Обсяги експорту-імпорту товарів та послуг за регіонами України. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 07.07.2019).
5. Товарна структура зовнішньої торгівлі України. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 07.07.2019).
6. Карасьова Н. Глобалізаційні детермінанти експортоорієнтованого розвитку аграрного сектора України. Міжнародна економічна політика. 2014. № 1. С. 129—152.
7. Про схвалення Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1017-р. База даних "Законодавство України". Верховна Рада України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/ 1017-2017— %D1%80 (дата звернення: 07.07.2019).
8. Лепеха М.О., Свириденко Г.М. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України за експортоорієнтованою стратегією. Молодий вчений. 2017. № 5. С. 655—658.
9. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за видами економічної діяльності у 2018 році. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 07.07.2019).
10. Программа USAID "Лідерство в економічному врядуванні" проаналізувала перешкоди для МСБ з боку держави. Коридори влади. Лобіювання і Government Relations в Україні: веб-сайт. URL: http://www.kuluar.com.ua/2017/06/14/usaid-lev-proanalizuvala-pereshkody-dlya-msb-z-boku-derzhavy/ (дата звернення: 07.07.2019).
11. Економіко-правові засоби стимулювання експорту в Україні на євроорієнтованих засадах: монографія / О.М. Кібік та ін. Одеса: Фенікс, 2017. 298 с.
12. Кібік О.М., Хаймінова Ю.В. Засади розвитку участі митних та інших посередників у реалізації експортної стратегії України. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2017. Вип. 4. С. 16—25.
13. Матусова О.М. Проблеми розвитку експортоорієнтованого малого бізнесу України. Сучасні питання економіки і права. 2013. Вип. 2. С. 69—74.
14. Залізнюк В.П. Експортна політика в контексті забезпечення продовольчої безпеки. Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск): матеріали міжнар. наук. конф. "Вільна торгівля, протекціонізм, справедлива торгівля: за і проти". 2018. № 16 (2018). С 104—107.
15. Струк О.І. Експортоорієнтовані стратегії економічного розвитку у світовій економіці: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини. Львів, 2016. 20 с. URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/aref_struk.pdf (дата звернення: 07.07.2019).
16. Бураковський І., Крініцин О., Сологуб І. Політика сприяння експорту МСП в Україні: Проект для обговорення на круглому столі 29 березня 2016 року. К., 2016. 36 с. URL: http://www.ier.com.ua/files//publications/Policy_papers/ IER/2016/LEV/Krinitsyn_SME_Export_Promotion.pdf (дата звернення: 07.07.2019).
17. Завтур Д.О. Перспективи розвитку експортоорієнтованої стратегії підприємств. Культура народов Причерноморья. 2006. № 96. С. 114—115. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle /123456789/36362/33— Zavtyr. pdf ?sequence=1 (дата звернення: 07.07.2019).

N. Pitel

PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE EXPORT-ORIENTED ACTIVITY OF THE UKRAINIAN AGRARIAN ECONOMY

Summary

The article is devoted to the analysis of the main problems of the development of exports activity of agrarian sphere of Ukrainian economy and to the justification of priority directions of their solution.
The dynamics of Ukraine's foreign trade of goods and services has been analyzed and an unfavorable tendency for the dominance of imports over exports has been established. It is determined that foreign trade in agricultural products shows more positive dynamics. From 2014 to 2018, exports grew by $ 2 billion,while imports fell by $ 1 billion.
As a result of the research, the features and the main destructive factors that slow down the development of exports of the agrarian sector of Ukrainian economy are critically considered. Among them are: difficult macroeconomic situation, internal political and social problems; imperfect monetary, credit and industrial policies; underdeveloped institutional environment for supporting international trade; shadowing the economy; corruption; unfavorable investment and business environment; destabilization of production; insufficient level of investment in modernization, introduction of innovations and development of export-oriented industries; imperfection of legislative regulation and taxation; administrative barriers; low competitiveness of agricultural production and the imbalance of exports observed; branch disparity; the lack of agrarian export-oriented entities with a clear strategy for functioning and development.
The basic directions of development of export-oriented activity of agrarian sphere of economy of Ukraine are conceptually defined and substantiated. The author's vision of a set of priority directions includes: the development of an effective export-oriented strategy of foreign trade policy of agricultural sector at the country level; unification of the legislative framework; improvement of administration, reduction of regulatory pressure; development of export support infrastructure; access to financial and investment resources; enhancing the investment attractiveness of Ukraine; the transition to an innovative economy; liberalization of currency control; export diversification. The author's development directions should be the basis for the development of a long-term strategy for the development of foreign economic activity of the agrarian sphere of the Ukrainian economy.

Keywords: export; export-oriented activity; foreign trade; agrarian sphere; export potential.

References

1. Kvasha, S.M. (2013), Eksport ta import produktsii ahrarnoho sektoru Ukrainy: stan ta tendentsii [Export and import of agricultural products in Ukraine: status and trends], NNTS IAE, Kyiv, Ukraine.
2. Puhachov, M.I. (2014), Perspektyvy rozvytku vitchyznianoho ahrarnoho sektora v zv'iazku iz pidpysanniam Ukrainoiu ekonomichnoi chastyny Uhody pro asotsiatsiiu z Yevropejs'kym Soiuzom, [Prospects for the development of the domestic agricultural sector in connection with the signing of the economic part of the Association Agreement with the European Union by Ukraine], NNTS IAE, Kyiv, Ukraine.
3. Karas'ova, N.A. (2016), "Vectors of export flows of agricultural sector of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 41—48.
4. State Statistics Service of Ukraine (2014—2018), "Exports-imports of goods and services by regions of Ukraine", available at: URL: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 07 July 2019).
5. State Statistics Service of Ukraine (2014-2018), "Commodity structure of Ukraine's foreign trade", available at: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 07 July 2019).
6. Karas'ova, N.A. (2014), "Globalization determinants of export-oriented development of the agrarian sector of Ukraine", Mizhnarodna ekonomichna polityka, vol. 1, pp. 129—152.
7. Database "Legislation of Ukraine". Verkhovna Rada of Ukraine (2017), "On approval of the Export Strategy of Ukraine ("Road Map" of Strategic Trade Development) for 2017-2021": Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 27.12.2017 No. 1017-p., available at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/ 1017-2017— %D1%80 (Accessed 07 July 2019).
8. Lepekha, M.O. and Svyrydenko, H.M. (2017), "Prospects for development of Ukraine's foreign economic activity according to export-oriented strategy", Molodyj vchenyj, vol. 5, pp. 655—658.
9. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Direct investment (equity) in the economy of Ukraine by type of economic activity in 2018", available at: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 07 July 2019).
10. Corridors of power. Lobbying and Government Relations in Ukraine (2017), "USAID Program "Leadership in Economic Governance" has analyzed the barriers to Small and Medium Business by the State", available at: URL: http://www.kuluar.com.ua/2017/06/14/usaid-lev-proanalizuvala-pereshkody-dlya-msb-z-boku-derzhavy/ (Accessed 07 July 2019).
11. Kibik, O.M. (2017), Ekonomiko-pravovi zasoby stymuliuvannia eksportu v Ukraini na ievrooriientovanykh zasadakh [Economic and legal means of stimulating export in Ukraine on a Euro-oriented basis], Feniks, Odessa, Ukraine
12. Kibik, O.M. and Khajminova, Yu.V. (2017), "Principles of development of participation of customs and other intermediaries in the implementation of Ukraine's export strategy", Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti, vol. 4, pp. 16—25.
13. Matusova, O.M. (2013), "Problems of development of export-oriented small business in Ukraine", Suchasni pytannia ekonomiky i prava, vol. 2, pp. 69—74.
14. Zalizniuk, V.P. (2018), "Export policy in the context of food security", Mizhnarodni vidnosyny. Seriia "Ekonomichni nauky". (Spetsial'nyj vypusk). Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [International relations. Series "Economic Sciences". (Special issue). Conference Proceedings of the International Economic Conference], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya "Vil'na torhivlia, protektsionizm, spravedlyva torhivlia: za i proty". [International economic conference "Free trade, protectionism, fair trade: pros and cons"], Ukraine, vol. 16 (2018), pp. 104—107.
15. Struk, O.I. (2016), "Export-oriented economic development strategies in the world economy", Ph.D. Thesis, World economy and international economic relations, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, available at: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/aref_struk.pdf (Accessed 07 July 2019).
16. Burakovs'kyj, I. Krinitsyn, O. and Solohub, I. (2016), "Small and Medium Enterprises Export Promotion Policy in Ukraine: Draft Roundtable for discussion on March 29, 2016", available at: URL: http://www.ier.com.ua/files// publications/ Policy_papers/IER/2016/LEV/Krinitsyn_SME_Export_Promotion.pdf (Accessed 07 July 2019).
17. Zavtur, D.O. (2006), "Prospects for development of export-oriented enterprise strategy", Kul'tura narodov Prychernomor'ia, [Online], vol. 96 pp. 114—115, available at: URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle /123456789/36362/33— Zavtyr. pdf ?sequence=1 (Accessed 07 July 2019).

№ 16 2019, стор. 25 - 34

Дата публікації: 2019-08-31

Кількість переглядів: 1661

Відомості про авторів

Н. Я. Пітель

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

N. Pitel

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Management, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-5320-1522

Як цитувати статтю

Пітель Н. Я. Проблеми розвитку експортоорієнтованої діяльності аграрної сфери економіки України. Агросвіт. 2019. № 16. С. 25–34. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.25

Pitel, N. (2019), “Problems of the development of the export-oriented activity of the ukrainian agrarian economy”, Agrosvit, vol. 16, pp. 25–34. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.