EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ, ПРОБЛЕМИ ЛІСУ І ЛІСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
О. П. Яремко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.18

УДК: 502 — 630.64

О. П. Яремко

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ, ПРОБЛЕМИ ЛІСУ І ЛІСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Досліджено питання Класифікації видів цільового призначення земель, проблеми лісівництва, а також використання землі як продуктивної сили з урахування адаптації показників до європейського законодавства. Доведено порушення ієрархії соціально-економічної значимості категорії землекористування "Землі лісові та інші лісисті", яка не відповідає ССКЗ, а також КВЕД України. Висвітлено невідповідність Лісового кодексу України засадам ринкової економіки. Пропонується побудова інформації щодо стану лісу і лісових екосистем, яка спрощує і конкретизує уявлення про стан лісогосподарського виробництва ідентифікованими суб'єктами господарювання. Обгрунтовано необхідність зміни Лісового кодексу України та проведення наукових досліджень щодо обчислення та публічного висвітлення рівня раціональності використання природної продуктивності земель лісових і його порівняння з фактичним згідно з матеріалами таксації лісу поточного часу.

Ключові слова: землекористування; землі лісогосподарського призначення; класифікація; ліс; лісокористування; показник.

Література

1. Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів "Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель" від 23.07.2010 № 548 *ULR // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10
2. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-IV із змінами / Електронний ресурс. — Режим доступу // http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
3. Стандартна статистична класифікація землекористування ЄЕК/ФАО ООН // Статистична комісія і Європейська економічна комісія. Конференція європейських статистиків. Тридцять сьома пленарна сесія. — Женева, 12—16 червня 1989 року.
4. Программа действий. Повестка дня на 21 век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении // Публикация Центра "За наше общее будущее". — Составитель Майкл Китинг. — Geneva. Switzerland, 1993. — C. 10.
5. Фурдичко О. І. Екологічні проблеми природокористування в науці і практиці лісогосподарського виробництва (О.І. Фурдичко) // Вісник Національної Академії Наук України. — К., 2012, № 4. — С. 39—47.
6. Лісовий кодекс України. Сайт "Законодавство України". Документ 3852-XII, чинний. Редакція від 01.01.2019 / Електронний ресурс. Режим доступу // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
7. Дребот О. І. Інституціоналізація лісового сектора економіки в контексті сталого розвитку України. Монографія. // Національна академія аграрних наук України. Інститут агроекології і природокористування. — К., ДІА., 2012. — С. 266.
8. Бобко А.М. Практика лісівництва в Україні та шляхи формування в ньому ефективного власника // Міжнародний економічний форум "Теорія і практика розвитку корпоративного сектора економіки України в контексті цілей тисячоліття та світової глобалізації". Частина друга. Видавництво Корпорація. — К., 2004. — С. 90.
9. Global forest resources assessment 2010 // Forestry Department. Food and Agriculture Organization of the United Nations /Електронний ресурс. Режим доступу // http://www.fao.org/docrep/014/am665e/am665e00.pdf
10. Основы лесного законодательства Союза ССР и Союзных республик. Утверждён Законом СССР 17 июня 1977 г. — ULR: //www.consultant.ru
11. Державний лісовий кадастр України за станом на 1 січня 1996 року // Міністерство лісового господарства України. Українське державне лісовпорядне виробниче обєднання. Книга 2. — Ірпінь — 1997. — 508 с.
12. Довідник лісового фонду України за матеріалами державного обліку лісів станом на 01.01.2011 року // Державне агентство лісових ресурсів України. Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об'єднання. Ірпінь, 2012. — 130 с.

O. Yaremko

CLASSIFICATION OF TYPES OF TARGETED LAND USE, PROBLEMS OF FOREST AND FORESTRY IN UKRAINE

Summary

The classification of types of land intended for use (CPCS) is approved by the Order of the State Committee of Ukraine for Land Resources in order to ensure its implementation "when administering the State Land Cadastre and the State Register of Land". The standard statistical classification of land use includes the distribution of land by state and intended purpose and consists of seven categories of accounting and designation. The problem is the need to revise the classification of types of land intended for use and to bring its content into line with European legislation, including in relation to the category "Lands for forest and other woodlands". The aim of the study is to bring the principles of the market economy into line with the Forest Code of Ukraine.
Arboriculture, as a branch of plant growing, is closely connected with the use of land, land as a productive force. There are almost no natural forests in Ukraine. The problem has shifted to the effective use of land for growing of forests, since modern forests in Ukraine are a product of anthropogenic origin, that is, created with the participation of a person in the process of forestry production. Due to the long-term centralized "forest management", sectoral management directs all its activities to the use of forests, instead of the effective use of land resources for the cultivation of forests.
"Forest" is not a "type of natural complexes...", but the land provided for the implementation of LWG as a plant growing industry is a standard category of land use of the first level, the second most commonly used in Ukraine "Lands of forest and other woodlands
The problems of forest and forestry, as the crop industry, are closely linked to the rational use of land, land as a productive force, and in the NPA, they focus on the use of forest, not land, for the production of forest materials
The urgent need to change the content of the Forest Code of Ukraine is evident, as well as the implementation of scientific research on the calculation and analysis of the indicators of rational use of the productivity category of land use, "Land of the forest" by types of forest vegetation, their comparison of natural productivity with the actual according to the materials of the current forest cropping.

Keywords: classification; forest; forest use; indicator; forestry land; land use.

References

1. State Committee of Ukraine on Land Resources (2010), Order "On Approval of the Classification of Types of Purpose Land Use" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10 (Accessed 05 July 2019).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Law of Ukraine "About the National Program of Adaptation of Ukrainian Legislation to", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15 (Accessed 05 July 2019).
3. ECE / UN FAO Standard Statistical Classification of Land Use (1989), "Conference of European Statisticians "Statistical Commission and European Economic Commission", 37 session, UN FAO, Geneva, Switzerland, June 12—16.
4. Keating, M.(1993), "Program of Action. Agenda 21 and other conference documents in Rio de Janeiro in a popular statement, For Our Common Future", Geneva, Switzerland.
5. Furdichko, O.I. (2012) "Environmental problems of nature use in science and practice of forestry production", Visnyk Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy, vol. 4, pp. 39—47.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "Forest Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 (Accessed 05 July 2019).
7. Drebot, O.I. (2012), Instytutsionalizatsii lisovoho sektora ekonomiky v contexts staloho rozvytku Ukrainy. [Institutionalization of the forest sector of the economy in the context of sustainable development of Ukraine.], DIA., Kyiv, Ukraine.
8. Bobko, A.M. (2004), "The practice of forestry in Ukraine and ways of forming an effective owner in it", Mizhnarodnyy ekonomichnyy forum "Teoriia i praktyka rozvytku korporatyvnoho sektora ekonomiky Ukrainy v konteksti tsilei tysiacholittia ta svitovoi hlobalizatsii" [International Economic Forum "Theory and practice of development of the corporate sector of Ukraine in the context of the Millennium Development Goals and Globalization Globalization"], vol. 2, Korporatsiia, Kyiv, Ukraine.
9. Forestry Department. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2010), "Global forest resources assessment" available at: http://www.fao.org/docrep/014/am665e/am665e00.pdf (Accessed 05 July 2019).
10. Law of the USSR (1977), "Fundamentals of forest legislation of the Union of Soviet Socialist Republics and the Union republics. Approved by the Law of the USSR", available at: www.consultant.ru (Accessed 05 July 2019).
11. Ministry of Forestry of Ukraine (1997), Derzhavnyy lisovyy kadastr Ukrayiny za stanom na 1 sichnya 1996 roku [State Forestry Cadastre of Ukraine as of January 1, 1996], vol. 2, Ukrainske derzhavne lisovporiadne vyrobnyche obiednannia, Irpin, Ukraine.
12. State Forest Resources Agency of Ukraine (2012), Dovidnyk lisovoho fondu Ukrayiny za materialamy derzhavnoho obliku lisiv stanom na 01.01.2011 roku [Directory of Forest Fund of Ukraine on the Materials of State Forestry Registration as of 01.01.2011], Ukrainske derzhavne proektne lisovporiadne vyrobnyche obiednannia, Irpin, Ukraine.

№ 16 2019, стор. 18 - 24

Дата публікації: 2019-08-31

Кількість переглядів: 1726

Відомості про авторів

О. П. Яремко

к. е. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

O. Yaremko

PhD in Economics, Institute of Agroecology and Environmental Management of NААS, Kyiv

ORCID:

0000-0003-4619-0527

Як цитувати статтю

Яремко О. П. Класифікація видів цільового використання земель, проблеми лісу і лісівництва в Україні. Агросвіт. 2019. № 16. С. 18–24. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.18

Yaremko, O. (2019), “Classification of types of targeted land use, problems of forest and forestry in Ukraine”, Agrosvit, vol. 16, pp. 18–24. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.