EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ
Н. П. Новак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.3

УДК: 334.732

Н. П. Новак

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ

Анотація

У статті обгрунтовано велике значення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для розвитку аграрного сектору України, а саме розвиток сільськогосподарської кооперації є ефективним механізмом забезпечення конкурентоспроможності малих та середніх вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників. Визначено, що кооперація в сьогоденні — це і можливість для вітчизняних сільськогосподарських виробників отримувати прибутки не тільки безпосередньо від сільськогосподарського виробництва, але й від подальших стадій руху виробленої ними продукції, брати участь у великомасштабному бізнесі, використовувати професійних управлінців, розподіляти ризик, контролювати канали збуту своєї продукції і матеріально-технічного постачання, впливати на ціни шляхом формування великих партій продукції і застосування сучасних маркетингових методів та технологій, бути рівноправними партнерами у конкурентному ринковому середовищі. Виявлено, що важливе значення для забезпечення їх організаційної стійкості має характер оподаткування. Наведено зарубіжний досвід його вирішення. Обгрунтовано важливість відсутності податків їх діяльності як неприбуткових організацій. З цією метою зроблено грунтовний аналіз нормативно-законодавчих актів з вказаної проблематики. Визначено, що питання розвитку кооперації має включатися в загальнодержавні програми, стратегії соціально-економічного розвитку України, галузей, регіонів.

Ключові слова: сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи; оподаткування; неприбутковий статус; зарубіжний досвід; нормативно-законодавче забезпечення; організаційна стійкість.

Література

1. Ignatenko M.M., Novak N.Р. Development of regional programs for the development of agrarian enterprises with organic production on the basis of the European and international experience. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4 (4). С. 126—131.
2. Гордієнко М.С. Зарубіжний досвід підтримки розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в контексті регіонального економічного розвитку. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2013. Вип. 3. С. 97—105.
3. Про сільськогосподарську кооперацію: закон України № 469/97-ВР від 17.07.1997 р. у редакції від 29.06.2004 р. [Електронний ресурс]. URL: http://whttp://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1087-15
4. Дема Д., Дема О. До питання неприбуткового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2012. № 1 (30). Том 2. С. 91—95.
5. Масін В. М. Правове регулювання визначення неприбуткового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів відповідно до вимог Податкового кодексу України. Південноукраїнський правничий часопис. 2011. № 2. С. 119—121.
6. Мармуль Л.О. Проблеми та перспективи розвитку споживчої кооперації на селі. Інвестиції: практика та досвід. № 12. 2019. С. 5—9.
7. Чан-хі О.С., Мосійчук Н.О. Європейська практика оподаткування сільськогосподарських кооперативів: досвід для України. Ефективна економіка. № 11. 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5241
8. Малік М.Й., Лузан Ю.Я. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК. Економіка АПК. 2010. № 3. С. 3—9.
9. Мединська Т.В. Податкове стимулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів зарубіжних країн: досвід для України. Вісник Львівської комерційної академії. 2013. Вип. 40. С. 98—104.
10. Романюк І.А. Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі. Агросвіт. № 11. 2016. С. 12—15.

N. Novak

SOLVING THE PROBLEMS OF TAXATION OF AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVES TO ENSURE THEIR ORGANIZATIONAL SUSTAINABILITY

Summary

The article substantiates the great importance of agricultural service cooperatives for the development of the agricultural sector of Ukraine, namely the development of agricultural cooperation is an effective mechanism for ensuring the competitiveness of small and medium-sized domestic agricultural producers. It is determined that cooperation in the present — this is an opportunity for domestic agricultural producers to profit not only directly from agricultural production, but also from the subsequent stages of the movement of their products, to participate in large-scale business, to use professional managers, to distribute risk, to control the sales channels of their products and logistics, to influence prices by forming large batches of products and the use of modern marketing methods and technologies, to be equal partners in a competitive market environment. It is revealed that the nature of taxation is important for ensuring their organizational stability. The foreign experience of its solution is given. The analysis of the world cooperative legislation shows the lack of a unified approach to the taxation of agricultural service cooperatives. The importance of the absence of taxes on their activities as non-profit organizations is substantiated. To this end, a thorough analysis of the normative-legislative acts on this issue is made. Taking into account the world experience, state support for agricultural cooperation should include: legal support for the development of the cooperative sector; granting cooperatives the status of non-profit enterprises; differentiation of taxes and optimization of pricing; facilitating access to credit; debt restructuring, reimbursement of costs associated with the implementation of cooperatives social, economic functions that belong to the state; providing legal protection of the property of cooperatives, as well as guarantees of non-interference in their economic and social activities. It is determined that the development of cooperation should be included in the national programs, strategies of socio-economic development of Ukraine, industries and regions.

Keywords: agricultural service cooperatives; taxation; non-profit status; foreign experience; regulatory and legislative support; organizational stability.

References

1. Ignatenko, M.M. and Novak, N.Р. (2018), "Development of regional programs for the development of agrarian enterprises with organic production on the basis of the European and international experience", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4 (4), pp. 126—131.
2. Hordiyenko, M.S. (2013), "Foreign experience in supporting the development of agricultural service cooperatives in the context of regional economic development", Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomor'ya, vol. 3, рр. 97—105.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004). The Law of Ukraine "On Agricultural Cooperation", available at: http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1087-15 (Accessed 14 August 2019).
4. Dema, D. and Dema, O. (2012), "On the issue of non-profit status of agricultural service cooperatives", Visnik Zhytomyrskogo natsіonalnogo agroekologіchnogo unіversitetu, vol. 1 (30), no. 2, pp. 91—95.
5. Masin, V. M. (2011), "Rights definition of non-profit status of agricultural service cooperatives accordance with the Tax Code of Ukraine", Pіvdennoukrainsky pravnichy chasopis, vol. 2, pp. 119—121.
6. Marmul', L.O. (2019), "Problems and prospects of development of consumer cooperation in rural areas", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 5—9.
7. Chan-khi, O.S. and Mosiychuk, N.O. (2016), "European practice of taxing agricultural cooperatives: experience for Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5241 (Accessed 14 August 2019).
8. Malik, M.Y. and Luzan, Yu.Yа. (2010), "Problems of cooperation and integration relations in agroindustrial complex", Ekonomika APK, vol. 3. pp. 3—9.
9. Medyns'ka, T.V. (2013), "Tax incentives for agricultural cooperatives in foreign countries: experience for Ukraine", Visnyk L'vivs'koyi komertsiynoyi akademiyi, vol. 40, pp. 98—104.
10. Romanyuk, I.A. (2016), "Features of the reproduction process in the agrarian sector", Ahrosvit, vol. 11, рр. 12—15.

№ 16 2019, стор. 3 - 7

Дата публікації: 2019-08-31

Кількість переглядів: 1239

Відомості про авторів

Н. П. Новак

д. е. н., начальник, Новотроїцька державна податкова інспекція Генічеського управління Головного управління ДФС у Херсонській області

N. Novak

Doctor of Economic Sciences, Head, Novotroitsk state tax Inspectorate of the Genichesky Department of The main Department of DFS in the Kherson region

ORCID:

0000-0002-9929-1391

Як цитувати статтю

Новак Н. П. Вирішення проблем оподаткування діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для забезпечення їх організаційної стійкості. Агросвіт. 2019. № 16. С. 3–7. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.3

Novak, N. (2019), “Solving the problems of taxation of agricultural service cooperatives to ensure their organizational sustainability”, Agrosvit, vol. 16, pp. 3–7. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.