EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
О. В. Дмитрик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.51

УДК: 338.439.631.115.11

О. В. Дмитрик

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Анотація

Встановлено, що основним методичним підходом щодо оцінки ефективності виробництва сільськогосподарської продукції ОСГ варто визначити ресурсний, відповідно до якого, для оцінки ефективності ОСГ, визначають не витрати на його ведення, а використання ресурсів (землі, праці, коштів).
Оцінюючи ефективність виробництва ОСГ, порівняно з показниками сільськогосподарських підприємств, не слід абстрагуватися від особливостей трудових ресурсів і виробничих фондів цих категорій господарств. Дійсно, якщо йдеться, наприклад, про трудові ресурси ОСГ, значну частину яких становлять пенсіонери, підлітки, тобто ті, хто через віковий ценз та з інших причин не може активно працювати на виробництві, віддача від них менша, ніж від працездатних, частка яких у сільськогосподарських підприємствах значно вища.
Розгляд проблеми встановлення дохідності з цієї точки зору вважається недоречним. На нашу думку, немає підстав стверджувати про визначення показників товарності й на їх основі — дохідності особистого селянського господарства. Слід враховувати, що ОСГ є складовою домашнього міні-господарського комплексу. У разі, коли власник не повністю споживає одержану продукції, то він реалізує її, а якщо будь-який вид продукції не виробляється ним, то він його придбає на роздрібному чи оптовому продовольчому ринку.
У цьому випадку ціновим еквівалентом мають бути ціни на роздрібних продовольчих ринках, оскільки вони є основним джерелом надходження продукції в домогосподарство.
На наш погляд, незалежно від мети аналізу, критерієм оцінки всіх типів ОСГ має бути продуктивність праці, оскільки виробництво в них вирізняється високою трудомісткістю. Оптимальним буде той варіант, де на одиницю живої праці виробляється більше продукції, тому показник окупності затрат праці (вартість валової продукції з розрахунку на 1 люд.-день) повинен застосовуватися у кожному порівняльному аналізі.
За допомогою цієї системи показників можна здійснити кількісну оцінку факторів, які впливають на розвиток ОСГ, і розробити конкретні заходи щодо підвищення їхньої ефективності.
Різні точки зору щодо ефективності виробництва продукції в ОСГ та аграрних підприємствах інших форм господарювання пов'язані з тим, що використовувані для визначення показники — непорівнянні, не коректні і недостатньо точні. Тому перш ніж зробити порівняльну оцінку, необхідно виявити особливості оцінки економічної ефективності виробництва ОСГ.

Ключові слова: ефективність; особисте селянське господарство; продуктивність; дохідність; оцінка.

Література

1. Шпичак О.М. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами — витрати, ціни, ефективність / О.М. Шпичак, І.В. Свиноус. — К.: ІАЕ, 2008. — 320 с.
2. Калугина З.И. Личное подсобное хозяйство в СССР: социальные регуляторы и результаты развития / З.И. Калугина. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. — 240 с.
3. Копач К.В. Личное подсобное хозяйство сельского населения и его интеграция с предприятиями агропромышленого комплекса / К.В. Копач. — М.: ФГНУ "Росинформагротех", 2002. — 312 с.
4. Малый бизнес и его роль в сельском хозяйстве России / В.А. Сарайкин. — М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова: ЭРД, 2012 — (Науч.тр. ВИАПИ им. А.А. Никонова; вып. 36). — 204 с.
5. Калугина З.И. Личное подсобное хозяйство сельского населения: проблемы и перспективы / З.И. Калугина, Т.П. Антонова. — Новосибирск: Наука, 1984. — 183 с.
6. Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации / А.В. Чаянов. — М.: Наука, 1991. — 454 с.
7. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. — М.: Наука, 1982. — 472 с.
8. Личные подсобные хозяйства сельских жителей Крыма / Ф.В. Зиновьев, М.В. Додонова. — Симф.: Таврия, 1999. — 83 c.
9. Свиноус І.В. Економічні аспекти функціонування особистих селянських господарств / І.В. Свиноус. — К.: ТОВ "Аграр Медіа Груп", 2010. — 418 с.

O. Dmytryk

THEORETICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF AGRICULTURAL PRODUCTIVE EFFICIENCY IN THE FARM HOUSEHOLDS

Summary

The best methodological approach in terms of evaluation of agricultural productive efficiency in the farm households is found to be related to resources, i.e. use of the resources (land, work, cost)).
While estimating the productivity of the farm household compared with the indicators on farm enterprises, one should not abstract from the peculiarities of the labour forces and productive assets on those types of production units. Considering the labour forces in the households, the majority of which represent pensioners, teenagers, who because of their age or other reasons cannot be employed officially in the enterprise, one must keep in mind, that the work performance in this case is worse in comparison with farm enterprises, where the performance is much higher.
Consideration of the problem of establishing the profitability from this point of view is not reasonable. On our opinion, there are reasons to define the marketable value only taking into account the profitability of the farm household. One should keep in mind that family farm is a component of the small household unit. In case the owner doesn't consume the grown produce, he or she will sell it. And when he does not produce some food, he will buy it in the wholesale or retail. In this case, the price equivalent should be the prices of end products on the food market, as they define the main source of the product income to the household.
We consider that in spite of the aim of the conducted analysis, the criteria of estimate of any type of the farm household should be labour capacity, because the production implies high labour intensity. The most optimistic scenario is, when the products are grown in surplus per direct labour unit, then the indicator of cost effectiveness of labour input (cost of total output per 1 man-day) is to be applied to each benchmarking study (comparative analysis). With the help of this system of indicators quantitive evaluation of the factors influencing the development of the farms can be done as well as the action plan to increase the productive efficiency can be elaborated.
Different viewpoints concerning the productive efficiency in households and other types of agricultural enterprises are explained due to the different indicators used in the comparison, which are often not to be compared, incorrect and inexact. Thus, before doing the comparative analysis, it is required to clear up the peculiarities of the evaluation of the economic efficiency of the farm household.

Keywords: efficiency; farm household; productivity; profitability; evaluation.

References

1. Shpychak, O.M. (2008), Realizatsiia produktsii osobystymy selians'kymy hospodarstvamy — vytraty, tsiny, efektyvnist' [Sales of products by personal peasant farms — costs, prices, efficiency], IAE, Kyiv, Ukraine.
2. Kalugina, Z.I. (1991), Lichnoe podsobnoe hozjajstvo v SSSR: social'nye reguljatory i rezul'taty razvitija [Personal subsidiary farming in the USSR: social regulators and development results], Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-nie, Novosibirsk, Russia.
3. Kopach, K.V. (2002), Lichnoe podsobnoe hozjajstvo sel'skogo naselenija i ego integracija s predprijatijami agropromyshlenogo kompleksa [Personal subsidiary farming of the rural population and its integration with agricultural enterprises], FGNU "Rosinformagroteh", Moscow, Russia.
4. Sarajkin, V.A. (2012), Malyj biznes i ego rol' v sel'skom hozjajstve Rossii [Small business and its role in agriculture in Russia], VIAPI imeni A.A. Nikonova: JeRD, Moscow, Russia.
5. Kalugina, Z.I. (1984), Lichnoe podsobnoe hozjajstvo sel'skogo naselenija: problemy i perspektivy [Personal subsidiary farming of the rural population: problems and prospects], Nauka, Novosibirsk, Russia.
6. Chajanov, A.V. (1991), Osnovnye idei i formy organizacii sel'skohozjajstvennoj kooperacii [The main ideas and forms of organization of agricultural cooperation], Nauka, Moscow, Russia.
7. Strumilin, S.G. (1982), Problemy jekonomiki truda [Problems of labor economics], Nauka, Moscow, Russia.
8. Zinov'ev, F.V. and Dodonova, M.V. (1999), Lichnye podsobnye hozjajstva sel'skih zhitelej Kryma [Personal subsidiary plots of rural residents of Crimea], Tavrija, Simferopol, Ukraine.
9. Svynous, I.V. (2010), Ekonomichni aspekty funktsionuvannia osobystykh selians'kykh hospodarstv [Economic aspects of the functioning of personal farms], TOV "Ahrar Media Hrup", Kyiv, Ukraine.

№ 15 2019, стор. 51 - 56

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1053

Відомості про авторів

О. В. Дмитрик

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

O. Dmytryk

Postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8669-5872

Як цитувати статтю

Дмитрик О. В. Теоретичні підходи до оцінки ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах. Агросвіт. 2019. № 15. С. 51–56. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.51

Dmytryk, O. (2019), “Theoretical approach to the evaluation of agricultural productive efficiency in the farm households”, Agrosvit, vol. 15, pp. 51–56. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.