EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ
С. В. Шульга

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.32

УДК: 657.6

С. В. Шульга

ОЦІНКА СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ

Анотація

У статті здійснено статистичний аналіз стану та тенденцій ринку аудиторських послуг. За результатами вивчення статистичних показників виявлено географічну нерівномірність функціонування ринку аудиту, наявність оберненого зв'язку між зменшенням кількості суб'єктів аудиторської діяльності та обсягами наданих аудиторських послуг. Зміна вимог до суб'єкті аудиторської діяльності в частині включення до третього та четвертого розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності призвела до диференціації ринку за видами послуг, що надаються аудиторськими фірмами. Прослідковується поступова тенденція до збільшення обсягів надання послуг з ініціативного аудиту, супутніх послуг, неаудиторських послуг. Найбільшу питому вагу у структурі інших професійних послуг складають послуги з ведення бухгалтерського обліку та консультаційні послуги. З метою розвитку методології оцінки ринку аудиторських послуг запропоновано перелік методів й принципів, за допомогою яких слід здійснювати вивчення стану і тенденцій розвитку ринку аудиту. Використання запропонованої класифікації методів, принципів оцінювання ринку аудиторських послуг, сприятиме удосконаленню методологічного інструментарію дослідження ринку, пошуку подальших напрямів його розвитку й удосконалення, підвищення ефективності функціонування суб'єктів аудиторської діяльності.

Ключові слова: методологія; метод; аудиторські послуги; супутні послуги; неаудиторські послуги; ринок аудиту; суб'єкти аудиторської діяльності.

Література

1. Долбнєва Д.В. Сучасний стан і напрями удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів // Економiка та держава. 2018. № 2. С. 72—76.
2. Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2018 рік. URL: https://www.apu.com.ua/2019/06/27
3. Звіти Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2014—2017 роки. URL: https://www.apu.net.ua/zvit-do-kmu
4. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21 грудня 2017 р. № 2258-VIII. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n261
5. Хоменко М.М. Сучасні тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні // Економічний вісник. 2016. №3. С. 113—119.
6. Ярова Л.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку аудиторських послуг в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2019. №3. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-3-4823

S. Shulha

ASSESSMENT OF THE APARTMENT AND TRENDS DEVELOPMENT OF THE AUDIT SERVICE MARKET: METHODOLOGY DEVELOPMENT

Summary

The article analyzes the apartments and trends of the audit services market. The results of the study of statistical indicators revealed the geographical unevenness of the functioning of the audit market, the existence of a correlation between the decrease in the number of audit entities and the volume of audit services provided. Changes in the requirements for the entity to include in the third and fourth sections of the Register of auditors and entities have led to a differentiation of the market by types of services provided by audit firms. There is a gradual tendency to increase the volume of provision of Initiative Audit Services, related services, non-audit services. The largest share in the structure of other professional services is accounting services and consulting services. In order to develop the methodology for assessing the market for audit services, it is proposed to apply general scientific, economic-statistical, heuristic methods. The article describes the directions of use of the offered methods of estimation of the market of audit services. Since the principles are the basic starting point of the methodology, the results of the study offer a list of principles that should be applied in studying the state and trends of the audit market. On the basis of the analysis of the tendencies of functioning of the entities of the audit activity in the conditions of differentiation of services, the threats of realization of the principle of continuity of activity, which are the result of the limited services that can be provided by these entities, insufficient manpower and technical resources, are identified. The use of the proposed classification of methods, principles of evaluation of the market of audit services, will help to improve the methodological tools of market research, to find further directions of its development and improvement, to increase the efficiency of functioning of the subjects of audit activity.

Keywords: methodology; method; audit services; related services; non-audit services; audit market; entities of audit.

References

1. Dolbneva, D.V. (2018), "Current apartment and directions of improvement of audit activity in the conditions of European integration of Ukraine and application of international standards", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 72—76.
2. Audit Chamber of Ukraine (2019), "Report Audit Chamber of Ukraine to the Cabinet of Ministers of Ukraine for 2018", available at: https://www.apu.com.ua/2019/06/27 (Accessed 30 July 2019).
3. Audit Chamber of Ukraine (2018), "Reports Audit Chamber of Ukraine to the Cabinet of Ministers of Ukraine for 2014-2017", available at: https://www.apu.net.ua/zvit-do-kmu (Accessed 30 July 2019).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "Audit of Financial Statements and Audit Activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n261 (Accessed 10 July 2019).
5. Khomenko, M.M. (2016), "Current tendencies of development of audit activity in Ukraine", Ekonomichnyi visnyk, vol. 3, pp. 113—119.
6. Yarova, L.G. (2019), "The current apartment and prospects of development of audit services in Ukraine", Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka", vol. 3, available at: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-3-4823 (Accessed 30 July 2019).

№ 15 2019, стор. 32 - 38

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1700

Відомості про авторів

С. В. Шульга

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та підприємництва,Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ

S. Shulha

PhD in Economics, Аssociate professor, Аssociate professor of the Department of Audit and Entrepreneurship at National Academy of Statistics, Accounting and Audit

ORCID:

0000-0002-2396-2507

Як цитувати статтю

Шульга С. В. Оцінка стану та тенденцій розвитку ринку аудиторських послуг: розвиток методології. Агросвіт. 2019. № 15. С. 32–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.32

Shulha, S. (2019), “Assessment of the apartment and trends development of the audit service market: methodology development”, Agrosvit, vol. 15, pp. 32–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.