EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО БРОЙЛЕРНОГО ВИРОБНИЦТВА
О. Л. Шевцова, Ю. О. Сологуб

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.25

УДК: 504.05

О. Л. Шевцова, Ю. О. Сологуб

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО БРОЙЛЕРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Проаналізовано сучасний стан птахівництва в аграрному секторі України та обгрунтовано вагому роль бройлерного виробництва в розвитку зазначеної галузі, який свідчить про стрімкий його розвиток. Досліджено вплив діяльності птахопідприємств на навколишнє природне середовище, де значну роль відіграє проблема поводження з побічними продуктами тваринного походження, оскільки їх масове накопичення призводить до таких негативних екологічних наслідків, як забруднення наземних водойм, грунтів і грунтових вод відходами виробництва, забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих газів та пилу, мікробіологічне забруднення грунту та повітря, зменшення біорізноманіття. Доведено необхідність запровадження на підприємствах еколого-безпечних технологій. Запропоновано організаційно-економічні інструменти щодо регулювання поводження з побічними продуктами тваринного походження бройлерного виробництва.

Ключові слова: побічні продукти тваринного походження; птахівництво; обсяги виробництва; бройлерне виробництво; утилізація відходів; організаційно-економічне регулювання; еколого-безпечні технології.

Література

1. Фурдичко О.І. Якість і безпечність сільськогосподарської продукції в контексті продовольчої безпеки України / О. Фурдичко, О. Дем'янюк // Агроекологічний журнал. — 2014. — № 1. — С. 7—13.
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. офіційний інтернет-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Птахівництво України і cвіту. Електронний доступ: http://market.avianua.com/?p=3706
4. Закон України Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287-19/ed20170518
5. Полегенька М.А. Аналіз сучасного стану виробництва продукції птахівництва в Україні. Економіка і держава №3. 2019. С. 137—143.
6. Марченко О.А. Екологічні проблеми в бройлерному виробництві та напрямки їх вирішення / О.А. Марченко // Вісник аграрної науки. — 2010. — № 9. — С. 73—75.
7. Марченко О.А. Птахівництво — прогресуючий забруднювач атмосферного повітря / О.А. Марченко // Агроекологічний журнал. — 2010. — № 3. — C. 34—38.
8. Актуальні екологічні проблеми впливу тваринництва на стан атмосферного повітря / О.В. Никифорук, О.В. Тертична, В.П. Бородай [та ін.] // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: Міжнар. наук.-практ. конф., 5—7 липня 2015 р.: тези доп. — К., 2016. — С. 119—122.
9. Мінералов О.І. Добрива з побічної продукції / О.І. Мінералов, В.О. Пінчук, О.В. Тертична // Аграрний тиждень. — 2017. — № 1—2. — С. 68—69.
10. Динаміка виробництва продукції птахівництва в Україні з 1990 року і прогнози розвитку галузі до 2020 року //Agroimena. — 2014. — № 3. — С. 30—33.

O. Shevtsova, Yu. Solohub

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF MODERN BROILER PRODUCTION

Summary

Over the past twenty years, the poultry industry has been characterized by the highest growth rates in the agricultural sector. The aim of the study was to analyze the impact of bird-business on the environment, in particular the problem of treatment of animal by-products; to propose organizational and economic instruments for regulating the handling of by-products of animal origin of broiler production.
An important sector of increasing meat production in Ukraine is the breeding and rearing of broiler chickens. Broiler production is a structure of interconnected production units that directly grow chicken broilers from day one to slaughter age.. The development of this sector is associated with high diet, food quality, and economic benefits compared with the production of other types of poultry. Broilers are characterized by fast-growing, efficient use of feed, relatively low feed costs per unit of products, rapid reversal of circulating assets, high profitability of production.
The increase in production volumes accordingly entails an increase in the number of animal by-products produced. In particular their mass accumulation leads to negative environmental consequences of pollution of ground waters, soil and ground water waste, air pollution emissions of harmful gases and dust, microbiological contamination of soil, air, biodiversity and reduce others., the modern level of development of the poultry industry and the state of its raw material base require a fundamentally new approach to the problem of the use of internal resources. The essence of this approach is to create and implement low-waste and non-waste technologies, which allows the maximum and integrated inclusion in the economic circulation of literally all raw materials that are constantly formed and accumulated in poultry farms in the production of basic products — eggs and poultry.
Therefore, in the absence of feed of animal origin, the use of non-food waste products for the processing of poultry products has not only a high resource-saving value, but also solves environmental problems in environmental protection.

Keywords: y-products of animal origin; poultry farming; volumes of production; broiler production; waste utilization; organizational and economic regulation; ecologically safe technologies.

References

1. Furdychko, O. and Demyanyuk, O. (2014), "Quality and safety of agricultural products in the context of Ukraine's food security", Ahroekolohichnyy zhurnal , vol. 1, pp. 7—13.
2. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 July 2019).
3. Poultry breeding in Ukraine and in the world (2019), available at: http://market.avianua.com/?p=3706 (Accessed 10 July 2019).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Law of Ukraine "On by-products of animal origin, not intended for human consumption", https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287-19/ed20170518 (Accessed 10 July 2019).
5. Polehen'ka, M. (2019), "Analysis of the current state of poultry production in Ukraine", Ekonomika i derzhava, vol. 3, рр. 137—143.
6. Marchenko, O. (2010), Ecological problems in broiler production and directions for their solution "Visnyk ahrarnoyi nauky", vol. 9, pp. 73—75.
7. Marchenko, O. (2010), "Poultry breeding - progressive pollutant of atmospheric air", Ahroekolohichnyy zhurnal, vol 3, pp. 34—38.
8. Nykyforuk, O. Tertychna O. and Boroday, V.P. (2015), "Actual ecological problems of livestock impact on atmospheric air", Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane pryrodokorystuvannya v ahropromyslovomu vyrobnytstvi: mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [Ecological safety and sustainable use of natural resources in agricultural production: international scientific and practical conference], Kyiv, Ukraine, July 5—7, pp. 119—122.
9. Mineralov, O. Pinchuk, V. and Tertychna, O. (2017), "Fertilizers from by-products", Ahrarnyy tyzhden, vol. 1—2, pp. 68—69.
10. Agroimena (2014), "Dynamics of poultry production in Ukraine since 1990 and forecasts of development of the industry by 2020", Agroimena, Vol. 3, pp. 30—33.

№ 15 2019, стор. 25 - 31

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1366

Відомості про авторів

О. Л. Шевцова

здобувач, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

O. Shevtsova

applicant, Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-7862-9760


Ю. О. Сологуб

к. е. н., науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

Yu. Solohub

PhD in Economics, researcher, Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-8265-489X

Як цитувати статтю

Шевцова О. Л., Сологуб Ю. О. Еколого-економічні аспекти сучасного бройлерного виробництва. Агросвіт. 2019. № 15. С. 25–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.25

Shevtsova, O. and Solohub, Yu. (2019), “Ecological and economic aspects of modern broiler production”, Agrosvit, vol. 15, pp. 25–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.