EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. В. Гаман, І. І. Туболець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.20

УДК: 338.48

М. В. Гаман, І. І. Туболець

НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Визначено, що ретельне дослідження та розуміння інноваційної діяльності дозволить розробити напрями підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств.
Розглянуто туризм як багатоаспектне явище, що характеризується взаємозв'язками з такими науками і мистецтвами, як архітектура, економіка, історія, географія, біологія, культура та іншими. Зазначено, що туристична індустрія надає можливість громадянам одержати нові відомості про навколишнє середовище, матеріальні та духовні цінності країн світу. Вказано, що у певних державах туризм є вагомим джерелом доходів і належить до найперспективніших галузей національної економіки.
Охарактеризовано основні напрями роботи туристичних підприємств, а саме: уважність до клієнтів, виявлення потреб, а також їх задоволення найкращим чином.
Встановлено, що для підвищення конкурентоспроможності туристичного підприємства, зростає необхідність впровадження інновацій, враховуючи посилення суперництва на ринку послуг.
Досліджено сутність категорій "інновація", "інновації в туризмі", "інноваційний процес", "інноваційна діяльність". Розкрито значимість вивчення інновацій з позиції багатосторонності даного поняття, а також зміни факторів процесу створення продуктів та надання послуг. Окреслено інновації у туризмі як нову систему поглядів на забезпечення обслуговування споживачів, сучасні канали комунікації з клієнтами на основі новітніх технологій. Перелічено ключові напрями інноваційної діяльності в сфері туризму.
Наведено статистичну інформацію щодо розповсюдження туристичних послуг серед населення України та Дніпропетровської області, яка підтверджує збільшення чисельності осіб, які користувались послугами туристичних підприємств у 2018 році порівняно з попереднім періодом.

Ключові слова: інновації в туризмі; інноваційна діяльність; інноваційний процес; інновація; конкурентоспроможність; туристичні підприємства.

Література

1. Завлин П.Н. Инновационный менеджмент [Текст]: справ. пособие / П.Н. Завлин, А.К. Казанцев, Л.Э. Миндели и др.; Под ред. П.Н. Завлина и др. — 2. изд., перераб. и доп. — М.: ЦИСН, 1998. — 567 с.
2. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 327 с.
3. Довідка за результатами опрацювання статистичних звітів туроператорів за 2018 рік [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&isSpecial=True&pageNumber=1&tag=Analitika
4. Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000—2018 рр.) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Головного управління статистики у Дніпропетровській області. URL: http://dneprstat.gov.ua
5. Пpo інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. Із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 16.10.2012 р. № 5460-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
6. Пpo туризм: Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР. Із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 02.10.2018 р. № 2581-VIII. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
7. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Борис Саното: [пер. с венг.]. — М.: Прогресс, 1990. — 296 с.
8. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс: [сокр. пер. с англ.]. — М.: Экономика, 1989. — 271 с.
9. Чернікова В.І. Особливості інновацій у туризмі / В.І. Чернікова // Вісник ДІТБ. — 2012. — №16. — С. 89—94.
10. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия / Й. Шумпетер. — М.: Экономика, 1995. — 483 с.

M. Haman, I. Tubolets

NECESSITY OF ACTIVATION OF INNOVATIVE APPROACHES IN THE MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF TOURIST ENTERPRISES

Summary

It was determined that a thorough research and understanding of innovation activity will allow to develop directions for improving the competitiveness of tourist enterprises.
Tourism is considered as a multidimensional phenomenon characterized by interconnections with such sciences and arts as architecture, economics, history, geography, biology, culture, and others. It is noted that the tourism industry provides an opportunity for citizens to get new information about the environment, material and spiritual values of the countries of the world. It is indicated that in certain countries tourism is a significant source of income and belongs to the most promising sectors of the national economy.
The main directions of work of tourist enterprises are described, among them, attention to customers, identification of needs, as well as their satisfaction in the best way.
Tourism among the population is a widespread form of planning and leisure activities for the purpose of obtaining information about the environment, as well as improving the well-being of the person. Tourism makes it possible to gain knowledge about the material and spiritual values of the native land and foreign countries.
It is established that in order to increase the competitiveness of the tourist enterprise, the necessity of innovations is growing, taking into account increased competition in the services market.
The essence of the categories "innovation", "innovations in tourism", "innovation process" and "innovative activity" is investigated. The importance of studying innovations from the standpoint of multilateralism of this concept, as well as changes in the factors of the process of product creation and provision of services is revealed.
Innovations in tourism are outlined as a new system of views on customer service provision, modern channels of communication with customers based on the latest technologies. The key directions of innovation activity in the field of tourism are listed.
The statistical information on distribution of tourist services among the population of Ukraine and Dnipropetrovsk region is presented, which confirms the increase of the number of persons who used services of tourist enterprises in 2018 compared to the previous period.

Keywords: innovations in tourism; innovation activity; innovation process; innovation; competitiveness; tourist enterprises.

References

1. Zavlin, P.N. Kazancev, A.K. and Mindeli, L.E. (1998), Innovacionnyj menedzhment [Innovative Management], CISN, Moscow, Russia.
2. Ilyenkova, S.D. Gokhberg, L.M. and Yagudin, S.Yu. (1997), Innovacionnyj menedzhment [Innovative Management], Banki i birzhi, YUNITI, Moscow, Russia.
3. The official site of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2018), "Reference on the results of the processing of statistical reports of tour operators for 2018", available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&isSpecial=True&pageNumber=1&tag=Analitika (Accessed 11 July 2019).
4. The official site of the Main Department of Statistics in Dnipropetrovsk region (2018), "Number of tourists serviced by tour operators and travel agents, by type of tourism (2000 - 2018)", available at: http://dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/tur/include/tur1.pdf
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "About innovation activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (Accessed 17 July 2019).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "About tourism", available at: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80. (Accessed 17 July 2019).
7. Santo, B. (1990), Innovaciya kak sredstvo ekonomicheskogo razvitiya [Innovation as a means of economic development], Progress, Moscow, Russia.
8. Tviss, B. (1989), Upravlenie nauchno-tekhnicheskimi novovvedeniyami [Management of scientific and technical innovations], Ekonomika, Moscow, Russia.
9. Schumpeter, Y. (1995), Kapitalizm, sotsializm i demokratiya [Capitalism, socialism and democracy], Ekonomika, Moscow, Russia.
10. Chernikova, V.I. (2012), "Features of innovation in tourism", Vіsnik DІTB, vol. 16, pp. 89—94.

№ 15 2019, стор. 20 - 24

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1336

Відомості про авторів

М. В. Гаман

д. держ. упр., професор, професор кафедри, Національна академія державного управління при Президентові України

M. Haman

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6112-7633


І. І. Туболець

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

I. Tubolets

PhD in Economics, Associate Professor, Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-4930-2427

Як цитувати статтю

Гаман М. В., Туболець І. І. Необхідність активізації інноваційних підходів в управлінні конкурентоспроможністю туристичних підприємств. Агросвіт. 2019. № 15. С. 20–24. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.20

Haman, M. and Tubolets, I. (2019), “Necessity of activation of innovative approaches in the management of competitiveness of tourist enterprises”, Agrosvit, vol. 15, pp. 20–24. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.