EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ТА ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
Ю. В. Негода

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.14

УДК: 338.436(477):330.322.1

Ю. В. Негода

ОЦІНКА ТА ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Анотація

Визначено, що розвиток інвестиційної діяльності розглядається як головний чинник підвищення ефективності аграрного виробництва та конкурентоспроможності продукції. Встановлено, що для підприємств аграрного сектору України однією з головних проблем є залучення інвестиційних та інноваційних ресурсів. Встановлено, що нині одним із основних та пріоритетних завдань як розвитку аграрного сектору зокрема, так і розвитку національної економіки взагалі, є поліпшення інвестиційної привабливості економіки з метою залучення якомога більших обсягів інвестицій до національного товаровиробника. Визначено, що сучасні темпи розвитку сільськогосподарського виробництва потребують якісно нових технічних засобів. Основними якісними вимогами, які висувають керівники господарств до технічних засобів, є продуктивність, надійність, довговічність, ремонтопридатність, мобільність, а також можливість виконання технологічних операцій згідно з вимогами технологій. Зазначено, що регулювання рівня прибутковості і ризиків на вкладений капітал у сільське господарство має здійснюватися в рамках реалізації цільових державних та регіональних програм розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва. До теперішнього часу в рамках цих програм здійснюється субсидування частини витрат на придбання матеріально-технічних ресурсів. Зазначено, що організаційно-економічний механізм підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору можна представити у вигляді інвестиційного "хреста".

Ключові слова: аграрний сектор; інвестиції; інвестиційна привабливість; інвестиційна політика; капітальні інвестиції; прямі іноземні інвестиції.

Література

1. Борейко І.П. Оцінка інвестиційної діяльності підприємств аграрного сектору економіки. Економіка АПК. 2009. № 12. С. 74—80.
2. Васільєва Л.М. Оцінка інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору. Вісник Черкаського університету. 2015. № 24 (357). С. 43—48.
3. Вініченко І.І. Інвестиційна діяльність аграрних підприємств: [монографія]. Донецьк: Юго-Восток, 2010. 444 с.
4. Гереженко І.М., Томчук О.Ф. Аналітична оцінка ефективності використання основних засобів. URL: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011 /Economics/6_86089.doc.htm.
5. Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2016—2017. URL: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-1
6. Сільське господарство України: Статистичний збірник за 2017 рік. Відповідальний за випуск О.М. Прокопенко. К.: Державна служба статистики України, 2018. 245 с.
7. Шебанін В.С. Системне оновлення і розвиток матеріально-ресурсного потенціалу сільського господарства (організаційно-економічні аспекти) К.: ННЦ ІАЕ. 2005. 276 с.
8. Doing business-2017. Україна в рейтингу світового банку легкості ведення бізнесу. URL: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2017-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu

Yu. Nehoda

EVALUATION AND IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE AGRARIAN ECONOMY SECTOR

Summary

It is determined that the development of investment activity is considered as the main factor in increasing the efficiency of agrarian production and competitiveness of products. Investment activity is not an end in itself, but a means of realizing strategic goals and objectives of the industry or business entity development.
For enterprises in the agricultural sector of Ukraine one of the main problems is attracting investment and innovative resources. As of January 1, 2018, 586.2 million dollars were invested in the development of agricultural enterprises. US foreign direct investment, which represents 1.6% of the total volume of foreign investment in Ukraine. Despite the factors reducing the investment activity of the agrarian sector of the Ukrainian economy, investment investments are increasing every year.
It is noted that nowadays one of the main and priority tasks, such as the development of the agrarian sector in particular, and the development of the national economy in general, is to improve the investment attractiveness of the economy in order to attract as much investment as possible to the national commodity producer. This is especially true for agrarian enterprises that urgently need investments to form a high-tech material and technical base, designed to provide a high-level agricultural production.
Modern pace of development of agricultural production requires qualitatively new technical means. The main quality requirements put forward by farm managers to technical means are productivity, reliability, durability, durability, portability, and the ability to perform technological operations in accordance with the requirements of the technology.
It is determined that the current rates of development of agricultural production require qualitatively new technical means. The main qualitative requirements put forward by heads of farms to technical means are productivity, reliability, durability, maintainability, mobility, and also possibility of performance of technological operations according to requirements of technologies. It is noted that regulation of the level of profitability and risks on the invested capital in agriculture should be carried out within the framework of the implementation of targeted state and regional programs of development of priority branches of agrarian production.
It is noteworthy that the organizational and economic mechanism of increasing the investment attractiveness of the agrarian sector can be presented as an investment "cross". This mechanism consists of four interconnected blocks, each of which can function independently, but they achieve real economic effect only under the conditions of connecting all components to the same goal — attracting capital to the agricultural sector to ensure the competitiveness of the industry through the use of high-tech means of production.

Keywords: agricultural sector; investment; investment attractiveness; investment policy; capital investment; foreign direct investment.

References

1. Boreyko, I.P. (2009), "Estimation of investment activity of enterprises of agrarian sector of economy", Ekonomika APK, vol. 12, рр. 74—80.
2. Vasileva, L.M. (2015), "Assessment of investment support for the development of the agrarian sector", Visnyk Cherkaskoho universytetu, vol. 24 (357), рр. 43—48.
3. Vinichenko, I.I. (2010), Investytsiyna diyalnist ahrarnykh pidpryyemstv Investment activity of agrarian enterprises], Yuho-Vostok, Donetsk, Ukraine.
4. Gerezhenko, I.M. and Tomchuk. O.F. (2011), "Analytical estimation of the efficiency of the use of fixed assets", available at: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/Economics/6_86089.doc.htm (Accessed 10 July 2019).
5. Economic Discussion Club (2016), "The position of Ukraine in the world ranking according to the Global Competitiveness Index 2016—2017", available at: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-1 (Accessed 10 July 2019).
6. Prokopenko, O.M. (2018), Silske hospodarstvo Ukrayiny: Statystychnyy zbirnyk za 2017 rik Agriculture of Ukraine: Statistical collection for 2017], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
7. Shebanin, V. S. (2005), Systemne onovlennya i rozvytok materialno-resursnoho potentsialu silskoho hospodarstva (orhanizatsiyno-ekonomichni aspekty) System renewal and development of material and resource potential of agriculture (organizational and economic aspects)], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
8. Economic Discussion Club (2016), "Doing business-2017. Ukraine in the ranking of the World Bank ease of doing business ", available at: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2017-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu (Accessed 10 July 2019).

№ 15 2019, стор. 14 - 19

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1378

Відомості про авторів

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Nehoda

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9714-5438

Як цитувати статтю

Негода Ю. В. Оцінка та підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки країни. Агросвіт. 2019. № 15. С. 14–19. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.14

Nehoda, Yu. (2019), “Evaluation and improvement of the investment attractiveness of the agrarian economy sector”, Agrosvit, vol. 15, pp. 14–19. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.