EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Б. В. Дергалюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.9

УДК: 330.34:332.142

Б. В. Дергалюк

СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті в результаті аналізу виявлено, що рівень зношеності основних засобів підприємств протягом останніх двох десятиліть демонструє вкрай суперечливу динаміку, але в останній час ситуація має тенденцію до погіршення. З'ясовано, що до проблемних питань постіндустріального розвитку економіки України відноситься питання підвищення ефективності функціонування компаній державної форми власності. Визначено, що впродовж попередніх років сфера інформаційних технологій в Україні демонструє стабільний ріст, однак навіть попри динамічні темпи розвитку галузі та затребуваність українського інтелектуального продукту на міжнародних ринках, вітчизняна IT-сфера характеризується індиферентним відношенням державних структур до неї. Встановлено, що Україна має широкий спектр можливостей, обумовлений високим рівнем освіченості населення, рівня культурного та соціального розвитку населення та розвитком наукової сфери, що підтверджується високим показником індексу людського капіталу. Але з'ясовано, що існують і певні загрози щодо подальшого зростання інтелектуального та людського потенціалу в Україні. Окреслено головні перешкоди щодо організації цілеспрямованого руху у напрямі побудови постіндустріальної структури економіки України та подолання структурних диспропорцій її розвитку.

Ключові слова: наукова сфера; основні засоби; постіндустріальний розвиток; технологічні уклади; інтелектуальний капітал; інноваційний розвиток; структурні диспропорції.

Література

1. Василенко В. Технологічні устрої в контексті прагнення економічних систем до ідеальності / В. Василенко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — №1. — С. 65—72.
2. Вашків О.П. Галузеві структурні трансформації в Україні у контексті постіндустріального економічного розвитку / О.П. Вашків // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2017. — № 16. — С. 127—132.
3. Детермінанти розвитку національного господарства: монографія / За заг. ред. П.В. Круша. — К.: НТУУ "КПІ", 2014. — 276 с.
4. Кубраков О. IТ-потенціал України та інвестиції: скільки потрібно і скільки можна / О. Кубраков // Mind.ua. — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://mind.ua/openmind/20180794-it-potencial-ukrayini-ta-investiciyi-skilki-potribno-i-skilki-mozhna
5. Названы главные успехи IT-отрасли в Украине за 2018 год // Сегодня. — 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://www.segodnya.ua/ukraine/nazvany-glavnye-uspehi-it-otrasli-v-ukraine-za-2018-god-1203441.html
6. Негруль Д.А. Статистичний аналіз зносу основних засобів в Україні / Д.А. Негруль, Ю.О. Ольвінська // Статистика — інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових студентських праць. — 2018. — №4. — С. 104—108.
7. Основні засоби України // Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ibd/osn_zas_u/arch_osn_zas.htm
8. Тульчинська С.О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти: монографія / С.О. Тульчинська. — К.: НТУУ "КПІ", 2009. — 488 с.
9. Тульчинська С.О. Наукові підходи до визначення вектора розвитку постіндустріального суспільства / С.О. Тульчинська // Економічний вісник НТУУ "КПІ". — К.: НТУУ "КПІ", — 2014. — Вип. 11. — С. 501—507.
10. The Global Human Capital Report 2017 // World Economic Forum. — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf

B. Dergaliuk

STRUCTURAL DISPROPORTIONS OF THE UKRAINE'S NATIONAL ECONOMY IN THE CONDITIONS OF POSTINDUSTRIAL DEVELOPMENT

Summary

The article finds that the level of fixed assets depreciation on enterprises over the past two decades has shown very controversial dynamics, but recently the situation tends to deteriorate due to a reduction in investment inflow and the loss of part of Ukraine's territory and the infrastructure that is located there. It was clarified that the problem of post-industrial development of the Ukrainian economy is the issue of increasing the efficiency of functioning of state-owned companies. Currently, a number of branches of innovation are emerging, the key of which is the sphere of information technology, despite the existence of complex structural constraints on development, the prevalence of values and areas of social production of the industrial technological structure. It has been established that in recent years the sphere of information technologies in Ukraine demonstrates stable growth, however, despite the dynamic growth of the industry and the demand for Ukrainian intellectual products in international markets, the domestic IT sphere is characterized by an indifferent attitude of state structures to it. It is determined that the distinctive characteristic of the post-industrial economy is that information and intellectual capital is the main source of profitability of the commercial sector and the driving force of economic growth. These categories serve as the basis and primary source for building a post-industrial society. It is established that Ukraine has a wide range of opportunities, due to the high population education level, the cultural and social development level of the population and the development of the scientific sphere, which is confirmed by high indicator of the index of human capital. However, it became clear that there are certain threats to further increase intellectual and human potential in Ukraine. The main obstacles to organizing a purposeful movement towards building a post-industrial structure of the Ukrainian economy and overcoming the structural disproportions of its development are outlined. Analyzing the existing structural value of the national economy, it has been found that there is a dominance of the industrial type of economy in Ukraine with the presence of fragmented elements of post-industrial way, but despite the presence of a significant number of features inherent in industrial economies such techno-economic system, the Ukrainian economic system is in a unique position, characterized by the availability of most of the necessary resources to ensure sustainable development in the direction of structuring the economy in accordance with the post-industrial model.

Keywords: scientific sphere; fixed assets; post-industrial development; technological structures; intellectual capital; innovative development; structural disproportions.

References

1. Vasylenko, V. (2013), "Technological devices in the context of the aspiration of economic systems to the ideal", Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava. vol. 1, pp. 65-72.
2. Vashkiv, O.P. (2017), "Branch Structural Transformations in Ukraine in the Context of Post-Industrial Economic Development", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 16, pp. 127-132.
3. Krush, P.V. ta in. (2014), "Determinanty rozvytku natsional'noho hospodarstva" [Determinants of the development of the national economy], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.
4. Kubrakov, O. (2018), "The IT potential of Ukraine and investment: how much is needed and how much", Mind.ua, available at: https://mind.ua/openmind/20180794-it-potencial-ukrayini-ta-investiciyi-skilki-potribno-i-skilki-mozhna, (Accessed 1.07.2019).
5. Segodnja (2019), "The main achievements of the IT industry in Ukraine for 2018 are named", available at: https://www.segodnya.ua/ukraine/nazvany-glavnye-uspehi-it-otrasli-v-ukraine-za-2018-god-1203441.html, (Accessed 10.06.2019).
6. Nehrul', D.A. and Ol'vins'ka, Yu.O. (2018), "Statistical analysis of the depreciation of fixed assets in Ukraine", Statystyka - instrument sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 4, pp. 104-108.
7. Rezhym dostupu do resursu (2018), "Main assets of Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ibd/osn_zas_u/arch_osn_zas.htm, (Accessed 20.06.2019).
8. Tul'chyns'ka, S.O. (2009), Intelektual'no-innovatsijna modernizatsiia ekonomiky Ukrainy: teoretyko-metodolohichni aspekty. [Intellectual-innovative modernization of the Ukrainian economy: theoretical and methodological aspects], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.
9. Tul'chyns'ka, S. O. (2014), "Scientific approaches to the definition of the vector of development of postindustrial society", Ekonomichnyj visnyk NTUU "KPI". vol. 11, pp. 501—507.
10. The Global Human Capital Report 2017 (2018)б "World Economic Forum", available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf, (Accessed 27.05.2019).

№ 15 2019, стор. 9 - 13

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1824

Відомості про авторів

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

B. Dergaliuk

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of economics and entrepreneurship department, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

ORCID:

0000-0001-8791-9121

Як цитувати статтю

Дергалюк Б. В. Структурні диспропорції національної економіки України в умовах постіндустріального розвитку. Агросвіт. 2019. № 15. С. 9–13. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.9

Dergaliuk, B. (2019), “Structural disproportions of the Ukraine's national economy in the conditions of postindustrial development”, Agrosvit, vol. 15, pp. 9–13. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.