EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОДОСТАТНОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
В. А. Ткачук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.3

УДК: 329.275:316:33

В. А. Ткачук

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОДОСТАТНОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

У статті обгрунтовано соціально-економічні засади забезпечення самодостатності об'єднаних територіальних громад. Систематизовано та запропоновано сутнісний зміст реформи децентралізації в Україні. Визначено, що ефективність функціонування ОТГ визначається рівнем їх самодостатності. Особливу увагу приділено проблемі розширення соціально-економічного потенціалу, здатного забезпечити ефективне функціонування детермінантних сфер фінансової та соціальної децентралізації, децентралізації в сферах освіти, охорони здоров'я, надання адміністративних послуг та передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність об'єднаних територіальних громад.
З метою диференційованого підходу до розширення соціально-економічного потенціалу проведено класифікацію областей України за рівнем самодостатності сформованих територіальних громад. Встановлено, що рівень самодостатності сформованих територіальних відображає рівень володіння матеріальними, соціальними та фінансовими ресурсами в достатніх обсягах, для реалізації функцій місцевого самоврядування, які відповідатимуть загальнодержавним стандартам.

Ключові слова: об'єднані територіальні громади; самодостатність; соціально-економічний розвиток; децентралізація.

Література

1. Бутенко А.І., Уманець Т.В., Дарієнко О.В. Інноваційні підходи до оцінки економічної самодостатності територіальних громад. Економічні інновації. 2016. № 62. С. 223—231.
2. Гичка Г.Г. Формування спроможних територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1 (117). С. 60—64.
3. Європейська хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15 жовт. 1985 р. / ратиф. Законом № 452/97-ВР від 15 лип. 1997 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/994_036 (дата звернення: 03.05.2019).
4. Звіт з результатами оцінки прозорості місцевих бюджетів міст та ОТГ. Індекси бюджетної прозорості 2018. Об'єднані територіальні громади. URL: http://probudget.org.ua/db_pic/images/files/file_1550681529.4389.pdf (дата звернення: 03.05.2019).
5. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 травня 2019 року. Національний проект Децентралізація. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/402/10.05.2019.pdf (дата звернення: 03.05.2019).
6. Пелехатий А.О., Лук'янська О.В. Громадський контроль виконання місцевих бюджетів: проблеми та перспективи реалізації Соціально-економічні проблеми сучасного періоду. 2015. Вип. 3 (113). С. 55—58.
7. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України № 157-VIII від 05.02.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 03.05.2019).
8. Проект Закону про засади адміністративно-територіального устрою України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63508 (дата звернення: 03.05.2019).
9. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації / НАН України. ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"; наук. редактор В.С. Кравців. Львів, 2017. 120 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20170701.pdf (дата звернення: 03.05.2019).
10. Серьогін С.М., Шаров Ю.П., Бородін Є.І., Гончарук Н.Т. Управління стратегічним розвитком об'єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти: монографія. ДРІДУ НАДУ, 2016. 276 с.
11. Формування об'єднаних територіальних громад: стан, проблемні питання та шляхи їх вирішення. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/terutor_gromad-86ead.pdf

V. Tkachuk

SOCIO-ECONOMIC FRAMEWORKS OF PROVIDING THE SELF-DETERMINATION OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

The article substantiates the socio-economic principles of ensuring the self-sufficiency of the united territorial communities. The essence of the decentralization reform in Ukraine is systematized and proposed.
The purpose of the article is to study the socio-economic principles of ensuring the self-sufficiency of the united territorial communities.
It is determined that the effectiveness of OTG functioning is determined by the level of self-sufficiency. Particular attention is paid to the problem of the expansion of socio-economic potential capable of ensuring the effective functioning of the determinants of financial and social decentralization, decentralization in the spheres of education, health care, provision of administrative services and the transfer of agricultural land from the state to the communal property of the united territorial communities. In order to differentiate approach to the expansion of socio-economic potential, the classification of Ukrainian regions according to the level of self-sufficiency of the formed territorial communities has been conducted.
The process of financial decentralization, which began in Ukraine in 2014, requires in-depth study of the practical aspects of ensuring the self-sufficiency of the united territorial communities. The main purpose of the reforming is to change the management model with an emphasis on decentralization in the development of the territories of regions based on creation of self-sufficient administrative-territorial units on the principle of self-government.
It is established that the level of self-sufficiency of the formed territorial reflects the level of possession of material, social and financial resources in sufficient volumes, for realization of functions of local self-government, which will correspond to national standards.
The results of the decentralization reform in Ukraine are primarily dependent on overcoming the contradictions in the legislative and regulatory acts that should become the legal basis for the formation of a new administrative-territorial structure of our state.

Keywords: united territorial communities; self-sufficiency; socio-economic development; decentralization.

References

1. Butenko, A. I. Umanets, T. V. and Dariienko, O. V. (2016), "Innovative approaches to the estimation of economic self-sufficiency of territorial communities", Ekonomichni innovatsii, vol. 62, pp. 223—231.
2. Hychka, H. H. (2016), "Formation of capable territorial communities: problems and ways of their solution", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 1 (117), pp. 60—64.
3. Congress of Local and Regional Authorities (1985), "European Charter of Local Self-Government", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036 (Accessed 05 July 2019).
4. Public Partnership "On Transparent Local Budgets" (2018), "Report on the results of the assessment of the transparency of local budgets of cities and OTG. Budget Transparency Indicators 2018", available at: http://probudget.org.ua/db_pic/images/files/file_1550681529.4389.pdf (Accessed 05 July 2019).
5. Ministry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine (2019), "Monitoring the process of decentralization of power and reform of local self-government as of May 10, 2019. National Decentralization Project", available at: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/402/10.05.2019.pdf (Accessed 05 July 2019).
6. Pelekhatyj, A. O. and Luk'ians'ka, O. V. (2015), "Public control over the implementation of local budgets: problems and prospects of implementation", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho period, vol.3 (113), pp. 55—58.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), "On voluntary association of territorial communities (Act 157-VIII, February 05)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (Accessed 05 July 2019).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "Draft Law on the Principles of the Administrative-Territorial Order of Ukraine", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63508 (Accessed 05 July 2019).
9. Kravtsiv, V. S. (2017), "Territorial development and regional policy in Ukraine: actual problems, risks and prospects of administrative and financial decentralization", available at: http://ird.gov.ua/irdp/p20170701.pdf (Accessed 05 July 2019).
10. Ser'ohin, S. M. Sharov, Yu. P. Borodin, Ye. I. and Honcharuk, N. T. (2016), Upravlinnia stratehichnym rozvytkom ob'iednanykh terytorial'nykh hromad: innovatsijni pidkhody ta instrumenty [Management of Strategic Development of the United Territorial Communities: Innovative Approaches and Tools], DRIDU NADU.
11. NISS (2018), "Formation of united territorial communities: state, problem issues and ways of their solution", available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/terutor_gromad-86ead.pdf (Accessed 05 July 2019).

№ 15 2019, стор. 3 - 8

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1454

Відомості про авторів

В. А. Ткачук

д. е. н., професор кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

V. Tkachuk

Doctor of Economic Sciences, Professor at the Department of Labor Economics and Social Development of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9684-8625

Як цитувати статтю

Ткачук В. А. Соціально-економічні засади забезпечення самодостатності об'єднаних територіальних громад. Агросвіт. 2019. № 15. С. 3–8. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.3

Tkachuk, V. (2019), “Socio-economic frameworks of providing the self-determination of the united territorial communities”, Agrosvit, vol. 15, pp. 3–8. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.