EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ РИБНИЦВА
Л. І. Катан, О. В. Зубко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13.33

УДК: 339.137.2: 639.2/.3

Л. І. Катан, О. В. Зубко

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ РИБНИЦВА

Анотація

Функціонування підприємств галузі рибництва відбувається в умовах постійної конкуренції, що вимагає підвищеної уваги до економічної суті і складових конкурентоспроможності. З урахуванням потенційних можливостей для розвитку підприємств галузі рибництва в України, стратегічної важливості їх для гарантування продовольчої безпеки країни та відродження іміджу України як рибогосподарської держави необхідно створити умови для розвитку і діяльності підприємств галузі рибництва. Саме конкурентоспроможність є однієї із головних складових успіху підприємств галузі рибництва на внутрішніх і міжнародних ринках.
Розвиток підприємств галузі рибництва передбачає комплекс екологічних, економічних, фінансових заходів, дії яких буде направлено на забезпечення конкурентоспроможності галузі рибництва. Підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі рибництва дасть змогу забезпечити продовольчу безпеку населення шляхом постачання продукції рибного господарства вітчизняного виробництва на рівні науково обгрунтованих норм споживання, збільшити обсяг товарного виробництва цінних видів риб, забезпечити відповідність комплексного показника конкурентоспроможності вітчизняної продукції рибного господарства міжнародним вимогам, підвищити соціально-економічний рівень життя населення, забезпечити гідні умови оплати праці на підприємствах галузі рибництва.
Таким чином у статті проаналізовано економічну сутність конкурентоспроможності та визначено складові конкурентоспроможності галузі рибництва, розглянуто існуючі підходи до визначення категорії "конкурентоспроможність" і на їх основі сформулювано визначення категорії "конкурентоспроможність галузі рибництва". Визначено рівні управління підприємствами галузі рибництва, на яких передбачається забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі рибництва.
Визначено фактори конкурентоспроможності, які викликають зміну абсолютної і відносної величини витрат на виробництво і реалізацію продукції, а в результаті зміну рівня конкурентоспроможності підприємства галузі рибництва та визначено заходи, які сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності галузі рибництва.

Ключові слова: конкуренція; конкурентоспроможність; рибне господарство; конкурентний потенціал.

Література

1. Голубко Є.В. Суть та зміст конкурентоспроможності підприємства / Є.В. Голубко. — Харків: НТУ "ХПІ", 2011. — 1 с.
2. Іванов Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: [моногр.] / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова. — Харків: ІНЖЕК, 2008. — 352 с.
3. Павлова В.А. Фактори, що формують конкурентоспроможність / В.А. Павлова //Європейський вибір України: проблеми теорії та практики реалізації: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. — Д.: Вид-во ДУЕП. — 2003. — С. 76—78.
4. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. — М.: Международные отношения, 1993. — 896 с.
5. Сіваченко І.Ю. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2003. — 186 с.
6. Скударь Г. М. Управление конкурентоспособностью крупного АО: проблемы и решения / Г.М. Скударь. — К.: Наук. думка, 1999. — 496 с.
7. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. — М.: Маркетинг, 2002. — 892 с.
8. Шарило Ю.Є. Державне регулювання аквакультури у контексті світового досвіду / Ю.Є. Шарило, К.О. Рибальченко // Materialy X mezinarodni vеdecko-prakticka konference "Nauka i inowacja-2014", Наука и инновации 07-15 октября 2014 г. Польша, Przemysl, 07—15 pazdziernika, 2014. — V. 3. — Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia. — 2014. — С. 90—92.
9. Шепелєв С.С. Підвищення рівня конкурентоспроможності рибного господарства через призму впливу зростаючого глобального ринку / С.С. Шепелєв // Наук. Вісн. Полісся. — 2016. — № 3 (7). — С. 76—83.
10. Шепелєв С.С. Раціональне використання водних біоресурсів у рамках Спільної рибопромислової політики ЄС / С.С. Шепелєв // Наук. вісн. Міжнар. гуманітарного ун-ту. Серія: "Економіка і менеджмент". — 2015. — № 11. — С. 89—92.

L. Katan, O. Zubko

ECONOMIC NATURE AND COMPOSITION OF AQUACULTURE COMPETITIVENESS

Summary

The functioning of the fish industry enterprises takes place in conditions of constant competition, which requires increased attention to the economic essence and components of competitiveness. Taking into account potential opportunities for the development of enterprises of the fisheries sector in Ukraine, their strategic importance for ensuring the country's food security and the revival of Ukraine's image as a fishing state, it is necessary to create conditions for the development and activity of enterprises of the fisheries sector. It is competitiveness that is one of the key components of the success of fisheries enterprises in the domestic and international markets.
The development of fisheries enterprises involves a set of environmental, economic, financial measures whose action will be aimed at ensuring the competitiveness of the fisheries sector. Increasing the competitiveness of enterprises of the fishing industry will enable to ensure food security of the population by supplying fish products of domestic production at the level of scientifically substantiated consumption norms, increase the volume of commodity production of valuable fish species, ensure compliance of the complex index of competitiveness of domestic fishery products with international requirements, increase the socio-economic level the life of the population, to provide decent conditions for remuneration for work fishing industry enterprises.
Thus, the article analyzes the economic essence of competitiveness and identifies the components of the competitiveness of the fisheries sector, examines the existing approaches to the definition of the category of "competitiveness" and formulation of the definition of the category "competitiveness of the fisheries sector". The levels of management of enterprises in the fisheries sector are determined, which provides for the competitiveness of enterprises of the fisheries sector.
The factors of competitiveness which cause changes in the absolute and relative value of expenses for production and sales of products are determined, as a result of changes in the level of competitiveness of the enterprise of the fisheries sector and measures that will promote the competitiveness of the fishing industry will be identified.

Keywords: competition; competitiveness; fisheries; competitive potential.

References

1. Golubko, Ye.V. (2011), Sut' ta zmist konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [The essence and content of the company's competitiveness], NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine.
2. Ivanov, Yu.B. Orlov, P.A. and Ivanov, O.Yu. (2008), Konkurentni perevahy pidpryiemstva: otsinka, formuvannia ta rozvytok [Competitive advantages of the enterprise: assessment, formation and development], INZHEK, Kharkiv, Ukraine.
3. Pavlova, V.A. (2003), "Factors that shape competitiveness", Yevropejs'kyj vybir Ukrainy: problemy teorii ta praktyky realizatsii: Materialy mizhn. nauk.-prakt. konf. [European Choice of Ukraine: The Problems of the Theory and Practice of Realization: Materials International. sci. pract. conf.], View of DUEP, Doneck, Ukraine, pp. 76—78.
4. Porter, M. (1993), Mezhdunarodnaia konkurentsyia [International competition], International relations, Moscow, Russia.
5. Sivachenko, I.U. (2003), Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva (orhanizatsii): Navch. posibnyk [Management of International Competitiveness of an Enterprise (organization): Teaching. manual], ZUL, Kyiv, Ukraine.
6. Scudar, G. M. (1999), Upravlenye konkurentosposobnost'iu krupnoho AO: problemy y reshenyia [Management of the Competitiveness of Large AO: Problems and Solutions], Science. thought, Kyiv, Ukraine.
7. Fatkutdinov, R. A. (2002), Konkurentosposobnost' orhanyzatsyy v uslovyiakh kryzysa: ekonomyka, marketynh, menedzhment [Competitiveness of organization in the conditions of crisis: economy, marketing, management], Marketing, Moscow, Russia.
8. Sharilo, Yu.E. and Rybalchenko, K.O. (2014), "State regulation of aquaculture in the context of world experience", Materialy X mezinarodni vеdecko-prakticka konference "Nauka i inowacja-2014", [Materials X conference "Science and innovation-2014"], Poland, Przemysl, Economics of Science: Przemysl. Nauka i studia, pp. 90—92.
9. Shepelev, S.S. (2016), "Increasing the level of competitiveness of the fish industry through the prism of the impact of the growing global market", Science. Visn Polissya, vol. 3 (7), pp. 76—83.
10. Shepelev, S.S. (2015), "Management of water bioresources within the framework of the Common Fisheries Policy of the EU", Science. wisn International humanitarian un. Series: "Economics and Management", vol. 11, pp. 89—92.

№ 13-14 2019, стор. 33 - 38

Дата публікації: 2019-07-24

Кількість переглядів: 1382

Відомості про авторів

Л. І. Катан

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

L. Katan

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

ORCID:

0000-0002-8466-0609


О. В. Зубко

аспірант кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

O. Zubko

postgraduate student of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

ORCID:

0000-0001-9017-6277

Як цитувати статтю

Катан Л. І., Зубко О. В. Економічна сутність та складові конкурентоспроможності галузі рибницва. Агросвіт. 2019. № 13-14. С. 33–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13-14.33

Katan, L. and Zubko, O. (2019), “Economic nature and composition of aquaculture competitiveness”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 33–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13-14.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.