EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ
Д. В. Ковальов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13.17

УДК: 331.526 (477)

Д. В. Ковальов

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено аналізу факторів, що мають вплив на розвиток неформальної зайнятості в Україні. Проаналізовано стан неформальної зайнятості у розрізі гендерної сегрегації, вікових груп, видів економічної діяльності, рівня освіти, регіонів країни. Виявлено негативні та позитивні ефекти неформальної зайнятості, які розглядаються в координатах працівників, роботодавців та держави. Встановлені інституціональні, економічні, соціальні, організаційні чинники, які є об'єктивними причинами функціонування неформального сектору економіки. Найвищий рівень неформальної зайнятості зафіксований серед молоді та осіб похилого віку. Майже половина неформально зайнятих проживають у сільський місцевості. Аналіз деяких факторів впливу на розвиток неформальної зайнятості показав, що зменшення її концентрації на ринку праці України можливо тільки за виконання комплексу дій, які будуть направлені на відновлення економічної ситуації в країні.

Ключові слова: неформальна зайнятість; неформальний сектор економіки; формальний сектор економіки; тенденції розвитку.

Література

1. Шаульська Л. Проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці / Л. Шаульська, Н. Якимова // Схід. Економічні науки. — 2017.— № 2. — С. 28—35.
2. Ходжаян А. Тенденції функціонування неформального сектору економіки України / А. Ходжоян, Б. Ганжа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. — 2017. — № 1. — С. 35—41.
3. Кашуба Я.М. Тенденції зайнятості у неформальному секторі економіки України / Я.М. Кошуба // Ефективна економіка. — 2015. — № 8. — С. 28—36.
4. Петрова І. Л. Соціальні ризики неформальної зайнятості в Україні / І.Л. Петрова // Ринок праці та зайнятість населення. — 2016. — № 4. — С. 29—32.
5. Юрчик Г.М. Оцінювання масштабів та наслідків тіньової зайнятості / Г.М. Юрчик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. — 2013. — №1. — С. 138—143.
6. Економічна активність населення України 2013. Статистичний збірник [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //ukrstat.gov. ua/druk/publicat/kat_ u/2014/zb/07/zb_ean_2013. zip
7. Економічна активність населення України 2014. Статистичний збірник [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //ukrstat.gov. ua/druk/publicat/kat_ u/2015/zb/07/zb_ean_2014. zip
8. Економічна активність населення України 2015. Статистичний збірник [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //ukrstat.gov. ua/druk/publicat/kat_ u/2016/zb/07/zb_ean_2015. zip
9. Економічна активність населення України 2016. Статистичний збірник [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //ukrstat.gov. ua/druk/publicat/kat_ u/2017/zb/07/zb_ean_2016. zip
10. Економічна активність населення України 2017. Статистичний збірник [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //ukrstat.gov. ua/druk/publicat/kat_ u/2018/zb/07/zb_ean_2017. zip

D. Kovalyov

MAIN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF INFORMAL EMPLOYMENT IN UKRAINE

Summary

The article is dedicated to the analysis of factors that have influence on the development of informal employment in the aspect of gender segregation, aged groups, kinds of economic activity, level of education, regions of country. It is exposed negative and positive effects of informal employment that are considered in the co — ordinates of workers, employers and State. It is established institutional, economic, social, organizing factors that were objective reasons of functioning of informal sector of economy.
In 2017 employment in informal sector of economy was 3695,6 thousand persons or 22.9 % of all employed population of Ukraine at the age from 15 to 70 years old. In informal sector of economy employment in 2015 was the biggest one for the period from 2013 till 2017. It is observed negative tendency on labor market resources which is shown in the redistribution of employment from formal sector of economy in favor of informal sector.
The highest level of informal employment is fixed among youth (15 — 24 years old) and person of elderly age (60 — 70 years old). Almost half of informal employed (39.6%) live in the rural district. This is connected with the reason that in the conditions of chronic unemployment in the village the only sphere of use of labor became work at individual subsidiary economies, and also illegal hired work at farmers' economies.
The analysis of educational level of informal employed testifies that the main mass are the persons with general secondary and professional — technical education.
In the aspect of place of living rural population is mostly engaged in informal employment — 54.1% because of rural district is the place where work at individual subsidiary economies and farmers' economies prevails, urban population is 45.9% from the point of view on more developed structure of labor market and presence of vacant working places in the formal sector of economy. In the urban settlements 75% of population worked hired, for rural settlements — on the contrary — the most part of informal employed work is not hired (73%).
The analyses of some factors of influence on development of informal employment showed that the diminution of its concentration on the labor market of Ukraine is possible only thanks to the implementation of complex of actions that would be directed to the restoration of economic situation in the country.

Keywords: informal employment; informal sector of economy; formal sector of economy; tendencies of development.

References

1. Shaulska, L. and Yakymova, N. (2017), "Problem of shadow employment in the context of the labour market structural transformation", Skhid. Ekonomichni nauky, vol. 2, pp. 28—35.
2. Khodzhanian, A. and Hanzha, B. (2017), "Trends of functioning of the informal sector of the Ukraine economy", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Ekonomika, vol. 1, pp. 35—41.
3. Kashuba, Ya.M. (2015), "Employment trends in the informal sector in Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 8, pp. 28—36.
4. Petrova, I. L. (2016), "Social risks of informal employment in Ukraine", Rynok pratsi ta zainiatist naselennia, vol. 4, pp. 29—32.
5. Yurchyk, H.M. (2013), "Evaluation of the scope and consequences of shadow employment in Ukraine", Sotsialno-trudovi vidnosyny: teorua ta praktyka, vol. 1, pp. 138—143.
6. State Statistics Service of Ukraine (2014), Ekonomichna activnist naselennya Ukrayini 2013. Statistichniy zbirnik Economic activity of population of Ukraine 2013. Statistical yearbook, Derzhkomstat, Kyiv,Ukraine.
7. State Statistics Service of Ukraine (2015), Ekonomichna activnist naselennya Ukrayini 2014. Statistichniy zbirnik Economic activity of population of Ukraine 2014. Statistical yearbook, Derzhkomstat, Kyiv,Ukraine.
8. State Statistics Service of Ukraine (2016), Ekonomichna activnist naselennya Ukrayini 2015. Statistichniy zbirnik Economic activity of population of Ukraine 2015. Statistical yearbook, Derzhkomstat, Kyiv,Ukraine.
9. State Statistics Service of Ukraine (2017), Ekonomichna activnist naselennya Ukrayini 2016. Statistichniy zbirnik Economic activity of population of Ukraine 2016. Statistical yearbook, Derzhkomstat, Kyiv,Ukraine.
10. State Statistics Service of Ukraine (2018), Ekonomichna activnist naselennya Ukrayini 2017. Statistichniy zbirnik Economic activity of population of Ukraine 2017. Statistical yearbook, Derzhkomstat, Kyiv,Ukraine.

№ 13-14 2019, стор. 17 - 22

Дата публікації: 2019-07-24

Кількість переглядів: 1429

Відомості про авторів

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н, доцент, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

D. Kovalyov

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

ORCID:

0000-0002-3672-7063

Як цитувати статтю

Ковальов Д. В. Основні тенденції розвитку неформальної зайнятості в Україні. Агросвіт. 2019. № 13-14. С. 17–22. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13-14.17

Kovalyov, D. (2019), “Main tendencies of development of informal employment in Ukraine”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 17–22. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13-14.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.