EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА В СУЧАСНІЙ АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРІОРИТЕТИ ТА ВИКЛИКИ
С. О. Кушнір

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13.10

УДК: 330.341.1:338.432: 351.82 (477)

С. О. Кушнір

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА В СУЧАСНІЙ АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРІОРИТЕТИ ТА ВИКЛИКИ

Анотація

В умовах формування конкурентоспроможного вітчизняного аграрного сектора, окрім власне ресурсної, організаційно-інфраструктурної та кадрово-управлінської складової забезпечення економічної безпеки аграрного сектору на засадах інноваційного розвитку, важливим і стратегічно-необхідним напрямом є формування дієвої системи моніторингу стану економічної безпеки аграрного сектору, його прогнозування з урахуванням особливостей інноваційного розвитку.
Метою статі є є аналіз теоретично-концептуальних підходів економічної науки сучасності до визначення сутності категорії "продовольча безпека аграрного сектору" у напрямі розробки методологічної основи для наступних досліджень у цій сфері.
Для аграрного сектору економіки інституційна обумовленість забезпечення економічної безпеки визначається аграрною політикою щодо забезпечення достатнього рівня продовольчої безпеки. Розвиток високоефективної інноваційної діяльності в аграрному секторі зумовлює необхідність застосування системного підходу до створення відповідних інститутів із відповідним набором норм і правил, які сприятимуть забезпеченню економічної безпеки: організаційного та правового забезпечення; забезпечення інноваційних перетворень і функціонування ринку технологій, кадрового забезпечення. В загальному вигляді інституційні трансформації в загальному вигляді щодо формування системи інституційного забезпечення економічної безпеки аграрного сектору повинні відбуватися не ізольовано, а в рамках національної системи забезпечення економічної безпеки та розвитку аграрного сектору економіки на основі генерації, розповсюдження і практичного використання нових знань. Переважання інновацій над простими відтворювальними процесами само по собі породжує ризики втрати якісної визначеності, переходу в інший невідомий стан, втрати стабільності й розпаду. Тому ці ризики повинні бути поставлені в певні інституційні рамки, які не дадуть можливості розвитку деструктивних процесів. Шляхом виконання певних регулюючих правил політичні, економічні та правові інститути визначають стимули і спрямованість процесу інфраструктурного забезпечення розвитку аграрного сектору, здійснюють вплив на процес організації виробництва та розподілу ресурсів.

Ключові слова: продовольча безпека; аграрний сектор економіки; економічна безпека; загрози.

Література

1. Барановський О.І., Герасименко Л.В., Користін О.Є. Економічна безпека: навч. посіб. / За заг. ред. О.М. Джужі. Київ: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010. 368 с.
2. Галицький О.М., Лівінський А.І., Дяченко О.П. Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Укрaїнi. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №3. С. 93—98.
3. Гнилицька Л. Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 9. С. 37—45.
4. Гришова І.Ю., Федоркін Д.В. Концептуальний підхід щодо державного управління екологічною безпекою аграрного виробництва. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 6. С. 161—167. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/53
5. Гришова І.Ю., Гнатьєва Т.М. Управління ризиками у контексті стратегії антикризового управління. Український журнал прикладної економіки. 2016. Т. 1. № 3. С. 32—40.
6. Дубина М.В. Сутність транскордонної безпеки та передумови налагодження взаємодії прилеглих регіонів сусідніх держав. Методологічне забезпечення транскордонної безпеки України в рамках політики Східного партнерства ЄС: монографія / За наук. ред. О.І. Гонти. Чернігів: 2015. С. 6—25.
7. Дубина М.В. Сутність та компонентний склад транскордонної економічної безпеки. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки. 2014. № 3. С. 174—184.
8. Дяченко О.П. Основні напрями та етапи державної політики протидії розвитку тіньової економіки в Україні. Інвестиції: практика і досвід. 2018. №1. С. 104—107.
9. Kopylenko O., Gryshova I., Diachenko O. (2018). Leading institutional mechanism of the state regulation and the shadow economy. In: Strielkowski, W. (ed.). Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 217, pp. 60—68. doi: 10.2991/icseal-18.2018.10
10. Козаченко Г.В. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія. Луганськ: Еталон, 2010. 282 с.

S. Kushnir

FOOD SECURITY IN THE MODERN AGRARIAN ECONOMY: PRIORITIES AND CHALLENGES

Keywords: food security; agrarian sector of economy; economic security; threats.

References

1. Baranovs'kyj, O.I. Herasymenko, L.V. and Korystin, O.Ye. (2010), Ekonomichna bezpeka [Economic security], Alerta, Kyiv, Ukraine.
2. Halyts'kyj, O.M. Livins'kyj, A.I. and Diachenko, O.P. (2019), "Organizational and economic mechanism of state regulation of agrarian production in Ukrane",Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 93—98.
3. Hnylyts'ka, L. (2013), "Theoretical and methodological tools for forming a system for ensuring the economic security of the enterprise", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 9, pp. 37—45.
4. Hryshova, I.Yu. and Fedorkin, D.V. (2017), "Conceptual approach to state management of ecological safety of agrarian production", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 6, pp. 161—167, available at: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/53 (Accessed 20 June 2019).
5. Hryshova, I.Yu. and Hnat'ieva, T.M. (2016), "Risk management in the context of crisis management strategy", Ukrains'kyj zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 1, no. 3, pp. 32—40.
6. Dubyna, M.V. (2015), Sutnist' transkordonnoi bezpeky ta peredumovy nalahodzhennia vzaiemodii prylehlykh rehioniv susidnikh derzhav. Metodolohichne zabezpechennia transkordonnoi bezpeky Ukrainy v ramkakh polityky Skhidnoho partnerstva YeS [The essence of cross-border security and the preconditions for establishing cooperation between the neighboring regions of neighboring countries. Methodological support for Ukraine's cross-border security within the framework of the EU Eastern Partnership policy], Chernihiv, Ukraine.
7. Dubyna, M.V. (2014), "The essence and component of cross-border economic security",Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu: zbirnyk naukovykh prats'. Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 174—184.
8. Diachenko, O.P. (2018), "Main directions and stages of the state policy of counteraction to the development of the shadow economy in Ukraine", Investytsii: praktyka i dosvid, vol. 1, pp. 104—107.
9. Kopylenko, O. Gryshova, I. and Diachenko, O. (2018), "Leading institutional mechanism of the state regulation and the shadow economy", Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 217, pp. 60—68. doi: 10.2991/icseal-18.2018.10
10. Kozachenko, H.V. (2010), Systema ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [System of economic security: state, region, enterprise], Etalon, Luhansk, Ukraine.

№ 13-14 2019, стор. 10 - 16

Дата публікації: 2019-07-24

Кількість переглядів: 1247

Відомості про авторів

С. О. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

S. Kushnir

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0001-8947-3541

Як цитувати статтю

Кушнір С. О. Продовольча безпека в сучасній аграрній економіці: пріоритети та виклики. Агросвіт. 2019. № 13-14. С. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13-14.10

Kushnir, S. (2019), “Food security in the modern agrarian economy: priorities and challenges”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13-14.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.