EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ФОНДОВОГО РИНКУ
Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13.3

УДК: 336.761:332.2.021

Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська

ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ФОНДОВОГО РИНКУ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти відтворення капіталу в аграрному секторі економіки на основі механізмів фондового ринку. Об'єктом дослідження є процеси емісії і кругообігу цінних паперів суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки. Для написання статті використано загальнонаукові методи дослідження аналізу і синтезу, індукції і дедукції. Основними науковими результатами статті є: обгрунтування дефініції відтворення капіталу в аграрному секторі економіки на основі механізмів фондового ринку; систематизація біржових механізмів залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями аграрного сектора економіки. Встановлено фактори, які роблять привабливим для вітчизняних аграрних корпорацій вихід на зарубіжні фондові біржі. Надано оцінку рівня і динаміки капіталізації агрохолдингів, які здійснили операції первинного розміщення акцій на зарубіжних фондових біржах. Статистично доведено, що агрохолдинги з однаковою продуктовою спеціалізацією демонструють протилежну динаміку рівня капіталізації. Зроблено припущення, що визначальний вплив на капіталізацію аграрних корпорацій на фондовому ринку робить стан корпоративного управління. Обгрунтовано стратегічні засади відтворення капіталу в аграрному секторі економіки на основі механізмів фондового ринку за рахунок розширення кола емітентів із числа середніх і малих суб'єктів господарювання, особистих селянських і фермерських господарств. Запропоновано використання Інтернет — трейдингу та онлайн — брокериджу через впровадження віддаленого доступу до торгів цінними паперами, що стимулює інвестиційний попит, сприяє формуванню фінансової грамотності суб'єктів аграрного бізнесу.

Ключові слова: капітал; відтворення; аграрний сектор економіки; фондовий ринок; цінні папери.

Література

1. Познякова О.І., Вільгард М.Р. Проблеми та перспективи розміщення цінних паперів українських компаній на Варшавській фондовій біржі та її альтернативних майданчиках. Молодий вчений. 2016. № 4. С. 160—164.
2. Возна В.О. Концепції проведення первинного публічного розміщення акцій на світових фондових біржах. Магістеріум. Економічні студії. 2014. Вип. 56. С. 41—43.
3. Пасько О.В., Гордієнко М.І. Модифікації думки та пояснювальні параграфи в аудиторських звітах публічних компаній України, акції яких котуються на Варшавській фондовій біржі. Облік і фінанси. 2014. № 3. С. 125—135.
4. Сьомченков О.А. Про подвійний лістинг пайових інструментів іноземних компаній з активами в Україні на національних фондових біржах. Фінанси України. 2013. № 7. С. 105—120.
5. Ярошевська О.В. Механізми формування капіталу суб'єктів господарювання в умовах розвитку фондового ринку України: монографія. Краматорськ: ДДМА, 2018. 516 с.
6. Бобров Є.А. Особливості розміщення акцій українських компаній на зарубіжних фондових біржах. Фінанси України. 2007. № 11. С. 73—85.
7. Косова Т.Д., Ярошевська О.В. Біржові механізми залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями. Інвестиції: практика та досвід. 2016. №22. С. 9—12.
8. Давиденко Н.М. Переваги залучення фінансових ресурсів аграрними корпораціями шляхом виходу на іноземні фондові біржі. Облік і фінанси. 2012. № 3. С. 96—101.
9. Параметри цінних паперів Індексу ПФТС. URL: http://pfts.ua/trade-info/indexes/shares-indexes
10. Капіталізація агрохолдингів за 5 років: лідери і аутсайдери поділились навпіл. URL: http://agroportal.ua/ua/news/novosti-kompanii/kapitalizatsiya-agrokompanii-za-5-let-lidery-i-autsaidery-podelilis-popolam/
11. Старостенко Г.Г., Торшин Є.О. Первинне публічне розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі: український погляд. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2011. № 1. С. 549—558.

T. Kosova, O. Yaroshevska

REPRODUCTION OF CAPITAL IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY: THE PROSPECTS OF THE STOCK MARKET

Summary

The subject of the study is theoretical, methodological and practical aspects of reproduction of capital in the agricultural sector of the economy on the basis of stock market mechanisms. The object of research is the processes of emission and circulation of securities of subjects of management of the agrarian sector of the economy. For the writing of the article used general scientific methods of research analysis and synthesis, induction and deduction. The main scientific results of the article are: substantiation of the definition of reproduction of capital in the agrarian sector of the economy on the basis of stock market mechanisms; systematization of exchange mechanisms for attracting foreign capital by domestic corporations of the agrarian sector of the economy. Established factors that make attractive for domestic agrarian corporations' access to foreign stock exchanges. The estimation of level and dynamics of capitalization of agroholdings, which carried out operations of initial placement of shares on foreign stock exchanges, was given. It has been statistically proved that agrоholdings with the same product specialization exhibit the opposite dynamics of the level of capitalization. It is assumed that the determining factor for the capitalization of agrarian corporations in the stock market is the state of corporate governance. The strategic principles of reproduction of capital in the agrarian sector of the economy based on the mechanisms of the stock market by the expansion of the circle of issuers from among the medium and small business entities, private peasant and farm enterprises are substantiated. The use of Internet trading and online brokerage through the introduction of remote access to trading in securities, which stimulates investment demand, promotes the formation of financial literacy of agribusiness subjects.

Keywords: capital; reproduction; agrarian sector of the economy; stock market; securities.

References

1. Poznjakova, O. I. and Vil'gard, M. R. (2016), "Problems and prospects of placement of securities of Ukrainian companies on the Warsaw Stock Exchange and its alternative sites", Molodyj vchenyj, vol. 4, pp. 160—164.
2. Vozna, V. O. (2014), "Concepts of conducting primary public placement of shares on world stock exchanges", Magisterium. Ekonomichni studii', vol. 56, pp. 41—43.
3. Pas'ko, O. V. and Gordijenko, M. I. (2014), "Modifications of thoughts and explanatory paragraphs in the audit reports of public companies of Ukraine, whose shares are traded on the Warsaw Stock Exchange", Oblik i finansy, vol. 3, pp. 125—135.
4. S'omchenkov, O. A. (2013), "On the dual listing of equity instruments of foreign companies with assets in Ukraine on national stock exchanges", Finansy Ukrai'ny, vol. 7, pp. 105—120.
5. Jaroshevs'ka, O. V. (2018), Mekhanizmy formuvannia kapitalu sub'iektiv hospodariuvannia v umovakh rozvytku fondovoho rynku Ukrainy [Mechanisms of formation of capital of subjects of economic activity in the conditions of development of the stock market of Ukraine], DDMA, Kramators'k.
6. Bobrov, Je. A. (2007), "Features of placement of shares of Ukrainian companies on foreign stock exchanges", Finansy Ukrai'ny, vol. 11, pp. 73—85.
7. Kosova, T.D. and Jaroshevs'ka, O.V. (2016), "Exchange mechanisms for attracting foreign capital by domestic corporations", Investycii': praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 9—12.
8. Davydenko, N. M. (2012), "Benefits of attracting financial resources by agrarian corporations through access to foreign stock exchanges", Oblik i finansy, vol. 3, pp. 96—101.
9. PFTS (2019), "Parameters of the PFTS Index Securities", available at: http://pfts.ua/trade-info/indexes/shares-indexes (accessed 26 June 2019).
10. Investory News (2019), "Capitalization of agroholdings in 5 years: leaders and outsiders shared in half", available at: http://agroportal.ua/ua/news/novosti-kompanii/kapitalizatsiya-agrokompanii-za-5-let-lidery-i-autsaidery-podelilis-popolam/ (accessed 26 June 2019).
11. Starostenko, G. G. and Torshyn, Je. O. (2011), "Initial public offering of shares on the Warsaw Stock Exchange: Ukrainian view", Zbirnyk naukovyh prac' Nacional'nogo universytetu derzhavnoi' podatkovoi' sluzhby Ukrai'ny, vol. 1, pp. 549—558.

№ 13-14 2019, стор. 3 - 9

Дата публікації: 2019-07-24

Кількість переглядів: 1518

Відомості про авторів

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Business of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

ORCID:

0000-0002-1859-0542


О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0003-3569-8763

Як цитувати статтю

Косова Т. Д., Ярошевська О. В. Відтворення капіталу в аграрному секторі економіки: перспективи фондового ринку. Агросвіт. 2019. № 13-14. С. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13-14.3

Kosova, T. and Yaroshevska, O. (2019), “Reproduction of capital in the agrarian sector of the economy: the prospects of the stock market”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13-14.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.