EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

SWOT-АНАЛІЗ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ
М. О. Багорка, І. А. Білоткач

Назад

УДК: 339.138

М. О. Багорка, І. А. Білоткач

SWOT-АНАЛІЗ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Стверджується, що входження економіки України до Світової організації торгівлі вимагає розробки маркетингової стратегії, адекватної цілям підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, що формується на основі побудови цілісної системи компонентів стратегічного та оперативного маркетингу.
Наголошується, що особливого значення набуває координація та узгодження маркетингових заходів щодо дослідження ринку, його сегментації, рекламної діяльності тощо. Для вибору обгрунтованої маркетингової стратегії необхідно використовувати сукупність наукових підходів: системного, ситуаційного та інтеграційного, на чому і грунтується SWOT-аналіз, який є початковим етапом та основою формування маркетингових стратегій підприємств.

It becomes firmly established that entering of economy of Ukraine into world organization of trade requires development of marketing strategy, adequate the purpose of increase of competitiveness of domestic enterprises, which is formed on the basis of construction of the integral system of components of the strategic and operative marketing.
It is marked that a large value is acquired by co-ordination and consent of marketings has sizes on market research, his segmentation, activity of publicity, and others like that. For the choice of the grounded marketing strategy it is necessary to use the aggregate of scientific approaches, what a swot-analysis which is the initial stage and basis of formation of marketings strategies of enterprises is based on.

№ 6 2010, стор. 17 - 23

Кількість переглядів: 1472

Відомості про авторів

М. О. Багорка

к. с-г. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет


І. А. Білоткач

к.е.н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.