EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ТА ВИЗНАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ
К. А. Пилипенко, Ю. С. Бендас, О. А. Арутюнова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12.53

УДК: 657.42

К. А. Пилипенко, Ю. С. Бендас, О. А. Арутюнова

ОЦІНКА ТА ВИЗНАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ

Анотація

Статтю присвячено узагальненню інформації щодо довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва, їх класифікації та розробка рекомендацій щодо удосконалення обліку у цій сфері. Досліджено законодавче та нормативно-правове регулювання обліку біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах. Висвітлено документальне відображення руху та оцінки довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва. Оцінка біологічних активів є важливою для підприємства, оскільки безпосередньо впливає на актив балансу та показники фінансового стану підприємства. Наведено підходи до оцінки справедливої вартості довгострокових біологічних активів, що регламентовано міжнародним та національним стандартами. Вивчено і проаналізовано методи оцінки довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва за справедливою вартістю відповідно до МСБО 41 "Сільське господарство" та П(С)БО 30 "Біологічні активи". Досліджено особливості оцінки довгострокових біологічних активів у залежності від їх надходження, зазначено головні недоліки за справедливою вартістю.

Ключові слова: справедлива вартість; довгострокові біологічні активи; первинні документи; міжнародні стандарти обліку і звітності; оцінка.

Література

1. Брик М. Проблемні питання обліку довгострокових біологічних активів та їх відображення у звітності. Розвиток аграрного бізнесу в умовах глобалізації: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. за участю іноз. студ. Тернопіль: Астон, 2016. С. 38—39 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2792/1/ %D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C..pdf
2. Подолянчук О. А. Проблеми та порядок обліку доходів за П(С)БО 30 "Біологічні активи". Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. 2007. № 1—2. С. 28—32 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/problemi-ta-poryadok-obliku-dohodiv-za-p-s-bo-30-biologichni-aktivi.html
3. Миронова Ю.Ю., Смислова Ю.О. Особливості обліку та контролю поточних біологічних активів тваринництва. Економіка і регіон. 2015. № 1. С. 109—113 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2015_1_19
4. Шкарбан В.В. Оптимізація обліку довгострокових біологічних активів у свинарстві. Науковий вісник. Чернівці, 2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: аhttp://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2011/v4/NV-2011-V4_68.pdf
5. Сарапіна О.А. Проблемні питання визнання та класифікації довгострокових біологічних активів. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". Чернігів, 2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=945
6. Семенов О. О. Довгострокові біологічні активи: особливості обліку та відновлення. Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. 2007. № 11—12. С. 59—61 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/dovgostrokovi-biologichni-aktivi-osoblivos-ti-obliku-ta-vidnovlennya.html
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи": наказ Міністерства фінансів України № 790 від 18 лист. 2005 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05
8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30 лист. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.kiev.ua.
9. Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік: навч. посіб. 2-ге вид., переробл. і доповн. К.: Знання, 2012. 647 с.
10. Марущак В.М. Облік і контроль довгострокових біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах. Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр". Тернопіль, 2014 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1393/1/ОПЗм-51%20Марущак%20В. %20М.%20Облік%20і%20контроль%20довгострокових%20біологічних%20активів%20на%20сільськогосподарських%20підприємствах.pdf
11. Катан Л.І., Павлова Г.Є. Довгострокові біологічні активи в контексті міжнародних облікових стандартів та звітності. Економіка АПК. 2009. Вип. 19. С. 7—10 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/19_2009/3.pdf.
12. Моссаковський В.Б., Коритний В.О. Облік довгострокових біологічних активів. Облік і фінанси. 2015. № 1. С. 31—36 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2015_1_6
13. Таран С. Первісне визнання біологічних активів. Бухгалтерський інтернет-портал. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ibuhgalter.net/articles/30
14. Бондарчук Я.В. Організація обліку та контролю довгострокових біологічних активів. Режим доступу: http://repository.vsau.org/getfile.php/13880.pdf
15. Кловська Ю., Ваган Н. Біологічні активи: сутність та облік. Дебет-Кредит. Вип. 6. 2008 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://dtkt.com.ua/show/1cid03476.html
16. Семйон В. С. Бухгалтерський облік активів підприємства в різних країнах порівняльний аспект. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2009. № 4 (50). С. 149—154.
17. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України № 71 від 21 лют. 2008 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073555-08

K. Pylypenko, Yu. Bendas, О. Arutyunova

ASSESSMENT AND RECOGNITION OF LONG-TERM BIOLOGICAL ASSETS IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL PRACTICE

Summary

The article is devoted to generalization of information on long-term biological assets of crop and livestock breeding, their classification and development of recommendations for improving accounting in this area. The legislative and regulatory regulation of the accounting of biological assets in agricultural enterprises is researched. The documentary reflection of movement and estimation of long-term biological assets of plant growing and livestock is highlighted. The assessment of biological assets is important for the enterprise, since it directly affects the asset balance and indicators of the financial condition of the enterprise. The approaches to estimating the fair value of long-term biological assets, which are regulated by international and national standards, are presented. Methods of evaluation of long-term biological assets of crop and livestock production at fair value have been studied and analyzed in accordance with IAS 41 "Agriculture" and P (C) BO 30 "Biological Assets". The peculiarities of estimation of long-term biological assets depending on their income are investigated, main disadvantages are stated at fair value. Without an effective organization of accounting for DBA and agricultural products, first of all, it is not possible to achieve such important tasks as increasing the efficiency of production and increasing profits, which is very important in the market conditions. Today, the legislative and regulatory framework is outdated and requires some adjustments in both international and national space. This is especially acute in the matter of choosing the method of valuation of the DBA, from which the financial result of the activity depends to a certain extent. Classification attributes of the DBA are unchanged and coincide in all the standards for their accounting, while there are several methods for assessing assets that, due to the rapid development of the economy and market relations, lose their relevance and accuracy in the definition. It is here that we should focus our efforts on professional accountants in order to develop more advanced evaluation technologies.

Keywords: fair value; long-term biological assets; primary documents; international accounting and reporting standards; assessment.

References

1. Bryk, M. (2016), "Problematic issues of accounting for long-term biological assets and their reflection in the reporting", Rozvytok ahrarnoho biznesu v umovakh hlobalizatsiyi [Development of agrarian business in the conditions of globalization], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [International scientific and practical conference], Aston, Ternopil', Ukraine, pp. 38—39. available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2792/1/ %D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C.pdf (Accessed 14 June 2019).
2. Podolyanchuk, O.A. (2007), "Problems and the procedure for accounting for incomes under P (C) BO 30 "Biological Assets"", Oblik i finansy APK: bukhhalters'kyy portal, vol. 1—2, pp. 28—32 available at: http://magazine.faaf.org.ua/problemi-ta-poryadok-obliku-dohodiv-za-p-s-bo-30-biologichni-aktivi.html (Accessed 15 June 2019).
3. Myronova, Yu.Yu. and Smyslova, Yu.O. (2015), "Features of accounting and control of current biological assets of livestock breeding", Ekonomika i rehion, vol. 1, pp. 109—113. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2015_1_19 (Accessed 14 June 2019).
4. Shkarban, V.V. (2011), "Optimization of accounting of long-term biological assets in pig breeding", Naukovyy visnyk, Chernivtsi. available at: ahttp://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2011/v4/NV-2011-V4_68.pdf (Accessed 14 June 2019)
5. Sarapina, O.A. (2012), "Problematic issues of recognition and classification of long-term biological assets", Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya "Ekonomichni nauky", Chernihiv. available at: https://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=945 (Accessed 16 June 2019)
6. Semenov, O.O. (2007), "Long-term biological assets: features of accounting and recovery", Oblik i finansy APK: bukhhalters'kyy portal, vol. 11—12, pp. 59—61. available at: http://magazine.faaf.org.ua/dovgostrokovi-biologichni-aktivi-osoblivos-ti-obliku-ta-vidnovlennya.html (Accessed 14 June 2019).
7. The Ministry of Finance of Ukraine (2005), Regulation (standard) of accounting 30 "Biological Assets", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (Accessed 14 June 2019).
8. The Ministry of Finance of Ukraine (1999), Instruction on the application of the Plan of Accounts of Assets, Capital, Commitments and Business Operations of Enterprises and Organizations, available at: http://www.zakon.rada.kiev.ua (Accessed 16 June 2019).
9. Suk, L.K. and Suk, P.L. (2012), Finansovyy oblik [Financial Accounting], Znannya, Kyiv, Ukraine.
10. Marushchak, V.M. (2014), Oblik i kontrol' dovhostrokovykh biolohichnykh aktyviv na sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstvakh [Accounting and control of long-term biological assets at agricultural enterprises], Ternopil', Ukraine, available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1393/1/OPZm-51%20Marushchak%20V. %20M.%20Oblik%20i%20kontrol'%20dovhostrokovykh%20biolohichnykh%20aktyviv%20na%20sil's'kohospodars'kykh%20pidpryyemstvakh.pdf (Accessed 14 June 2019).
11. Katan, L.I. and Pavlova, H.Ye. (2009), "Long-term biological assets in the context of international accounting standards and reporting", Ekonomika APK, vol. 19, pp. 7—10, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/19_2009/3.pdf (Accessed 16 June 2019).
12. Mossakovs'kyy, V.B. and Korytnyy, V.O. (2015), "Accounting for long-term biological assets", Oblik i finansy, vol. 1, pp. 31-36. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2015_1_6 (Accessed 14 June 2019).
13. Taran, S. "Initial Recognition of Biological Assets", Bukhhalters'kyy internet-portal, available at: https://ibuhgalter.net/articles/30 (Accessed 14 June 2019).
14. Bondarchuk, Yа.V. "Organization of accounting and control of long-term biological assets", available at: http://repository.vsau.org/getfile.php/13880.pdf (Accessed 15 June 2019).
15. Klovs'ka, Yu. and Vahan, N. (2008), "Biological assets: essence and accounting", Debet-Kredyt, vol. 6, available at: https://dtkt.com.ua/show/1cid03476.html (Accessed 14 June 2019).
16. Semyon, V.S. (2009), "Accounting of assets of enterprises in different countries comparative aspect", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, vol. 4 (50), pp. 149—154.
17. The Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2008), "Methodical recommendations on the application of specialized forms of primary documents on accounting for long-term and current biological assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073555-08 (Accessed 14 June 2019).

№ 12 2019, стор. 53 - 59

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 2127

Відомості про авторів

К. А. Пилипенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри організації обліку та аудиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

K. Pylypenko

Doctor of economics sciences, associate professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0003-3170-1208


Ю. С. Бендас

ЗВО СВО "Магістр" спеціальності 071 Облік і оподаткування, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Yu. Bendas

ZVO SVO "Master" specialty 071 Accounting and taxation, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0002-3983-8367


О. А. Арутюнова

ЗВО СВО "Бакалавр" спеціальності 071 Облік і оподаткування, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

О. Arutyunova

ZVO SVO "Bachelor" specialty 071 Accounting and taxation, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0003-2322-2979

Як цитувати статтю

Пилипенко К. А., Бендас Ю. С., Арутюнова О. А. Оцінка та визнання довгострокових біологічних активів у вітчизняній та міжнародній практиці. Агросвіт. 2019. № 12. С. 53–59. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12.53

Pylypenko, K., Bendas, Yu. and Arutyunova, О. (2019), “Assessment and recognition of long-term biological assets in domestic and international practice”, Agrosvit, vol. 12, pp. 53–59. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.