EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В. А. Ткачук, Т. О. Костюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12.10

УДК: 331.5:631.1 (477)

В. А. Ткачук, Т. О. Костюк

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті запропоновано шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів в аграрному секторі економіки України. Відсутність повної та достовірної інформації щодо стану ринку праці в аграрному секторі, невідповідність рівня підготовки випускників закладів освіти запитам роботодавців та відсутність встановлення інформаційного взаємозв'язку між запитами роботодавців та пропозицією фахівців, формує коло проблем, які ускладнюють ефективне використання трудових ресурсів в аграрному секторі економіки України. Проведений аналіз показав, що однією з найбільш гострих проблем ринку праці залишатися структурний дисбаланс пропозиції і попиту робочої сили.

Ключові слова: ринок праці; сільське господарство; агарний сектор; трудові ресурси; ефективність.

Література

1. Дієсперов В.С. Аналітична оцінка трудомістких галузей сільськогосподарських підприємств Одещини / В.С. Дієсперсов // Економіка АПК. — 2016. — №2. — С. 17—24.
2. Соціально-трудовий потенціал українського села: стан, проблеми, шляхи вирішення [Текст] / Ю.Ф. Мельник [та ін.]; Український НДІ продуктивності агропромислового комплексу. — К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2007. — 352 с.
3. Формування і розвиток економічного потенціалу сільських територій України [Текст]: [монографія] / А. Ключник; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2011. — 467 с.
4. Стецюк П.А. Формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / П.А. Стецюк // Економіка АПК. — 2015. — №11. — С. 111—115.
5. Вороніна А. А. Тенденції розвитку аграрного ринку праці // Концепт. — 2015. — № 08 (серпень). — ART 15264. — 0,4 п. Л. — URL: http://ekoncept.ru/2015/15264.htm. — ISSN 2304-120X.
6. Перебийніс В.І. Управління використанням трудових ресурсів на підприємствах: монографія / В.І. Перебийніс, Т.П. Житник. — Полтава: ПУСКУ, 2008. — 332 с.
7. Юрчишин В.В. Сучасні аграрні перетворення в Україні: монографія. — АН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ". — К., 2013. — 424 с.
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016—2020 роки" від 14.12.2014 №1077-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249663048
9. Закон України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"від 20.11.2012 №5499-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5499-17

V. Tkachuk, T. Kostiuk

WAYS OF INCREASING EFFICIENCY OF USE OF LABOR RESOURCES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The article proposes ways to increase the efficiency of labor resources utilization in the agrarian sector of the Ukrainian economy. Absence of complete and reliable information on the state of the labor market and labor resources in the agricultural sector, inconsistencies in the training of graduates of higher education institutions to employers' requests, the lack of establishing an information relationship between employer requests and the offer of specialists trained by vocational education institutions in terms of quantitative provision — all this forms a series of problems that complicate the efficient use of labor resources in the agrarian sector of the Ukrainian economy. The analysis showed that one of the most acute problems of the labor market is the structural imbalance of supply and demand for labor.
The article suggests the identification of certain ways to increase the efficiency of the use of labor resources in the agrarian sector of the economy of Ukraine on the basis of the development of human resources capacity at all economic levels: at the macro level (state level), meso-level (sector level), micro level (enterprise level).
On the basis of the forecast analysis, an imbalance in the labor market by professional groups in agriculture was identified, reflecting the tendency to increase the imbalance in providing the industry with workers by particular professional groups.
It is determined that the main ways of increasing the efficiency of labor resources use should be to improve the image of work in the agro-industrial complex, to create agrarian-industrial clusters with the provision of various kinds of benefits for employees and small innovative enterprises, the introduction of material and non-material incentive methods, increase of wages and bonuses, taking measures to improve the quality of working conditions, and stimulating professional and career growth of workers.

Keywords: labor market; agriculture; agrarian sector; labor resources; efficiency.

References

1. Diiesperov, V.S. (2016), "Analytical estimation of labor-intensive branches of agricultural enterprises of Odesa region", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 17—24.
2. Mel'nyk, Yu.F. (2007), Sotsial'no-trudovyj potentsial ukrains'koho sela: stan, problemy, shliakhy vyrishennia [Socio-labor potential of the Ukrainian village: state, problems, solutions], NDI "Ukrahropromproduktyvnist'", Kyiv, Ukraine.
3. Kliuchnyk, A. (2011), Formuvannia i rozvytok ekonomichnoho potentsialu sil's'kykh terytorij Ukrainy [Formation and development of economic potential of rural areas of Ukraine], Dyzajn ta polihrafiia, Mykolaiv, Ukraine.
4. Stetsiuk, P.A. (2015), "Formation of financial resources of agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 111—115.
5. Voronina, A.A. (2015), "Trends in the development of the agricultural labor market", Kontsept, vol. 08, available at: http://ekoncept.ru/2015/15264.htm (Accessed 30 May 2019).
6. Perebyjnis, V.I. and Zhytnyk, T.P. (2008), Upravlinnia vykorystanniam trudovykh resursiv na pidpryiemstvakh [Management of the use of labor resources at enterprises], PUSKU, Poltava, Ukraine.
7. Yurchyshyn, V.V. (2013), Suchasni ahrarni peretvorennia v Ukraini [Modern agrarian transformations in Ukraine], DU "In-t ekon. ta prohnozuv. NANU", Kyiv, Ukraine.
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On approval of the plan of measures for the implementation of the National Qualifications Framework for 2016—2020", available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249663048 (Accessed 30 May 2019).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On Creating and Placing Governmental Orders for Training of Specialists, Scientific, Teaching and Worker Staff, Advanced Training and Retraining", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5499-17 (Accessed 30 May 2019).

№ 12 2019, стор. 10 - 14

Дата публікації: 2019-07-02

Кількість переглядів: 2587

Відомості про авторів

В. А. Ткачук

д. е. н., професор кафедри економіки праці та соціального розвитку,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

V. Tkachuk

Doctor of Economic Sciences, Prof., Department of Labor Economics and Social Development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-9684-8625


Т. О. Костюк

к. е. н., старший викладач кафедри економіки праці та соціального розвитку,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

T. Kostiuk

PhD in Economics, Senior Teacher, Department of Labor Economics and Social DevelopmentNational University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1334-2731

Як цитувати статтю

Ткачук В. А., Костюк Т. О. Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів в аграрному секторі економіки України. Агросвіт. 2019. № 12. С. 10–14. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12.10

Tkachuk, V. and Kostiuk, T. (2019), “Ways of increasing efficiency of use of labor resources in the agricultural sector of economy of Ukraine”, Agrosvit, vol. 12, pp. 10–14. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.