EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. С. Іванова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.45

УДК: 338.43.099.12:631.11

Л. С. Іванова

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Встановлено, що в умовах посилення кризових явищ одним із головних завдань розвитку сільськогосподарських підприємств є визначення основних стратегій підвищення їх конкурентоспроможності. У нинішніх умовах втримується на ринку суб'єкт господарювання, який постійно адаптується до умов зовнішнього середовища та формує конкурентні переваги, забезпечує системний підхід до розробки організаційно-економічних заходів, спрямованих на підтримку його конкурентоспроможності.
На нашу думку, адаптивність і конкурентні переваги — це лише потенційна сторона конкурентоспроможності, яка за певних умов може бути не реалізованою. Водночас лише результати економічної діяльності безпосередньо відображають реальні досягнення в області забезпечення конкурентоспроможності, тому їх слід використати як її оцінку. Вважаємо, що забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання в умовах посилення невизначеності має охоплювати: питання якості продукції, її формування та зберігання, ресурсозбереження, вивчення розподільчо-збутової внутрішньої та зовнішньої інфраструктури; оптимізацію витрат товароруху; загальні функції управління — стратегічний маркетинг, планування, організацію виробничо-збутових процесів; мотивацію і регулювання.
Проведене дослідження дозволило встановити рівень пріоритетності втрат, які характеризують не використані можливості. Натомість позитивний аспект трансакційних витрат виявляється у вигляді витрат на ринкову адаптацію підприємства, а отже, на формування та закріплення його конкурентної позиції, тому їх можна інтерпретувати як видатки.
Отже, з метою зниження транакційних витрат насамперед слід провести аналіз витрат пошуку інформації, що можна здійснити за допомогою таких загальновідомих методів: бенчмаркінг структури трансакційних витрат пошуку інформації; вартісний аналіз, що базується на вивченні окремих видів витрат і напрямів їх мінімізації; функціонально-вартісний аналіз, метою якого є ретельне вивчення складових процесу реалізації сільськогосподарської продукції та їх нормування з метою мінімізації витрат.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство; конкурентоспроможность; трансакційні витрати; збут; товарорух.

Література

1. Войтецький В.В. Визначення поняття "конкурентоспроможность підприємства" / В.В. Войтецький // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. — 2015. — № 33. — С. 12—19.
2. Непочатенко О.О. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України / О.О. Непочатенко, С.А. Чекалюк // Економіка АПК. — 2015. — № 7. — С. 41—46.
3. Гура А. М. Організаційні засади формування партнерських взаємовідносин при збуті сільськогосподарської продукції / А.М. Гура // Економіка та держава. — 2014. — № 1. — С. 40—42.
4. Паска І.М. Удосконалення організаційно-економічних відносин за збуту сільськогосподарської продукції / І.М. Паска // Економіка та управління АПК. — 2014. — № 1. — С. 36—43.
5. Проданчук М.А. Трансакційні витрати як об'єкт бухгалтерського обліку в управлінні / М.А. Проданчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. — 2014. — Вип. 5(4). — С. 195—198.
6. Руда Т.П. Трансакційні витрати: методико-обліковий аспект / Т.П. Руда // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — 2017. — № 862. — С. 229—235.
7. Паска І.М. Трансакційні витрати та їх вплив на ефективність збуту сільськогосподарської продукції / І.М. Паска // Агросвіт. — 2015. — № 16. — С. 19—24.
8. Накісько О.В. Теоретичне узагальнення особливостей управління збутом сільськогосподарської продукції / О.В. Накісько, В.В. Даниленко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. — 2017. — Вип. 188. — С. 128—138.
9. Перкатюк І.Й. Моделювання стратегій реалізації збутової політики на ринку сільськогосподарської продукції / І.Й. Перкатюк, І.М. Мушеник // Моделювання регіональної економіки. — 2010. — № 1. — С. 250—254.

L. Ivanova

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

It is established that in the conditions of increasing crisis phenomena, one of the main tasks of agricultural enterprises development is to determine the main strategies for increasing their competitiveness. Under current conditions, a business entity that constantly adapts to the environment and forms competitive advantages ensures a systematic approach to the development of organizational and economic measures aimed at maintaining its competitiveness.
In our opinion, adaptability and competitive advantage is only a prosperous side of competitiveness, which under certain conditions may not be realized. At the same time, only the results of economic activity directly reflect the real achievements in the field of competitiveness, so they should be used as its assessment.
We consider that ensuring the competitiveness of economic entities in the conditions of increasing uncertainty should cover: issues of product quality, its formation and storage, resource conservation, studying distribution and sales of internal and external infrastructure; optimization of commodity turnover expenses; general management functions — strategic marketing, planning, organization of production and sales processes; motivation and regulation.
The conducted research has allowed to establish the priority level of losses, characterizing unused opportunities. On the other hand, the positive aspect of transaction costs is in the form of costs for the market adaptation of the enterprise, and hence the formation and consolidation of its competitive position, so they can be interpreted as costs.
Thus, the first step should be to analyze the costs of finding information that can be done using such well-known methods: benchmarking the structure of transaction costs of information retrieval in order to reduce the cost of hosting; cost analysis based on the study of certain types of costs and directions for their minimization; functional and cost analysis, the purpose of which is to carefully study the process components of selling agricultural products and their valuation in order to minimize costs.

Keywords: agricultural enterprise; competitiveness; transaction costs; sales; commodities.

References

1. Vojtets'kyj, V.V. (2015), "Definition of the concept of "competitiveness of the enterprise"", Visnyk Cherkas'koho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 33, pp. 12—19.
2. Nepochatenko, O.O. and Chekaliuk, S.A. (2015), "Competitiveness of agricultural enterprises of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 41—46.
3. Hura, A.M. (2014), "Organizational basis for the formation of partnerships with the sale of agricultural products", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 40—42.
4. Paska, I.M. (2014), "Improvement of organizational and economic relations for the sale of agricultural products", Ekonomika ta upravlinnia APK vol. 1, pp. 36—43.
5. Prodanchuk, M.A. (2014), "Transaction costs as an object of accounting in management", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky vol. 5 (4), pp. 195—198.
6. Ruda, T.P. (2017), "Transaction costs: methodical accounting aspect", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 862, pp. 229—235.
7. Paska, I.M. (2015), "Transaction costs and their impact on the efficiency of agricultural products marketing", Ahrosvit, vol. 16, pp. 19—24.
8. Nakis'ko, O.V. and Danylenko, V.V. (2017), "Theoretical generalization of the peculiarities of the management of sales of agricultural products", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 188, pp. 128—138.
9. Perkatiuk, I.J. and Mushenyk, I.M. (2010), "Modeling strategies for implementing sales policy in the agricultural market", Modeliuvannia rehional'noi ekonomiky, vol. 1, pp. 250—254.

№ 11 2019, стор. 45 - 51

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 1968

Відомості про авторів

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Ivanova

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-8405-3529

Як цитувати статтю

Іванова Л. С. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019. № 11. С. 45–51. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.45

Ivanova, L. (2019), “Organizational and economic principles of increasing the competitiveness of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 11, pp. 45–51. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.