EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ СВІЖИХ ОВОЧІВ В УКРАЇНІ
Л. М. Галат

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.35

УДК: 338.43: 635

Л. М. Галат

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ СВІЖИХ ОВОЧІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено проблемам функціонування сучасного ринку свіжих овочів та оцінці стану і тенденцій розвитку галузі овочівництва, як основного постачальника цього ринку. Основну увагу приділено аргументації актуальності дослідження сучасного ринку свіжих овочів в Україні, як такого, що розвивається, мінливого та слабо прогнозованого, тісно поєднаного зі станом галузі овочівництва.
Наголошується, що для ринку овочевої продукції характерна складність та сегментованість через велику різноманітність овочів, які відрізняються термінами та особливостями вирощування, територіальним розміщенням виробництва, способами використанням і зберігання. Однією з важливих особливостей галузі овочівництва є та, що переважна більшість овочів — 85% виробляються у господарствах населення.
Розглянуто особливості ринку свіжих овочів в Україні шляхом аналізу чотирьох його складових: пропозиції овочів, попиту населення, тенденцій у ціноутворенні, особливостей конкуренції та стан і проблеми розвитку інфраструктури ринку та суміжних галузей.
Проаналізовано стан виробництва овочів за 17 років у сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення. Встановлено, що в останні роки площі виробництва овочів стабілізувалися, виробництво овочевої продукції перевищує 9 млн т; урожайність овочів зросла майже в двічі, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах у 5 разів. Аналіз структури виробництва овочів показує, що валові збори окремих культур різні та пропозиція на овочевому ринку представлена в основному традиційними культурами борщового набору. Здійснено аналіз балансу овочевої продукції, складу структури пропозиції овочів на внутрішньому ринку — за їх походженням, способом виробництва, перевагами у споживанні. Розглянуто особливості формування попиту на овочеву продукцію на національному ринку; фактори, що впливають на зміни попиту; тенденції у формуванні та динаміку цін на овочі; чинники їх змін у поточний період. Встановлено, що суттєві відмінності в цінах на овочі залежать від каналів реалізації, непрозорості їх діяльності, сезонна наповнюваність ринку овочевою продукцією.

Ключові слова: ринок свіжих овочів; овочівництво; господарства населення; виробництво овочів; урожайність овочів; економічна ефективність; пропозиція овочів; інфраструктура ринку овочів; ціни овочів; асортимент овочів.

Література

1. Гетьман Т. Борщовий набір такий улюблений і… дорогий?! //Овочівництво. 2019. №3. С. 148.
2. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http: // www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 20.05.2019).
3. Хареба О.В., Рибак Я.Я. Підвищення економічної ефективності виробництва малопоширених овочевих культур // Економіка АПК. 2018. №12. С. 31—41.
4. Баланс овочів і баштанних продовольчих культур. Державна служба статистики України. URL: http://www.cisstat.com/food_balances/Ukraine_publication.pdf (дата звернення 20.05.2019).
5. Козак Г. Тепличні господарства мають право на життя // Овочівництво. 2019. №2. С. 142—146.
6. У 2018 році Україна імпортувала овочів майже на 20 млн дол. URL: https://agropolit.com/news (дата звернення 21.05.2019).
7. Україна імпортує половину всіх овочів з Туреччини. URL: http:// agravery. com/uk/posts/show/ukraina-importue-polovinu-vsih-ovociv-z-tureccini
8. Галашевський С. Експорт органічної продукції дає кращі можливості агровиробнику на зовнішніх ринках URL: https://ukrainefood.org/2018/12/eksport-orhanichnoi-produktsii-daie-krashchi-mozhlyvosti-ahrovyrobnyku-na-zovnishnikh-rynkakh-serhij-alashevskyj/?fbclid=IwAR0ZBCXI5PGiVwxs4ZFCeUb1fGxhVufo9hd-GXJlNahpSxCO1k4Fn0Vl1fs (дата звернення 12.10.2018).
9. Наші овочі активно йдуть на експорт. URL: http:// agroconf. org/ content/nashi-ovochi-aktivno-ydut-na-eksport
10. Споживання овочів і баштанних продовольчих культур. Державна служба статистики України. URL: http: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 24.02.2019).
11. Сич З. Об'єднання заради успіху: нові вимоги споживачів до овочівництва. Овочівництво. 2018. № 1 (153). С. 20—25.
12. Кучеренко Т. Рынок овощей и бахчевих культур // Овощеводство. 2011. №9. С. 58—65.
13. Карпенко О. Фермерська стратегія: кооперація плюс якість. URL: http://infoindustria.com.ua/fermerska-strategiya-kooperatsiya-i-robota-nad-yakistyu/ (дата звернення 05.03.2019 р.).
14. Розпорядження КМ України від 31 жовтня 2011 р. №1120-р Про схвалення Концепції розвитку овочівництва і переробної галузі. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/244690528 (дата звернення 21.05.2019).

L. Galat

PERCULIARITIES OF MARKET OF FRESH VEGETABLES IN UKRAINE

Summary

The article is dedicated to the problems of functioning of modern market of fresh vegetables and assessment of state and tendencies of development of branch of vegetable-growing, as a basic supplier of this market. The main attention is paid to argumentation of actuality of modern market of fresh vegetables in Ukraine, as such, that develops, changeable and poorly foreseen, closely connected with the state of industry of vegetable-growing.
It is stressed that a market of vegetable production is difficult and segmented through the big variety of vegetables, that differ in terms and peculiarities of growing, territorial placing of production, by means by usage and storage. One of important peculiarities of branch of vegetable-growing is that the majority of vegetables (85%) is grown in the economies of population.
It is observed the peculiarities of market of fresh vegetables in Ukraine by the way of analysis of its four components: supply of vegetables, demand of population, tendencies in price making, peculiarities of rivalry and state and problems of development of infrastructure of market and contiguous branches.
It is analysed the state of production of vegetables for the last seventeen years in agricultural enterprises and economies of population. It is fixed that during last years the areas of production of vegetables has been stabilized, the production of vegetables exceeds nine million tonnes; the productivity of vegetables grew almost in two times, including agricultural enterprises in five times.
The analysis of structure of production of vegetables shows that gross amount of separate vegetables are different and supply at the vegetable market is presented mainly by traditional vegetables of borsch set. It is made an analysis of balance of vegetable production, component of structure supply of vegetables at the internal market after their origin, way of production, advantages in a consumption. It is examined peculiarities of forming of demand on vegetable production at the national market; factors that influence on the changes of demand; tendencies in forming and dynamics of prices of vegetables; factors of their changes in a current period. It is set that substantial differences in prices on vegetables depended on the channels of realization, opacity of their activity, seasonal filling of market by vegetable production.

Keywords: market of fresh vegetables; vegetable-growing; economies of population; production of vegetables; productivity of vegetables; economic efficiency; supply of vegetables; infrastructure of market of vegetables; price of vegetables; assortment of vegetables.

References

1. Hetman, T. (2019), "Borschovy set is so beloved and ... dear?!", Ovochivnytstvo. vol. 3, p. 148.
2. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Statistical information". available at: http://www ukrstat.gov.ua, open document (Accessed 20 may 2018).
2. Khareba, O. V. and Rybak Ya. Ya. (2018), "An increase of economic efficiency of production of current used vegetables", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 31—41.
3. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Balance and consumption of basic food products by the population of Ukraine". available at: http://www.cisstat.com/food_balances/Ukraine_publication.pdf (Accessed 20 may 2019).
4. Kozak, H. (2019), "Hothouse economies have a right to live", Ovochivnytstvo, vol. 2, pp. 142 —146.
5. The official site Agropolit (2019), "In 2018 year Ukraine imported vegetables almost on 20 millions of dollars", available at: https://agropolit.com/news, open document (Accessed 21 may 2019).
6. The official site agravery (2018), "Ukraine imports half of all vegetables from Turkey", available at: http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-importue-polovinu-vsih-ovociv-z-tureccini, open document, (Accessed 21 may 2019).
7. Galashevskyi, S. (2018), "The export of organic products gives better opportunities to agrarian manufacturer at external markets", available at: https://ukrainefood.org/2018/12/eksport-orhanichnoi-produktsii-daie-krashchi-mozhlyvosti-ahrovyrobnyku-na-zovnishnikh-rynkakh-serhij-alashevskyj/?fbclid=IwAR0ZBCXI5PGiVwxs4ZFCeUb1fGxhVufo9hd-GXJlNahpSxCO1k4Fn0Vl1fs (Accessed 21 may 2019).
9. The official site Agroconf (2018), "Our vegetables actively go to the export", available at: http://agroconf.org/ content/nashi-ovochi-aktivno-ydut-na-eksport (Accessed 12 october 2018).
10. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Consumption of vegetables and water-melon food products", available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 24 februery 2019).
11. Sych, Z. (2018). "Association for the sake of success: new requirements of consumers to the vegetable-growing", Ovochivnytstvo. vol. 1, pp. 20—25.
12. Kucherenko, T. (2011) "Market of vegetables and water-melon products". Ovoshchevodstvo, vol. 9. pp. 58—65.
13. Karpenko, O. (2017), "Farmers' strategy: co-operation plus quality", available at: http://infoindustria.com.ua/fermerska-strategiya-kooperatsiya-i-robota-nad-yakistyu/ (Accessed 21 may 2019).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Order "About approval of Conception of development of vegetable-growing and processing industry", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/244690528 (Accessed 21 may 2019).

№ 11 2019, стор. 35 - 44

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 2185

Відомості про авторів

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

ORCID:

0000 0003 0075 9730

Як цитувати статтю

Галат Л. М. Особливості ринку свіжих овочів в Україні. Агросвіт. 2019. № 11. С. 35–44. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.35

Galat, L. (2019), “Perculiarities of market of fresh vegetables in Ukraine”, Agrosvit, vol. 11, pp. 35–44. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.