EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. І. Пілявський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.24

УДК: 330.322.2:631

В. І. Пілявський

ІНВЕСТИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті висвітлено проблеми інвестиційного забезпечення відтворення та розвитку виробничого потенціалу агропромислових підприємств. Здійснено оцінку його динаміки, проблем і тенденцій розвитку. Визначено, що ефективний розвиток виробничого потенціалу, економіки агропромислових підприємств можливий лише на основі активізації інвестиційної діяльності, істотного збільшення обсягу інвестицій, а також консолідації всіх джерел інвестування. Особлива увага приділена визначенню джерел та механізмів інвестування. Серед них особливе значення відведено власним джерелам, а також іноземним надходженням. При цьому виявлено переваги й недоліки іноземних інвестицій та необхідність їх державного регулювання із збереженням інтересів вітчизняних агропромислових підприємств. Визначено, що вибір конкретної країни для здійснення інвестицій стає непростим завданням топ-менеджерів транснаціональних корпорацій та інвестиційних фондів, які користуються рейтинговими оцінками авторитетних міжнародних інституцій як основи для обрання тієї чи іншої країни об'єктом для капіталовкладень.

Ключові слова: інвестиції; виробничий потенціал; агропромислові підприємства; джерела; механізми; розвиток; забезпечення; відтворення; державне регулювання.

Література

1. Смолій Л. Інвестиційне забезпечення аграрних підприємств регіону. Економіка АПК. 2009. № 9. С. 65—67.
2. Боярко І. Оцінка інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 7. С. 90—99.
3. Ігнатенко М.М. Стратегії та механізми управління розвитком соціальної відповідальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки: монографія. Херсон: Айлант, 2015. 470 с.
4. Жила І.В. Організація обліку інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 11. С. 71—73.
5. Крупка М.І., Демчишак Н.Б. Аналіз формування й використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні. Фінанси України. 2012. № 2. С. 26—37.
6. Романюк І.А. Особливості відтворювального процесу в аграрному сектор. Агросвіт. № 11. 2016. С. 12—15.
7. Литовченко М.В. Удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання з урахуванням активізації процесів злиття і поглинання підприємств в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 24. С. 24—27.
8. Резнік Н.П. Особливості лізингового інвестування сільського господарства. Вісник аграрної науки. 2011. № 11. С. 72—73.
9. Мармуль Л.О., Петренко В.С. Стратегічне позиціонування підприємств з іноземними інвестиціями в аграрній сфері економіки. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017. № 4 (40). С. 43—48.

V. Piliavskyi

INVESTMENT SOURCES AND MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION POTENTIAL OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The article deals with the problems of investment support for reproduction and development of production potential of agro-industrial enterprises. Assessed its dynamics, problems and development trends. It is determined that effective development of production potential, economy of agroindustrial enterprises is possible only on the basis of intensification of investment activity, substantial increase of investments volume, as well as consolidation of all sources of investment. Particular attention is paid to determining the sources and mechanisms of investment (basis and should act at all levels of making management decisions on financing, including state and regional). Among them, special attention is devoted to their own sources, as well as to foreign income. The advantages and disadvantages of foreign investments and the necessity of their state regulation with the preservation of interests of domestic agro-industrial enterprises are revealed. It is noted that micro-and macroeconomic levers of the state's influence on the investment attractiveness of agrarian enterprises are of major importance for the large-scale attraction of domestic and foreign investments. It is substantiated that the investment support of the production potential of agrarian and agro-industrial enterprises should be a system that should promote dynamic socio-economic development and increase the level of competitiveness of agrarian products, and take into account conditions that include international, socio-economic, ecological peculiarities of the functioning of agricultural production; the achievement of the goals of a large-scale modernization of the national economy, the introduction of resource and energy conservation, the growth of labor productivity, strengthening the competitive position of the domestic producer is possible on the basis of widespread use of investment and innovation model of development of production and resource potential. It is determined that the choice of a specific country for investment becomes a complicated task of top managers of multinational corporations and investment funds that use rating ratings of reputable international institutions as the basis for the election of an object of investment for a particular country.

Keywords: investments; production potential; agro-industrial enterprises; sources; mechanisms; development; provision; reproduction; state regulation.

References

1. Smoliy, L. (2009), "Investment provision of agrarian enterprises of the region", Ekonomika APK, vol. 9, рр. 65—67.
2. Boyarko, I. (2008), "Evaluation of investment attractiveness of business entities", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 7, рр. 90—99.
3. Ihnatenko, M.M. (2015), Stratehiyi ta mekhanizmy upravlinnya rozvytkom sotsial'noyi vidpovidal'nosti sub'yektiv hospodaryuvannya ahrarnoyi sfery ekonomiky [Strategies and mechanisms for managing the development of social responsibility of economic entities of the agrarian sector of the economy], Aylant, Kherson, Ukraine.
4. Zhyla, I.V. (2012), "Organization of accounting of investment activity of joint investment institutions", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, рр. 71—73.
5. Krupka, M.I. and Demchyshak, N.B. (2012), "Analysis of formation and use of financial potential of investment activity in Ukraine", Finansy Ukrayiny, vol. 2, рр. 26—37.
6. Romanyuk, I.A. (2016), "Features of the reproduction process in the agrarian sector", Ahrosvit, vol. 11, рр. 12-15.
7. Lytovchenko, M.V. (2011), "Improvement of state regulation of investment activity of business entities taking into account the activation of mergers and acquisitions of enterprises in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, рр. 24—27.
8. Reznik, N.P. (2011), "Features of leasing investment in agriculture", Visnyk ahrarnoyi nauky, vol. 11, рр. 72—73.
9. Marmul', L.O. and Petrenko, V.S. (2017), "Strategic positioning of enterprises with foreign investments in the agrarian sector of the economy", Visnyk Berdyans'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4 (40), рр. 43—48.

№ 11 2019, стор. 24 - 29

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 1375

Відомості про авторів

В. І. Пілявський

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

V. Piliavskyi

PhD in Economics, Doctoral Student, International University of Business and Law, Kherson

ORCID:

0000-0003-3311-0559

Як цитувати статтю

Пілявський В. І. Інвестиційні джерела та механізми розвитку виробничого потенціалу агропромислових підприємств. Агросвіт. 2019. № 11. С. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.24

Piliavskyi, V. (2019), “Investment sources and mechanisms for the development of production potential of agro-industrial enterprises”, Agrosvit, vol. 11, pp. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.