EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Ю. О. Лупенко, Н. І. Патика

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.16

УДК: 339.56.055:631/635

Ю. О. Лупенко, Н. І. Патика

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті оцінено позиції України на світовому аграрному ринку, визначено роль інновацій у їх посиленні та підвищенні конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства. За результатами проведеного аналізу динаміки українського експорту сільськогосподарської продукції зроблено висновок, що спостерігається тенденція до його зростання — у 2018 р. обсяги експорту перевищували у понад 15 разів аналогічний показник 2000 р., а його частка у сукупному експорті за цей час зросла понад чотири рази до рівня в 23,4%. Україна увійшла до топ-5 найбільших країн-експортерів основних зернових культур, однак залишається нереалізованим значний потенціал щодо збільшення виробництва і експорту інших рослинницьких продуктів, зокрема овочів та продуктів тваринного походження. Визначено, що провідними гравцями міжнародної торгівлі на сьогодні стають не стільки ті країни, що забезпечені природно-кліматичними, грунтовими, людськими ресурсами, скільки ті, що активно розвивають і впроваджують у практику інноваційні технології вирощування, первинної та вторинної обробки, зберігання та транспортування продукції, засоби захисту, добрива, прогресивні технічні засоби тощо. Визначено основні напрями посилення українських позицій на світовому ринку сільськогосподарської продукції, а саме: впровадження інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур і тварин, поліпшення технічного оснащення галузей рослинництва й тваринництва з метою підвищення продуктивності, забезпечення високої якості виробленої продукції з дотриманням вимог світових стандартів; збільшення капіталовкладень, спрямованих на оновлення й модернізацію основного виробничих фондів; підвищення ефективності використання ресурсів; диверсифікація експорту; удосконалення логістики просування українських сільськогосподарських продуктів на світовий ринок тощо.

Ключові слова: конкурентоспроможність; продуктивність; інновації; сільське господарство; світовий аграрний ринок; напрями державної політики.

Література

1. Боліла С.Ю., Федорова Т.В., Мілюський В.І. Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства України на основі інноваційних факторів. URL: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Economics/75187.doc.htm (дата звернення: 10.05.2018).
2. Борисова А.І., Биковська К.М. Формування конкурентної позиції аграрних підприємств при виході на зовнішній ринок. Бізнес-навігатор. 2014. № 2. С. 98—102.
3. Гаваза Є.В. Світовий ринок молока і молокопродуктів: тенденції та перспективи для України. Економіка АПК. 2015. № 7. С. 106—113.
4. Ганначенко С.Л. Світовий ринок агропродовольства на сучасному етапі розвитку: перспективи для України. Економіка і прогнозування. 2010. № 1. С. 142—153.
5. Гуржій Н.М., Свєрчкова А.С. Світовий ринок зернових: тенденції та перспективи. Сталий розвиток економіки. 2013. № 4. С. 303—307.
6. Захарчук О.В. Світовий ринок овочів та місце України. Агросвіт. 2018. № 3. С. 3—7.
7. Кваша С.М., Голомша Н.Є. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку. Економіка АПК. 2006. № 5. С. 99—104.
8. Ключник А.В., Терешкова М.Ю. Мотиви і способи виходу аграрних підприємств на зовнішній ринок. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Випуск 8 (7). С. 94—97.
9. Кругляк О.В. Інноваційні фактори та конкурентоспроможність галузі молочного скотарства. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 76—86.
10. Мазнєв Г.Є. Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. №2. С. 36—47.
11. Месель-Веселяк В.Я. Напрями забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва. Економіка АПК. 2009. №10. С. 7—14.
12. Пугачов М.І. Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами. Економіка АПК. 2019. №3. С. 6—13.
13. Солошонок А.Л., Куліш К.М. Національні та світові тенденції розвитку ринку молока і молочних продуктів. Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. 2013. Вип. 24. С. 113—123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2013_24_19 (дата звернення: 17.11.2018).
14. Тимофієва Г.С. Світовий ринок аграрної продукції: особливості участі України. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Економічні науки. 2014. № 1. С. 56—61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2014_1_11 (дата звернення: 25.05.2019).
15. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 29.05.2019).
16. Агробізнес у 2017/18 МР: інфографічний довідник. URL: https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2018/ (дата звернення: 31.05.2019).
17. Статистичні дані щодо обсягів світової торгівлі в розрізі країн та галузей. Світова організація торгівлі. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/merch_trade_stat_e.htm (дата звернення: 27.05.2019).
18. Total world export. The Observatory of Economic Complexity. URL: https://atlas.media.mit.edu/ru/visualize/tree_map/hs92/export/wld/all/show/.../ (дата звернення: 21.11.2018).
19. Статистичні дані щодо виробництва та продуктивності сільськогосподарських культур і тварин. Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй ФАО. URL: http://www.fao.org/faostat/ru/#data (дата звернення: 26.05.2019).

Yu. Lupenko, N. Patyka

THE ROLE OF INNOVATIONS IN ENSURING UKRAINE'S COMPETITIVENESS ON WORLD AGRARIAN MARKETS

Summary

In the article Ukraine's positions in the world agrarian market were assessed, the role of innovations in their strengthening and increasing the competitiveness of Ukrainian agriculture was identified. According to the analysis of Ukrainian agricultural products exports dynamics, it was concluded that from 2000 to the present there is a trend towards its growth: in 2018 the export volume exceeded by more than 15 times the same indicator in 2000, and its share in total exports during this period has increased by more than four times to the level of 23.4%. Ukraine entered the top 5 largest exporting countries of main grain crops. The most significant export products became corn, barley, wheat, buckwheat. However, significant potential for increasing production and exports of other plant products, in particular vegetables, and also livestock products, is unrealized. It is determined that today the leading players in international trade are not those countries that are provided with natural, climatic, soil and human resources, but those, that actively developing and introducing innovative technologies of cultivation, primary and secondary processing, storage and transportation of products, fertilizers, progressive technical tools, etc. The main directions of Ukraine's positions strengthening on the world agrarian market are determined, namely, providing state support for agricultural development, ensuring innovation activity, improvement of crop and livestock industries technical equipment in order to increase productivity, increasing of capital investments aimed at upgrading and modernizing the main productive assets, stimulating private entrepreneurial activity, increasing resource efficiency; diversification of exports, improvement of transport and logistics infrastructure, ensuring the high quality of the produced agricultural products taking into account world standards, etc.

Keywords: competitiveness; productivity; innovations; agriculture; global agrarian market; directions of state policy.

References

1. Bolila, S. Yu. Fedorova, T. V. and Miliuskyi V. I. (2010), "Increasing the agriculture competitiveness in Ukraine based on innovation factors", available at: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Economics/75187.doc.htm (Accessed 10 May 2019).
2. Borysova, A. I. and Bykovska, K. M. (2014), "Formation of competitive position of agrarian enterprises when entering the foreign market", Biznes-navihator, vol. 2, pp. 98—102.
3. Havaza, Ye. V. (2015), "World market of milk and dairy products: trends and prospects for Ukraine", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 106—113.
4. Hannachenko, S. L. (2010), "The agrofood world market at the present stage of development: prospects for Ukraine", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 142—153.
5. Hurzhii, N. M. and Svierchkova, A. S. (2013), "The world grain market: trends and prospects", Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 4, pp. 303—307.
6. Zakharchuk, O. V. (2018), "World vegetable market and Ukraine", Ahrosvit, vol. 3, pp. 3—7.
7. Kvasha, S. M. and Holomsha, N. Je. (2006), "Competitiveness of domestic agricultural products in the world agrarian market", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 99—104.
8. Kliuchnyk, A. V. and Tereshkova, M. Yu. (2014), "Motives and ways out of agrarian enterprises to foreign market", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 8 (7), pp. 94—97.
9. Kruhliak, O. V. (2018), "Innovative factors and competitiveness of the dairy cattle industry", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 76—86.
10. Mazniev, H. Ye. (2016), "Innovative activities as a factor improving the efficiency of agricultural production", Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky, vol. 2, pp. 36—47.
11. Mesel-Veseliak, V. Ya. (2009), "Directions of ensuring the agrarian production competitiveness", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 7—14.
12. Puhachov, M. I. (2019), "Development of foreign trade in agricultural products", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 6—13.
13. Soloshonok, A. L. and Kulish, K. M. (2013), "National and world trends in milk and dairy market development", Produktyvnist' ahropromyslovoho vyrobnytstva. Ekonomichni nauky, vol. 24, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2013_24_19 (Accessed 10 May 2019).
14. Tymofiieva, H. S. (2014), "World market for agrarian products: features of Ukraine's participation", Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2014_1_11 (Accessed 10 May 2019).
15. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 29 May 2019).
16. Agribusiness of Ukraine (2018), "Agribusiness in 2017/18 MY: Infographics Directory", available at: https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2018 (Accessed 31 May 2019).
17. World Trade Organization (2019), "Statistical data on the volume of world trade in terms of countries and sectors", available at: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/merch_trade_stat_e.htm (Accessed 27 May 2019).
18. The Observatory of Economic Complexity (2019), "Total world export", available at: https://atlas.media.mit.edu/ru/visualize/tree_map/hs92/export/wld/all/show/.../ (Accessed 21 November 2018).
19. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2019), "Statistical data on the production and productivity of crops and animals", available at: http://www.fao.org/faostat/ru/#data (Accessed 26 May 2019).

№ 11 2019, стор. 16 - 23

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 2071

Відомості про авторів

Ю. О. Лупенко

д. е. н., професор, академік НААН, директор, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

Yu. Lupenko

doctor of economic sciences, professor, academician of NAAS, director of National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

ORCID:

0000-0001-6846-0300


Н. І. Патика

к. е. н., доцент, докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

N. Patyka

candidate of economic sciences, associate professor (docent), competitor for doctor`s degree, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

ORCID:

0000-0003-0062-7631

Як цитувати статтю

Лупенко Ю. О., Патика Н. І. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності України на світових ринках сільськогосподарської продукції. Агросвіт. 2019. № 11. С. 16–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.16

Lupenko, Yu. and Patyka, N. (2019), “The role of innovations in ensuring Ukraine's competitiveness on world agrarian markets”, Agrosvit, vol. 11, pp. 16–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.11.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.