EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ НА ЗАСАДАХ ІННОВАТИВНОСТІ
Н. В. Добіжа

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.68

УДК: 631.17: 338.2

Н. В. Добіжа

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ НА ЗАСАДАХ ІННОВАТИВНОСТІ

Анотація

У статті розглядається питання удосконалення засобів формування ринку техніки на засадах інновативності. Дослідження проведено з метою теоретико-методологічного обгрунтування напрямів удосконалення засобів формування ринку техніки, що визначає його основні завдання щодо розкриття сутності процесу формування ринку техніки; обгрунтування необхідності оновлення системи матеріально-технічного забезпечення виробництва та поєднання завдань розвитку інноваційної системи з інтересами вітчизняних товаровиробників; використання логістичних та маркетингових засобів взаємодії суб'єктів на ринку техніки. Визначено, що інноваційний розвиток суспільного виробництва, зміна його поколінь вимагає удосконалення засобів формування відносин між ринковими суб'єктами та усіма сферами їхньої взаємодії. Доведено, що ефективними інструментами удосконалення засобів формування ринку сільськогосподарської техніки є маркетингове управління та розвиток інфраструктури ринку техніки на основі логістичного підходу. Визначено, що практичне застосування управлінських інструментів при формуванні ринкової інфраструктури вимагає удосконалення засобів формування інфраструктури, враховуючи при цьому вплив зовнішнього середовища, з одного боку, та внутрішніх можливостей підприємств — з іншого. Порушено проблему управління діяльністю господарюючих суб'єктів на ринку. Обгрунтовано необхідність пошуку інноваційних організаційних методів вирішення проблем формування ринкової інфраструктури, що потребують розробки науково обгрунтованих інструментів створення багатофункціональних обслуговуючих організацій. Ефективними напрямами удосконалення засобів формування ринку техніки визначено маркетингове управління та удосконалення інфраструктури ринку техніки на основі логістичного підходу.

Ключові слова: ринок; сільськогосподарська техніка; інфраструктура; формування; засоби; інструменти.

Література

1. Навроцькиий Я.Ф. Теоретичні та практичні засади формування ринку сільськогосподарської техніки. Економіка АПК, 2016. №10. С. 47—51.
2. Скоцик В.Є. Організаційно-економічні засади формування інфраструктурного забезпечення ринку сільськогосподарської техніки України. Агросвіт, 2018. С. 9—15.
3. Кирилов Ю.Є. Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку інноваційної діяльності в аграрному секторі національної економіки. Scientific Journal "ScienceRise", 2015. №3/3(8). С. 82—87.
4. Погріщук Б.В., Погріщук Г.Б. Конкурентоспроможність аграрного сектору: детермінанти глобального поступу / Б.В. Погріщук, Г.Б. Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. Вип. № 4. С. 7—17.
5. Гречуха А.О. Теорія та генезис поняття маркетингова політика розподілу підприємства Економiка i органiзацiя управлiння, 2016. № 2 (22). С. 37—44.
6. Калініченко О.О. Формування маркетингової товарної політики підприємства в сучасних економічних умовах. Економіка. Управління. Інновації, 2017. Випуск № 1 (20). URL: nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2017_1_2.pdf (дата звернення 17.06.2018).
7. Беспалюк Х.М. Логістичне та маркетингове забезпечення інноваційної діяльності URL: http://vlp.com.ua/files/03_35.pdf (дата звернення 14.01.2018).
8. Ломовських Л.О. Необхідність упровадження маркетингового механізму розвитку інновацій на підприємствах. Економічний аналіз, 2015. № 3. С. 52—54.
9. Гуменна О.В. Логістичне забезпечення інноваційних процесів в АПК. URL: https://cutt.ly/wyddu5 (дата звернення 02.01.2019).

N. Dobizha

IMPROVEMENT OF MEANS OF FORMING AGRICULTURAL MARKET ON INNOVATIVITY FACILITIES

Summary

The article deals with the issue of improving the means of forming the market of technology on the basis of innovation. The research was conducted with the aim of theoretical and methodological substantiation of the directions of improvement of the means of forming the market of technology, which defines its main tasks in terms of disclosing the essence of the process of forming the technology market; substantiation of the need to update the logistics system of production and the combination of tasks of developing an innovation system with the interests of domestic commodity producers; the use of logistic and marketing tools for the interaction of subjects in the technology market. It is determined that the innovative development of social production, the change of its generations requires the improvement of the means of forming relations between market actors and all spheres of their interaction. It is proved that effective tools for improving the means of forming the agricultural machinery market are marketing management and the development of the technology market infrastructure based on the logistic approach. It is determined that the practical application of management tools in the formation of market infrastructure requires the improvement of the means of forming the infrastructure, while taking into account the influence of the external environment on the one hand and the internal capabilities of enterprises on the other. Advised the problem of managing the activities of business entities in the market. The necessity of search of innovative organizational methods for solving problems of market infrastructure formation, which requires the development of scientifically substantiated tools for creation of multifunctional service organizations, is substantiated. The effective directions of improving the means of forming the market of technology are defined by the marketing management and improvement of the technology market infrastructure based on the logistic approach.

Keywords: market; agricultural machinery; infrastructure; formation; means; tools.

References

1. Navrots'kyyj Ya.F. (2016), "Theoretical and practical principles of formation agricultural machinery market", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 47—51.
2. Skotsyk, V.Ye. (2018), "Organizational and economic principles of formation of infrastructure provision of agricultural machinery market in Ukraine", Ahrosvit, vol. 14, pp. 9—15.
3. Kyrylov, Yu.Ye. (2015), "Improvement of the organizational and economic mechanism for the development of innovation activities in the agrarian sector of the national economy", Scientific Journal "ScienceRise", vol. 3/3 (8), pp. 82—87.
4. Pohrischuk, B.V. and Pohrischuk, H.B. (2017), "Competitiveness of the agrarian sector: the determinants of global progress", Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 4, pp. 7—17.
5. Hrechukha, A.O. (2016), "The theory and genesis of the concept marketing policy of distribution of the enterprise", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 2 (22), pp. 37—44.
6. Kalinichenko, O.O. (2017), "Formation of marketing commodity policy of the enterprise in modern economic conditions", Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, vol. 1 (20), available at: nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2017_1_2.pdf (Accessed 10 May 2019).
7. Bespaliuk, Kh.M. (2009), "Logistic and marketing support of innovation activity", available at: http://vlp.com.ua/files/03_35.pdf (Accessed 10 May 2019).
8. Lomovs'kykh, L.O. (2015), "The need to introduce a marketing mechanism for the development of innovation in enterprises", Ekonomichnyj analiz, vol. 3, pp. 52—54.
9. Humenna, O.V. (2015), "Logistic support of innovative processes in the agroindustrial complex", available at: https://cutt.ly/wyddu5 (Accessed 10 May 2019).

№ 10 2019, стор. 68 - 73

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 1124

Відомості про авторів

Н. В. Добіжа

к. е. н., доцент, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

N. Dobizha

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of the department of finance, banking and insurance, Vinnytsia educational-scientific institute of economics of Ternopil national economic university

ORCID:

0000-0002-8277-7977

Як цитувати статтю

Добіжа Н. В. Удосконалення засобів формування ринку сільськогосподарської техніки на засадах інновативності. Агросвіт. 2019. № 10. С. 68–73. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.68

Dobizha, N. (2019), “Improvement of means of forming agricultural market on innovativity facilities”, Agrosvit, vol. 10, pp. 68–73. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.