EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО СОЇ ЯК НЕВИЧЕРПНОГО ДЖЕРЕЛА БІЛКІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТОРГІВЛІ НЕЮ
О. В. Бербенець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.41

УДК: 633.34

О. В. Бербенець

СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО СОЇ ЯК НЕВИЧЕРПНОГО ДЖЕРЕЛА БІЛКІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТОРГІВЛІ НЕЮ

Анотація

У статті нами було досліджено сучасний стан та масштаби світового виробництва сої, наведено дані щодо десятки світових лідерів з виробництва сої, виявлено фактори, що продовжують сприяти збільшенню обсягів виробництва і переробки сої, а також досліджено динаміку посівних площ, урожайності та валових зборів сої в Україні за період з 1990 року по 2019 рік, виявлено регіони з найбільшими посівними площами сої, з'ясовано місце України на світовому ринку як за виробництвом, так і за торгівлею соєю. Проаналізовано наслідки ухвалення законопроекту № 7403-д, згідно з яким ПДВ при експорті сої з 1 вересня 2018 року повертатимуть тільки експортеру, який є виробником цього товару і, як наслідок, відбулося скорочення посівних площ на 14 %.

Ключові слова: світове виробництво; соя; рослинний білок; поживна цінність; посівна площа; урожайність.

Література

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Дослідження УАК. Невичерпне джерело рослинних білків — соя, 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agroconf.org/content/nevicherpne-dzherelo-roslinnih-bilkiv-soya
3. Кернасюк Ю. Ринок сої: розвиток, тенденції і прогнози, 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/8978-rynok-soi-rozvytok-tendentsii-i-prohnozy.html ]
4. Міністерство аграрної політики та продовольства України. Соя — стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/3950
5. Ринок сортів сої в Україні "Инфоиндустрия" 2018 жовтень [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://infoindustria.com.ua/rinok-sortiv-soyi-v-ukrayini/]
6. Світовий ринок сої: які тенденції і хто головний [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.td-sv.com/world-soya-market/
7. FAOSTAT. Retrieved 19 November 2018. Countries — Select All; Regions — World + (Total); Elements — Production Quantity; Items — Soybeans; Years — 2016
8. Свєженцов А.І., Кравців Р.Й., Півторак Я.І. Нормована годівля свиней. — Львів, 2005. — С. 103—116.

О. Berbenets

WORLD-WIDE PRODUCTION OF SOYA AS AN INEXHAUSTIBLE SOURCE OF VEGETABLE PROTEINS AND UKRAINE'S PLACE IN THE GLOBAL TRADING MARKET

Summary

We investigated in this article the current state and scale of world soybean production. We provided data on dozens of world leaders in soybean production and identified factors that continue to contribute to increased volumes of production and processing of soy. The dynamics of sown area, yield and gross soybean yields in Ukraine for the period from 1990 to 2019 were also treated. The regions with the largest sown area of soya were identified. Ukraine's place on the world's market, both in production and trade in soybeans, was determined. We analyzed the consequences of the adoption of the bill No. 7403-d, according to which the VAT on the export of soya from September 1, 2018 will be returned only to the exporter, who is the producer of this commodity, and as a result, the reduction of sown areas by 14 %.
To date, world soybean production is almost 352 million tons. The United States, Brazil, Argentina have consistently been leaders. They collected a record quantity of 286 million tons of soy during 2016 and 2017 what is 82% of world production. In addition, to the list of leader producers are included: China (12.3 million tons), India (11.5 million tons) and Paraguay (10.3 million tons). Ukraine occupies the first place by Soybean production in Europe and the former CIS countries now and entered the top 10 world producers (8th position). Moreover, we are ahead of several countries that are ahead of us in this list by yield. Ukraine takes 6th place by the yield.

Keywords: world production; soybean; vegetable protein; nutritional value; sown area; yield.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 30 April 2019).
2. Ukrainian Agrarian Confederation (2017), "An inexhaustible source of vegetable proteins — soy", available at: http://agroconf.org/content/nevicherpne-dzherelo-roslinnih-bilkiv-soya (Accessed 30 April 2019).
3. Kernasyuk, U. (2017), "Soybean Market: Development, Trends and Forecasts", available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/8978-rynok-soi-rozvytok-tendentsii-i-prohnozy.html (Accessed 30 April 2019).
4. Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2019), "Soybeans — the state and development prospects", available at: http://minagro.gov.ua/node/3950 (Accessed 30 April 2019).
5. Infoindustria (2018), "Market of soybean varieties in Ukraine", available at: http://infoindustria.com.ua/rinok-sortiv-soyi-v-ukrayini (Accessed 30 April 2019).
6. Soievyj vik (2016), "World soybean market: which trends and who is the main", available at: https://www.td-sv.com/world-soya-market/ (Accessed 30 April 2019).
7. FAOSTAT (2018), Countries — Select All; Regions — World + (Total); Elements — Production Quantity; Items — Soybeans; Years — 2016, FAOSTAT, Rome, Italy/
8. Svezhentsov, А.І. Кravtsiv, R.Y. and Pivtorak, Ya.І. (2005), Normovana hodivlia svynej [Normally feeding pigs], L'viv, Ukraine.

№ 10 2019, стор. 41 - 45

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 1939

Відомості про авторів

О. В. Бербенець

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. Berbenets

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Management, Public Management and Administration, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

ORCID:

0000-0001-9785-6179

Як цитувати статтю

Бербенець О. В. Світове виробництво сої як невичерпного джерела білків рослинного походження та місце України на світовому ринку торгівлі нею. Агросвіт. 2019. № 10. С. 41–45. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.41

Berbenets, О. (2019), “World-wide production of soya as an inexhaustible source of vegetable proteins and Ukraine's place in the global trading market”, Agrosvit, vol. 10, pp. 41–45. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.