EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Меліхова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.11

УДК: 658.15: 005.334.4 — 047.44

Т. О. Меліхова

ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Зараз нагальною проблемою промислових підприємств є своєчасне діагностування ймовірності банкрутства і розробка заходів для подолання загроз та негативних наслідків. Одним із головних завдань ефективного управління є своєчасне проведення фінансового аналізу, бо першою ознакою погіршення показників фінансового стану є неплатоспроможність, збитковість, фінансова залежність від зовнішніх джерел фінансування, низька ділової активності. Головним завданням для подолання на підприємстві негативних тенденцій є попередження ризику банкрутства, підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, платоспроможності, конкурентоспроможності, а також збільшення прибутку.
Метою роботи є оцінка ймовірності банкрутства з метою підвищення фінансового стану промислового підприємства.
Узагальнено усі типові методики оцінювання фінансового стану, які використовуються в Україні, що передбачає розрахунок показників ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, а також порівняння отриманих даних з нормативними значеннями.
Фінансовий аналіз на підприємстві проводиться з використанням інформації, яка міститься в фінансовій звітності: Баланс (форма №1) та Звіт про фінансові результати (форма № 2).

Ключові слова: діагностика; ймовірність банкрутства; фінансовий стан; рентабельність; ліквідність; платоспроможність; ділова активність.

Література

1. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. 2-е изд., стер. Киев, 2009. 776 с.
2. Поплавська Ж., Цмоць О. Аналіз методів оцінки ризиків і структури системи раннього попередження та реагування. Вісник ТНЕУ. 2008. № 4. С. 83—91.
3. Салига С.Я., Салига К.С., Нестеренко Н.В., Паршакова О.В. Система раннього попередження кризового стану підприємства: монографія. Запоріжжя: ЗЦНТЕІ, 2011. 135 с.
4. Меліхова Т.О. Економічна безпека промислових підприємств: аналіз фінансового стану, ймовірності банкрутства, чистого економічного ефекту від залучення інвестицій. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць. Маріуполь, 2018. Вип. 35. С. 215—222.
5. Меліхова Т.О. Методологічні підходи забезпечення рівня стійкості економічної безпеки промислових підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 1—2. 2018. URL: http://global-national.in.ua/issue-21-2018
6. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. Херсон, Видавничий дім "Гельветика", 2018. — 632 с.
7. Melikhova T. Implementation of the system of economic security in the enterprise and its impact on the results of the economic activity of the enterprise. Technology audit and production reserves. 2018. № 1/4 (39). P. 51—55.
8. Меліхова Т.О. Удосконалення методичних засад оцінки результатів та витрат системи економічної безпеки підприємства. ВIСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР'Я. 2018. Вип. 1 (97). С. 82—94.
9. Меліхова Т.О. Дослідження можливості використання методів оцінювання економічної ефективності інноваційних та інвестиційних проектів для створення служби економічної безпеки підприємства. Агросвіт. 2018. № 4. С. 25—32.
10. Меліхова Т.О. Науково-методичні підходи до визначення ефективності економічної безпеки підприємства. Часопис економічних реформ: науково-виробничий журнал. 2018. № 1 (29). С. 50—54.
11. Череп А.В., Калюжна Ю.В. Управління ризиками промислових підприємств на антикризових засадах: монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. 200 с.
12. Шапурова О.О. Моделі оцінки банкрутства та кризового стану підприємств. Економіка і держава. 2009. № 4. С. 59—64.
13. Салига С.Я., Меліхова Т.О. Вплив фінансового аналізу на стан фінансової безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2011. № 7. URL:http://www.economy.nayka.com.ua
14. Салига С.Я., Меліхова Т.О. Принципи побудови показників ефективності системи фінансової безпеки суб'єкта господарювання. Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук.-прак. стат. Харків, 2012. Вип. 40. С. 192—196.
15. Салига С.Я., Меліхова Т.О. Методичні аспекти вимірювання результатів господарської діяльності підприємства та його фінансової безпеки.Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: зб. наук. пр. Чернівці, 2012. Вип. 2 (23). С. 331—340.
16. Меліхова Т.О. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства за допомогою нейронних мереж та кластерного аналізу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 2. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/12-2018
17. Меліхова Т.О. Аналіз наявних методик оцінки рівня економічної безпеки підприємства для проведення сучасної діагностики його фінансового стану.Інноваційна економіка: наук.-вироб. журнал. 2018. № 1—2 (73). С. 223—227.
18. Меліхова Т.О. Науково-методичні підходи до визначення ефективності економічної безпеки підприємства. Часопис економічних реформ: наук.-вироб. журнал. 2018. № 1 (29). С. 50—54.
19. Меліхова Т.О. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства як основний складник економічної безпеки: узагальнення наявних методичних підходів та критичний аналіз. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. пр. 2018. № 1 (63). С. 87—91.
20. Меліхова Т.О. Удосконалення методів визначення економічної ефективності господарської діяльності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 66—71.
21. Меліхова Т.О. Узагальнення існуючих методик оцінки рівня фінансової безпеки як основного елемента економічної безпеки підприємства. Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журнал. 2018. Вип. 1-1 (44). С. 153—158.
22. Меліхова Т.О. Узагальнення методичних підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства з метою вибору оптимальних для діагностування зовнішніх та внутрішніх загроз. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 2 (30). С. 38—50.
23. Меліхова Т.О. Правила визначення економічної ефективності фінансової безпеки підприємств. Актуальні проблеми забезпечення фінансово-економічної безпеки Україні: зб. наук. пр. IV Наук.-практ. семінар з міжнар. участю (м. Тернопіль, 18—20 квітня 2013 р.). Тернопіль, 2013. С. 175—177.
24. Меліхова Т.О. Результати функціонування діяльності підприємства та системи його фінансової безпеки. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. наук. пр. IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11 квітня 2013 р.). Київ, 2013. Т. 1. С. 151—154.

T. Melikhova

BANKRUPTCY PROBABILITY ESTIMATION TO IMPROVE THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE

Summary

At present, the urgent problem of industrial enterprises is the timely diagnosis of bankruptcy probability and the development of measures to overcome threats and negative consequences. One of the main tasks of effective management is timely financial analysis, since the first sign of deteriorating financial performance is insolvency, loss-making, financial dependence on external sources of funding, low business activity. The main task to overcome the negative trends in the company is to prevent the risk of bankruptcy, to increase the efficiency of the use of financial resources, solvency, competitiveness, as well as increasing the profits.
The purpose of the work is to assess the probability of bankruptcy in order to increase the financial condition of the industrial enterprise.
All the standard methods of assessing the financial condition that are used in Ukraine, which involves the calculation of indicators of liquidity, solvency, financial stability, as well as comparison of the data with normative values are summarized.
Financial analysis at the enterprise is carried out using the information contained in the financial statements: Balance Sheet (form number 1) and the Statement of Financial Results (form number 2).

Keywords: diagnostics; probability of bankruptcy; financial status; profitability; liquidity; solvency; business activity.

References

1. Blank, I. А. (2009), Upravleniye finansovoy bezopasnost'yu predpriyatiya [Management of financial security of an enterprise], 2nd ed., Sr. Kyiv, Ukraine.
2. Poplavskaya, Zh., Zmots, O. (2008), "Analysis of methods for risk assessment and structure of the early warning and response system", Visnyk TNEU, vol. 4, pp. 83—91.
3. Saliga, S.Ya., Saliga, K.S., Nesterenko, N.V. and Parshakova, O.V. (2011), Systema rannoho poperedzhennya kryzovoho stanu pidpryyemstva [The system of early warning of a crisis state of the enterprise], ZNTTEI, Zaporizhzhya, Ukraine.
4. Melikhova, T.O. (2018), "Economic security of industrial enterprises: an analysis of the financial situation, the probability of bankruptcy, the net economic effect of attracting investment", Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noyi vlasnosti: zb. nauk. prats, vol. 35. pp. 215—222.
5. Melikhova, T.O. (2018), "Methodological approaches to ensuring the level of stability of economic security of industrial enterprises", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 1_2, available at: http://global-national.in.ua/issue-21-2018 (Accessed 10 April 2019).
6. Melikhova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formuvannya, kontrol', efektyvnist [Economic security of the enterprise: formation, control, efficiency], Publishing House "Helvetica", Kherson, Ukraine.
7. Melikhova, T. (2018), "Implementation of the system of economic security in the enterprise and its impact on the results of the economic activity of the enterprise". Technology audit and production reserves. vol. 1/4 (39), pp. 51—55.
8. Melikhova, T.O. (2018), "Improvement of methodical principles of estimation of results and expenses of the system of economic safety of the enterprise". VISNYK AHRARNOYI NAUKY PRYCHORNOMOR'YA. vol. 1 (97). pp. 82—94.
9. Melikhova, T.O. (2018), "Research on the possibility of using methods for assessing the economic efficiency of innovation and investment projects for the establishment of the company's economic security service". Ahrosvit. vol. 4, pp. 25—32.
10. Melikhova, T. O. (2018), "Scientific and methodical approaches to the definition of the economic security of the enterprise". Chasopys ekonomichnykh reform: naukovo-vyrobnychyy zhurnal. vol. 1 (29). pp. 50—54.
11. Cherep, A.V, Kalyuzhna, Yu. V. (2017), Upravlinnya ryzykamy promyslovykh pidpryyemstv na antykryzovykh zasadakh [Management of the risks of industrial enterprises on the basis of anti-crisis principles]. Zaporizhzhya National University, Zaporozhye, Ukraine.
12. Shapurova, O.O. (2009), "Models of Bankruptcy and Crisis Management of Enterprises". Ekonomika i derzhava. vol. 4. pp. 59—64.
13. Saliga, S. Ya. and Melikhova, T. O. (2011), "Influence of financial analysis on the financial safety of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 7. DOI http: //www.economy.nayka.com.ua.
14. Saliga, S. Ya. and Melikhova, T. O. (2012), "Principles of construction of indicators of efficiency of the financial security system of the subject of management", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti: zb. nauk.-prak. stat. Kharkiv, vol. 40, pp. 192—196.
15. Saliga, S. Ya. and Melikhova, T. O. (2012), "Methodical aspects of measuring the results of the enterprise's economic activity and its financial security", Naukovyy visnyk Bukovyns'koho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu: zb. nauk. pr. Chernivtsi, vol. 2 (23), pp. 331—340.
16. Melikhova, T.O. (2018), "Estimation of the level of economic security of the enterprise through neural networks and cluster analysis", Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, vol. 2. DOI http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/12-2018
17. Melikhova, T. O. (2018), "Analysis of available methods for assessing the level of economic security of an enterprise for conducting modern diagnostics of its financial state", Innovatsiyna ekonomika: nauk.-vyrob. zhurnal, vol. 1—2 (73), pp. 223—227.
18. Melikhova, T. O. (2018), "Scientific and methodical approaches to determination of the economic safety of the enterprise", Chasopys ekonomichnykh reform: nauk.-vyrob. zhurnal, vol. 1 (29), pp. 50—54.
19. Melikhova, T.O. (2018), "Estimation of the level of financial security of the enterprise as the main component of economic security: the synthesis of existing methodological approaches and critical analysis", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi: zb. nauk. pr, vol. 1 (63), pp. 87—91.
20. Melikhova, T. O. (2018), "Improvement of methods for determining the economic efficiency of an enterprise's business", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 66—71.
21. Melikhova, T.O. (2018), "Generalization of existing methods for assessing the level of financial security as the main element of the company's economic security", Biznes-navihator: nauk.-vyrob. zhurnal, vol. 1-1 (44), pp. 153—158.
22. Melikhova, T.O. (2018), "Generalization of methodological approaches to assessing the level of economic security of an enterprise with the aim of choosing the best for diagnosing external and internal threats", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannya nauky i praktyky, vol. 2 (30), pp. 38—50.
23. Melikhova, T.O. (2013), "Rules for determining the economic efficiency of financial security of enterprises", Aktual'ni problemy zabezpechennya finansovo-ekonomichnoyi bezpeky Ukrayini: zb. nauk. pr. IV Nauk.-prakt. seminar z mizhnar. uchastyu (Ternopil, April 18—20, 2013), pp. 175—177.
24. Melikhova, T.O. (2013), "Results of functioning of the enterprise and its financial security system", Suchasni pidkhody do upravlinnya pidpryyemstvom: zb. nauk. pr. IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, April 11, 2013), vol. 1. pp. 151—154.

№ 10 2019, стор. 11 - 18

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 3554

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут Запорізького національного університету

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Engineering Institute Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-9934-8722

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О. Оцінювання ймовірності банкрутства з метою підвищення фінансового стану підприємства. Агросвіт. 2019. № 10. С. 11–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.11

Melikhova, T. (2019), “Bankruptcy probability estimation to improve the financial condition of the enterprise”, Agrosvit, vol. 10, pp. 11–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.