EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ
Р. М. Безус, Л. М. Курбацька, І. Г. Кадирус

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.3

УДК: 334.734:631.115.8

Р. М. Безус, Л. М. Курбацька, І. Г. Кадирус

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

Анотація

Проаналізовано сучасний стан розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні. Встановлено, що кооперація — один з приорітетних напрямів, за яким розвивається сільське господарство. Визначено, що найпоширенішими типами кооперативних об'єднань в аграрному секторі України є багатофункціональні кооперативи.
Доведено, що основними організаційно-економічними передумовами виникнення обслуговуючих кооперативів при сільських громадах є: трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки; підвищення конкуренції в ринковому середовищі; формування інфраструктури аграрного ринку; нестача фінансових коштів у приватних сільськогосподарських товаровиробників та низький рівень їх технічного забезпечення; виникнення значної кількості посередників між виробниками і кінцевими споживачами сільськогосподарської продукції тощо.
Виявлено, що одним із основних критеріїв доцільності створення кооперативної форми є забезпечення можливостей і умов для отримання додаткових вигод порівняно з іншими формами організації такої взаємодії.
Встановлено, що окрім реально існуючих кооперативів є і фіктивні. Створення фіктивних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів дозволяє посередниками легалізувати походження сільськогосподарської продукції.

Ключові слова: кооператив; сільське господарство; сільськогосподарський обслуговуючий кооператив; фермерське господарство; особисте селянське господарство; фактор; принцип.

Література

1. Амбросов В.Я., Онегіна В.М. Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України в СОТ / В.Я. Амбросов, В.М. Онегіна // Економіка АПК. — 2009. — №2. — С. 120—124.
2. В українському АПК налічується 610 працюючих кооперативів [Електронний ресурс]. — Режим доступу https://usba.com.ua/v-ukrainskomuapk-nalicuetsa-610-pracuucih-kooperativiv
3. Курбацька Л.М. Обслуговуюча кооперація — ключовий механізм самоорганізації сільських товаровиробників / Л.М. Курбацька, І.Г. Кадирус // Збірник наукових праць "Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України". Серія: "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес", 2016. — № 249. — С. 230—239.
4. Міністерство аграрної політики та продовольства України. — Режим доступу: http://minagro.gov.ua/organic_ministry?tid_hierachy=662
5. Міракін В.В. Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарських кооперативів в Україні [Електронний ресурс] / В.В. Міракін // Економіка і суспільство. — 2018. — № 16. — Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/27.pdf
6. Непочатенко О.О. Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні / О.О. Непочатенко, О.Т. Прокопчук [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///C:/Users/Irina/Downloads/zhpumus_2014_84_22%20(1).pdf
7. Орлик О.В. Сільськогосподарська кооперація в умовах ринкових перетворень в аграрному секторі економіки [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vznu/eco/2010_3/207-213.pdf
8. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://economicdemocracy.org.ua/index.php/cooperation/coop-sectors/agricultural-service-cooperatives
9. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний / М.І. Туган-Барановський. — К.: Наукова думка, 1994. — 216 с. — С. 46.
10. Чаянов А.В. Кооперативная теория А.В. Чаянова / А.В. Чаянов. [Електронний ресурс]. — [Режим доступу]: http://www.creditcoop.ru/index.php?option=com_content&view=article
11. Шаповал Т.П. Засади формування сільськогосподарської обслуговуючої кооперації у ринкових умовах / Т.П. Шаповал // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2009. — Вип. 1 (48). — С. 75—80.
12. Шебанін В.С. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи — інструмент розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / В.С. Шебанін, О.І. Котикова, Ю.А. Кормишкін // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2013. — Вип. 3. — С. 3—11.
13. Щербата І.В. Технічне забезпечення фермерських господарств Львівщини та напрямки його відтворення / І.В. Щербата, О.С. Прокопишин // Наука й економіка. — 2009. — № 4 (16), Т. 2. — С. 49—54.
14. ICA, (2018), Facts and figures. URL: https://www.ica.coop/en/facts-and-figures

R. Bezus, L. Kurbatska, I. Kadyrus

MODERN TRENDS IN FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVES

Summary

The article deals with the modern development of agricultural service cooperatives in Ukraine. The authors prove that cooperation is one of the priority ways for agriculture developing. The most common types of cooperative associations in the agrarian sector of Ukraine are multifunctional cooperatives.
It is proved that the main organizational and economic preconditions for the service cooperatives creation in rural communities are: transformation processes in the agrarian sector of economy; increasing competition in a market environment; infrastructure development on the agrarian market; lack of financial resources of private agricultural producers and low level of technical support; the significant number of intermediaries between producers and end-users of agricultural products, etc.
It is revealed that one of the main criteria for cooperative creation is providing opportunities and conditions for obtaining additional benefits in comparison with other forms of such interaction.
It is established that besides the existing cooperatives there are fictitious ones. The creation of fake agricultural service cooperatives allows intermediaries to legalize the origin of agricultural products.
The formation of agricultural service cooperatives is now of great importance in the agrarian sector of the Ukrainian economy, since it is the small farmers and private farms that are interested in servicing cooperation. It should be noted that co-operation is also appropriate among private enterprises with a similar material and technical condition, common economic problems and the same motivation for joining the cooperative.

Keywords: cooperative; agriculture; agricultural service cooperative; farm; private farm; factor; principle.

References

1. Ambrosov, V.Ya. and Onehina, V.M. (2009), "Provision of state support for agricultural production under conditions of Ukraine's membership in the WTO", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 120—124.
2. Ukrainian Stockbreeders Association (2018), "There are 610 working cooperatives in Ukrainian agroindustrial complex", available at: https://usba.com.ua/v-ukrainskomu-apk-nalicuetsa-610-pracuucih-kooperativiv (Accessed 30 April 2019).
3. Kurbats'ka, L.M. and Kadyrus, I.H. (2016), "Servicing cooperation is a key mechanism of self-organization of rural commodity producers", Zbirnyk naukovykh prats' "Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy". Seriia: "Ekonomika, ahrarnyj menedzhment, biznes", vol. 249, pp. 230—239.
4. Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2019), available at: http://minagro.gov.ua/organic_ministry?tid_hierachy=662 (Accessed 30 April 2019).
5. Mirakin, V.V. (2018), "Contemporary trends in the development of agricultural cooperatives in Ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 16, available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/27.pdf (Accessed 30 April 2019).
6. Nepochatenko, O.O. and Prokopchuk, O.T. (2014), "Current state and prospects of development of service agricultural cooperation in Ukraine", available at: file:///C:/Users/Irina/Downloads/zhpumus_2014_84_22%20(1).pdf (Accessed 30 April 2019).
7. Orlyk, O.V. (2010), "Agricultural cooperation in terms of market reforms in the agricultural sector", available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ Vznu/eco/2010_3/207-213.pdf
8. C.E.D. (2016), "Agricultural servicing cooperatives", available at: http://economicdemocracy.org.ua/index.php/cooperation/coop-sectors/agricultural-service-cooperatives (Accessed 30 April 2019).
9. Tuhan-Baranovs'kyj, M. I. (1994), Politychna ekonomiia. Kurs populiarnyj [Political Economy. The course is popular], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
10. Chaianov, A.V. (2019), "A.V. Chayanov's cooperative theory", available at: (Accessed 30 April 2019). http://www.creditcoop.ru/index.php?option=com_content&view=article
11. Shapoval, T. P. (2009), "The principles of formation of agricultural service cooperatives in market conditions", Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor'ia, 1 (48), 75—80.
12. Shebanin, V.S. Kotykova, O.I. and Kormyshkin, Yu.A. (2013), "Agricultural servicing cooperatives — a tool for the development of rural areas", Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor'ia, vol. 3, pp. 3—11.
13. Scherbata, I.V. and Prokopyshyn, O.S. (2009), "Technical support of the farms of the Lviv region and directions of its reproduction", Nauka j ekonomika, vol. 4 (16), no. 2, pp. 49—54.
14. ICA (2018), "Facts and figures", available at: https://www.ica.coop/en/facts-and-figures (Accessed 30 April 2019).

№ 10 2019, стор. 3 - 10

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 1526

Відомості про авторів

Р. М. Безус

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

R. Bezus

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Marketing Department, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

ORCID:

0000-0001-5284-9178


Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент, декан факультету менеджменту і маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

L. Kurbatska

PhD in Economics, Associate Professor of the Marketing Department, Dean of Management and Marketing Department, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

ORCID:

0000-0003-2567-3060


І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

I. Kadyrus

PhD in Economics, Associate Professor of Marketing Department, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

ORCID:

0000-0002-5024-6549

Як цитувати статтю

Безус Р. М., Курбацька Л. М., Кадирус І. Г. Сучасні тенденції функціонування та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Агросвіт. 2019. № 10. С. 3–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.3

Bezus, R., Kurbatska, L. and Kadyrus, I. (2019), “Modern trends in functioning and development of agricultural service cooperatives”, Agrosvit, vol. 10, pp. 3–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.