EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Л. В. Коваль, В. В. Болехівська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.53

УДК: 657.411:658.15

Л. В. Коваль, В. В. Болехівська

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті представлено інформацію стосовно бухгалтерського обліку власного капіталу, а саме в управлінні підприємством. Оскільки на сьогоднішній день власність є фундаментом сучасної підприємницької діяльності, в дослідженні розглянуто сутність даного поняття, з різних наукових точок зору. Розглянуто основні складові власного капіталу, конкретизовано його основні функції. Приділили увагу дослідженню важливості управління, так як воно передбачає ефективне використання та отримання максимальних прибутків в процесі його діяльності, виділили етапи дій управлінського персоналу в процесі прийняття управлінських рішень, що в свою чергу допоможе в прийнятті правильного рішення, яке призведе до високих показників діяльності, також виокремили основні напрями управління власним капіталом підприємства та яке програмне забезпечення використовується в бухгалтерському обліку.

Ключові слова: власний капітал; фінансова стійкість; облік; управління; інформація.

Література

1. Сук Л.К. Фінансовий облік: [навч. посіб.] Л.К. Сук, П.Л. Сук. — К.: Знання, 2012. — 647 с.
2. Фабіянська В.Ю. Основні підходи до проведення аудиту власного капіталу підприємства Фабіянська В.Ю., Петровська О.П. Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. молод. науковців, 14—15 квітня 2016 року. — Вінниця, ВНАУ, 2016. — С. 147—151.
3. Вівчар О.Й. Власний капітал як фінансове джерело функціонування підприємства О.Й. Вівчар, В.М. Саварин Науковий вісник НЛТУ України. — 2009. — Вип. 19.5 — С. 146—150.
4. Сопко В.В. Власний капітал акціонерних товариств: особливості визначення та обліку В.В. Сопко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. — 2007. — Вип. 17.6. — С. 246—253.
5. Пилипенко О.І. Облік та аналіз власного капіталу: теорія і практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук 08.06.04 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит О.І. Пилипенко. — К., 2005. — 20 с.
6. Нужна О.А. Власний капітал сільськогосподарських підприємств: трактування, класифікація, структура О.А. Нужна Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету: наук. журнал. Економічні науки. Серія облік і фінанси. — 2012. — Вип. 9 (33). — Ч. 2. — С. 498—507.
7. Хмелевська А.В. Власний капітал за атрибутами об'єкту бухгалтерського обліку А.В. Хмелевська, Г.М. Незборецька Сталий розвиток економіки. — Хмельницький: Університет економіки і підприємництва. — 2011. — № 4. — С. 192—194.
8. Яровенко Т.С. Удосконалення методології бухгалтерського обліку власного капіталу в сучасних умовах Т.С. Яровенко, К.П. Свистільник // Вісник Дніпропетровського університету — Вип. 7 (2). — 2013. — С. 189—194. — (Сер.: Економіка).
9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua

L. Koval, V. Bolekhivska

ACCOUNTING OF OWN CAPITAL IN MANAGEMENT ENTERPRISE

Summary

The article presents information on the accounting of equity, namely in the management of the enterprise. So, as today's property is the foundation of modern entrepreneurial activity, the study examines the essence of this concept, from different scientific points of view. The main components of equity capital are considered, its main functions are specified. They focused on the study of the importance of management, since it involves the effective use and maximization of profits in the process of its activities, identified the stages of the actions of management staff in the process of making managerial decisions, which in turn will help in making the right decision, which will lead to high performance, as well outlined the main areas of management of the company's own capital and the software used in accounting.
At the present stage of development of the domestic market economy, the role and importance of accounting, which is responsible for providing information management of the enterprise, promotes efficient use of all its available resources, ensures the completeness and reliability of displaying data on the financial and property status of the entity.
The most significant indicator that characterizes the financial position of an enterprise is equity. Therefore, the issues of its formation, use and management are important in the management of both private and public enterprises, and it can also be added that equity is the basis of sustainable growth and financial sustainability.
Information about equity is the basis for analytical forecasts for the future development of the enterprise. Thus, the important task of any enterprise is the growth of own capital. Of course, in today's conditions, an increase in equity can not be achieved without the development and implementation of effective managerial decisions. In the process of managing own capital, it is necessary to have constant control over its change, which in turn will allow us to identify the reasons for its change. In this aspect, there is a need for a comprehensive analysis of equity capital, the definition of factors for its change and the development of management directions.
Equity is the financial basis of an enterprise, and the very existence of capital is a condition for business creation and development. An enterprise that carries out business activities, separated from others, must own capital. The very structure and dynamics of equity is the most significant indicator that determines the financial position of the enterprise. Equity represents part of the property of an enterprise, which is funded by the owners and owners' own funds. That is, it is not only a foundation for the establishment of an enterprise, but also stability and continuation of its economic activity.

Keywords: equity; financial stability; accounting; management; information.

References

1. Suk, L.K. and Suk, P.L. (2012), Finansovyj oblik, [Teach manual], Znannja.
2. Fabijansjka V.Ju. and Petrovsjka, O.P. (2016), "The main approaches to the audit of the enterprise's own capital",: Materialy I Vseukr. nauk.-prakt. konf. molod. naukovciv [Materials I Allukr. sci. pract. conf. young scientists], Problemy ekonomichnogho, oblikovogho, kontroljnogho i analitychnogho zabezpechennja upravlinnja pidpryjemstvom [Problems of economic, accounting, control and analytical support of enterprise management], VNAU, Vinnytsia, Ukraine.
3. Vivchar, O. J. and Savaryn, V. M. (2009), "Equity as a financial source for the functioning of the enterprise", Naukovyj visnyk, vol. 19.5, pp. 146—150.
4. Sopko, V.V. (2007), "Equity capital of joint-stock companies: features of definition and accounting", Naukovyj visnyk Nacionaljnogho lisotekhnichnogho universytetu Ukrajiny: zbirnyk naukovo-tekhnichnykh pracj, vol. 17.6, pp. 246—253.
5. Pylypenko, O. I. (2005), "Accounting and analysis of equity", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit, Ukraine.
6. Nuzhna, O.A. (2012), "Own capital of agricultural enterprises: interpretation, classification, structure", Nauk. zhurnal. Ekonomichni nauky. vol. 9 (33) — Ch. 2., pp. 498—507.
7. Khmelevsjka, A. V. and Nezborecjka Gh. M. (2011), "Equity according to the attributes of the object of accounting", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. № 4, pp. 192—194.
8. Jarovenko, T. S. and Svystiljnyk, K. P. (2013), "Improvement of the accounting methodology of equity capital in modern conditions", Visnyk Dnipropetrovsjkogho universytetu, vol. 7(2), pp. 189—194.
9. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "General requirements for financial statements", available at: http://www.me.gov.ua.( Accessed 07 february 2013).

№ 9 2019, стор. 53 - 58

Дата публікації: 2019-05-23

Кількість переглядів: 1819

Відомості про авторів

Л. В. Коваль

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

L. Koval

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the AccountingDepartment, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-3637-850x


В. В. Болехівська

студентка магістратури факультету обліку та аудиту,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

V. Bolekhivska

Masters degree of the Accounting Department, Vinnytsia National AgrarianUniversity, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-3906-8008

Як цитувати статтю

Коваль Л. В., Болехівська В. В. Бухгалтерський облік власного капіталу в управлінні підприємством. Агросвіт. 2019. № 9. С. 53–58. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.53

Koval, L. and Bolekhivska, V. (2019), “Accounting of own capital in management enterprise”, Agrosvit, vol. 9, pp. 53–58. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.