EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Л. Б. Артеменко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.46

УДК: 338.242

Л. Б. Артеменко

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто динамічні світові тенденції розвитку органічного продовольчого ринку. Підкреслено, що успішний досвід провідних країн має прикладне значення для сприяння системності процесу господарювання вітчизняних суб'єктів органічної сфери. Ринок сільськогосподарської органіки виступає як функціональна підсистема забезпечення продовольчої безпеки держави. Тому основна увага приділена розгляду методів державного регулювання, які використовуються в європейських країнах з метою активізації перспективного напряму агропродовольчого національного ринку. Виокремлено переваги споживання органічної продукції для здоров'я людини з точки зору біологічної цінності та корисності. Проаналізовано нинішній стан та надано рекомендації щодо адаптації органічного сектору України до євроінтеграційної моделі. Визначено проблемні аспекти, які стримують вітчизняний споживчий попит на здорову продукцію. Зазначено, що їх вирішення лежить у площині державної політики. Наголошено на тому, що у ході трансформаційних процесів традиційного фермерства в органічні практики в суспільстві створюються умови балансу екологічних потреб та безпечного продовольства. Дилема ринку органіки полягає у тому, що, з одного боку, економіка спроможна виробити потрібну кількість продуктів високої якості, а з іншого — споживачі не в змозі забезпечити попит на такі товари. Усунути протиріччя можна тільки шляхом впровадження державних інструментів компенсаційного та мотиваційного напряму з одночасним підвищенням рівня оплати праці, що змінить вектор у бік розвитку як попиту, так і пропозиції. Ефективність розширення меж органічної сфери стане каталізатором мультиплікативного ефекту забезпечення населення якісними та екобезпечними сертифікованими продуктами харчування без шкоди довкіллю та підвищить рівень продовольчої безпеки.

Ключові слова: органічне сільськогосподарське виробництво; державне регулювання; мотивація; продовольча безпека; сертифікація.

Література

1. The official website of the International Federation of Organic Agriculture Movements. URL: www.ifoam.bio/sites/default/files/page /file s/ doa_ukranian.pdf (in Ukrainian)
2. IFOAM Basic Standards (approved by the IFOAM General Assembly, Victoria, Canada (August 2002). URL: www.ifoam.org
3. Романенко Ю. Три переваги органічних продуктів. Студвей. — 2018. URL: https://stud way.com.ua/organichni-produkti/
4. Каблучка Є. За останні півтора роки кількість органічних виробників збільшилася вдвоє. ЕнергоЛайф. інфо. — 2016. URL: http://energolife.info/ ua/2016/News/2846
5. Швейцарсько-український проект: Можливості державної підтримки для розвитку органічного сільського господарства: досвід інших країн. — 2013. — 122 с. URL: ttp://www.ukraine.fibl.org/fileadmin/documents-ukraine/
6. Чичкало-Кондрацька І.Б., Новицька І.В. Світовий досвід просування органічної продукції. Ефективна економіка. — 2018. — № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/10.pdf
7. FiBL & IFOAM The World of Organic Agriculture: statistics and Emerging Trends, Frick and Boon. — 2016. — 340 с. URL: http://orgprints.org/31151/1/willer-lernoud-2016-world-of-organic.pdf
8. Wiswall R. The Organic Farmer's Business Handbook: A Complete Guide to Managing Finances, Crops, and Staff — and Making a Profit, Chelsea: Green Publishing — Boon: Germany. — 2009. — 224 с.
9. Офіційний веб-сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/ -
10. Global Food Security Index model. Official site of The Global Food Security Index — 2018. URL: https://foodsecurityindex.eiu.com/Resources
11. Лебідь Л. Узаконені правила для органіки. Аграрний тиждень. — 2012. URL: https://a7d.com.ua/agropoltika/agri-work/8579-uzakonen-pravila-dlya-organki.html

L. Artemenko

EUVROPIEN EXPERIENCE OF GOVERNMENT SUPPORT OF THE ORGANIC PRODUCTION IN THE CONTEXT OF ENSURING FOOD SECURITY OF UKRAINE

Summary

Author reviews dynamic global trends of the organic food market. Special emphasis is made on successful experience of leading states that has practical application for systematic management of domestic organic food manufacturers. Market of agro organics is a functional unit that provides food safety of the country. Thus, key attention is paid to learning of the methods of government regulations that are implemented in European countries to activate promising sectors of national agro-product market. Author distinguishes benefits for consumption of organic produce for person's health and well-being from perspective of biological value and usefulness. Author analyzed current situation and suggested recommendations to adapt organic sector of Ukraine to European integration model. Problematic aspects have been determined that slow down domestic consumer demand for healthy products and estimated that these can be solved with proper government policies. Author stressed that transformational processes of traditional farming into organic practices create conditions for balance of ecological needs and safe production. Major dilemma of the organic market is that economy is able to produce required quantity of high-quality food products. On the other hand, consumers are not able to deliver demand on such products. These contradictions may only be solved by introduction of government compensatory and motivational instruments simultaneously with increase of salary level in the industry. This will shift the industry into improving both supply and demand. Efficiency of organic industry broadening will trigger multiplicative effect in providing consumers with quality and eco-safe certified food products without harming environment that will finally increase level of food safety. Organic production in 21st century became a contemporary trend and is considered to be perfect model for steady development that harmonizes its three components: economic efficiency (increasing of product competitiveness, decrease of production expense by banning chemical ingredients), ecological orientation (restoration of agricultural systems — regeneration of soil fertility, decrease of water and air pollution) and social aspect (formation of company eco-image, increasing of vitality for rural communities, providing consumers with quality food products).

Keywords: organic agricultural production; government regulation; motivation; food safety; certification.

References

1. The official website of the International Federation of Organic Agriculture Movements, (2008), [Online], available at: www.ifoam.bio/sites/default/files/page /file s/ doa_ukranian.pdf (in Ukrainian) (Accessed 22 March 2019).
2. IFOAM "Basic Standards", approved by the IFOAM General Assembly, Victoria, Canada (August 2002), [Online], available at: www.ifoam.org (Accessed 22 March 2019).
3. Romanenko, U. (2018), "Three Advantages of Organic Products", Studway, [Online], available at: https://stud way.com.ua/organichni-produkti/ (Accessed 21 April 2019).
4. Kabluchka, E. (2016), "Number of Organic Producers Doubled During Last One and Half Years", Energolife, [Online], available at: http://energolife.info/ ua/2016/News/2846 (Accessed 7 April 2019).
5. Swiss-Ukrainian project (2013), "Opportunities of Government Support for Development of Organic Agricultural Economy: Experience of Other Countries", [Online], available at: ttp://www.ukraine.fibl.org/fileadmin/documents-ukraine/ (Accessed 2 April 2019).
6. Chychkalo-Kondratska, I. and Novitska, I. (2018), "Global Experience in Promotion of Organic Products", Effective economy, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/10.pdf (Accessed 11 April 2019).
7. FiBL & IFOAM (2016), "The World of Organic Agriculture: statistics and Emerging Trends, Frick and Boon", [Online], available at: http://orgprints.org/31151/1/willer-lernoud-2016-world-of-organic.pdf (Accessed 2 April 2019).
8. Wiswall, R. (2009), "The Organic Farmer's Business Handbook: A Complete Guide to Managing Finances, Crops, and Staff - and Making a Profit", Chelsea, Green Publishing, Boon, Germany.
9. Official website of the Ministry of Agrarian Policy and Food Ukraine (2017), [Online], available at: http://minagro.gov.ua/ - (Accessed 12 April 2019).
10. Official site of The Global Food Security Index (2018), "Global Food Security Index model", [Online], available at: https://foodsecurityindex.eiu.com/Resources (Accessed 15 March 2019).
11. Lebid, L. (2012), "Legalized Rules for Organics", Agrarian week [Online], available at: https://a7d.com.ua/agropoltika/agri-work/8579-uzakonen-pravila-dlya-organki.html (Accessed 4 April 2019).

№ 9 2019, стор. 46 - 52

Дата публікації: 2019-05-23

Кількість переглядів: 1400

Відомості про авторів

Л. Б. Артеменко

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів,Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль

L. Artemenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and finance, Ternopil Ivan Pul'uj National Technical, University, Ternopil

ORCID:

0000-0001-6653-3043

Як цитувати статтю

Артеменко Л. Б. Європейський досвід державної підтримки органічного виробництва у контексті забезпечення продовольчої безпеки України. Агросвіт. 2019. № 9. С. 46–52. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.46

Artemenko, L. (2019), “Euvropien experience of government support of the organic production in the context of ensuring food security of Ukraine”, Agrosvit, vol. 9, pp. 46–52. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.