EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА КЛЮЧОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЗМІН У ЇЇ СТРУКТУРІ
Д. В. Ковальов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.39

УДК: 331.5 (477.72)

Д. В. Ковальов

ОЦІНКА КЛЮЧОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЗМІН У ЇЇ СТРУКТУРІ

Анотація

У статті систематизовано сучасні негативні тенденції формування та розвитку ринку праці. Надано характеристику рівня зайнятості та економічної активності населення з розподілом за видами економічної діяльності, за статтю та місцем проживання, віковими групами, за освітою, а також проаналізовано попит та пропозицію робочої сили за професійними групами у 2014—2017 рр. На основі проведеної оцінки встановлено, що проблемою у Херсонській області залишається значний професійно-кваліфікаційний дисбаланс на ринку праці. Проведені дослідження довели, що основними причинами такого дисбалансу є структурні диспропорції в національній економіці, зміни статево-вікової структури населення, відсутність механізму забезпечення наступності поколінь за окремими професіями. Доведено, що структура зайнятості у Херсонській області є протилежної високо розвинутим країнам, оскільки більша частина трудового потенціалу, порівняно з іншими галузями, припадає на галузі матеріального виробництва. Спостерігається досить низький рівень зайнятості сфер обслуговування самої людини.

Ключові слова: ринок праці; зайнятість; безробіття; постіндустріальна економіка; трансформація структури зайнятості. labor market; employment; unemployment; post-industrial economy; transformation of employment structure.

Література

1. Онікієнко В.В. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи: монографія / В.В. Онікієнко, Л.М. Ємельяненко, Л.Г. Ткаченко. — К.: РВПС України НАН України, 2007. — 286 с.
2. Маршавін Ю.М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу: монографія / Ю.М. Маршавін. — К.: Альтерпрес, 2011. — 396 с.
3. Чернявська Ю.Б. Економічні важелі механізму державного регулювання ринку праці в Україні / Ю.Б. Чернявська // Формування ринкових відносин в Україні. — 2007. — 8 (75). — С. 104—105.
4. Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання: аналіт. доп. / Я.А. Жаліло, К.А. Кононенко, В.М. Яблонський та ін.; за заг. Ред. Я.А. Жаліла. — К.: НІСД, 2014. — 132 с.
5. Статистичний щорічник Херсонської області за 2017 рік / За ред. В.А. Вознюка. — Херсон: Головне управління статистики у Херсонській області. 2018. — 452 с.
6. Сергій О. Гендерний аспект ринку праці України / О. Сергій, А. Рандіна // Управління трудовими ресурсами. — 2010. — 5. — С. 35—36.
7. Близнюк В.В. Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання. Український соціум. — 2016. — 3 (58). — С. 58—71.

D. Kovalyov

ASSESSMENT OF KEY TENDENCIES IN TRANSFORMATION OF EMPLOYMENT OF POPULATION OF KHERSON REGION AND CHANGES IN ITS STRUCTURE

Summary

The article is given the description of level of employment and economic activity of population with division according to the types of economic activity, gender and location, age groups, education and also it is analyzed supply and demand of workers to their professional groups within 2014—2017 years.
On the base of assessment, it is determined that during the period from 2014 till 2017 the quantity of employed population has been shortened on 8 thousand persons aged 15—70 and on 1.300 persons of working age. The level of employment of working age population was 66.3%.
Researches proved that shortening of structural indicators of employment touched such kinds of economic activity as: extractive industry and open — cast mines — 50 %, activity in the sphere of administrative and auxiliary exploitation — 25%.
The most growth of structural indicators of employment were in the State management and defense, compulsory social insurance — 11.1%.
The level of employment of population on the 1-st of January 2018 was 56.2%, employment among men was on 16.8% higher than among women. The level of employment of population that locate in countryside is on 9% higher than in the urban settlements.
The level of employment in 2017 was 66.0% for the people with complete higher education, for the people that have incomplete higher education — 59.4% and basic higher education — 53.9%. Workers with professional-technical education are also in demand among employers, their level of employment is 62.5%. The least demanded are the people with primary general education or the people that have not any education — 10.1%.
As for demand from the side of employers, it is raised among technical workers, workers in the sphere of trade, services and qualified workers of rural and forest manufacturing, fish-breeding and fishing industry.

References

1.Onikiinko,V.V. Yemelianenko, L.M. and Tkachenko, L.H. (2007), Rozvytok rynku pratsi Ukrainy: tendentsii ta perspektyvy Development of the Ukrainian labor market: trends and prospects , RVPS Ukrainy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, p. 286.
2. Marshavin, Yu. M. (2011), Rehuliuvannia rynku pratsi Ukrainy: teoriia I praktyka systemnoho pidkhodu Development of the Ukrainian labor market: trends and prospects, Alterpres, Kyiv, Ukraine, p. 286.
3. Cherniavska, Yu. B. (2007), "Economic levers of the mechanism of state regulation of the labor market in Ukraine", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 8 (75), pp. 104—105.
4. Zhalilo, Ya. A. and others (2014), Systemna kryza v Ukraini: peredumovy, ryzyky, shliakhy podolannia Systemic crisis in Ukraine: preconditions, risk, ways of overcoming , NISD, Kyiv, Ukraine, p. 132.
5. Vozniuk, V.A. (2017), Statystychnyj schorichnyk Khersons'koi oblasti za 2017 rik Statistikal Yearbook of Kherson Oblast for 2017 , Holovne upravlinnia statystyky u Khersons'kij oblasti, Kherson, Ukraine.
6. Serhii, O. and Randina, A. (2010), "Gender aspect of the labor market of Ukraine", Upravlinnia trudovymy resursamy, vol. 5, pp. 35—36.
7. Blizniuk, V.V. (2016), "Labor market of Ukraine: historical challenges and new tasks ". Ukrains'kiy sotsium. 3.(58). pp. 58—71.

№ 9 2019, стор. 39 - 45

Дата публікації: 2019-05-23

Кількість переглядів: 1453

Відомості про авторів

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

D. Kovalyov

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

ORCID:

0000-0002-3672-7063

Як цитувати статтю

Ковальов Д. В. Оцінка ключових тенденцій у трансформації зайнятості населення херсонської області та змін у її структурі. Агросвіт. 2019. № 9. С. 39–45. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.39

Kovalyov, D. (2019), “Assessment of key tendencies in transformation of employment of population of kherson region and changes in its structure”, Agrosvit, vol. 9, pp. 39–45. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.