EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Меліхова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.17

УДК: 657.6:657.372.12

Т. О. Меліхова

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Нині важливим елементом у діяльності будь-якого підприємства є здійснення контролю дебіторської заборгованості при розрахунках з покупцями та замовниками.
Метою контролю розрахунків з покупцями та замовниками є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснення розрахунків з покупцями та замовниками підприємства і правильності їх відображення в обліку.
Завдання проведення контролю розрахунків з покупцями та замовниками: перевірка правильності визначення дебіторської заборгованості на початок періоду, звірка дебіторської заборгованості, перевірка правильності оформлення первинних документів з розрахунків з покупцями та замовниками, перевірка правильності оформлення довіреностей при розрахунках з покупцями та замовниками, перевірка заліку заборгованості, а саме відповідність сум авансів отриманих сумам відвантаженої готової продукції покупцям, перевірка сум відвантаженої готової продукції покупцям сумам отриманої оплати, перевірка правильності класифікації дебіторської заборгованості, перевірка правильності виникнення та погашення дебіторської заборгованості, перевірка правильності нарахування та списання резерву сумнівних боргів, перевірка правильності кореспонденції рахунків з розрахунків з покупцями та замовниками, перевірка правильності визначення залишку дебіторської заборгованості на кінець періоду.

Ключові слова: внутрішній аудит; розрахунки з покупцями та замовниками; анкета; план; програма; робочі документи; ефективність.

Література

1. Макаренко А.П. Аудит: навч.-метод. посібник / А. П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.
2. Макаренко А.П. Організація і методика аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 190 с.
3. Макаренко А.П. Теоретико-методичні основи та практичні підходи до вдосконалення аудиту лізингових операцій / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова // Економічний вісник Запорізької державної. — 2016. — № 6. — С. 164—171.
4. Макаренко А.П. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2018. — 602 c.
5. Макаренко А.П. Інформаційна база заповнення спрощеної звітності — інструмент управління та фінансової безпеки / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова // Часопис економічних реформ. — 2014. — № 1. — С. 26—32.
6. Макаренко А.П. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова // Економічний вісник університету. — 2014. — Вип. 22 (1). — С. 85—95.
7. Макаренко А.П. Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості / А.П. Макаренко, Д.В. Ахмєдова // Агросвіт, 2018. — № 2. — С. 45—51.
8. Макаренко А.П. Державний фінансовий контроль: навч. посібник для внз: [гриф ЗДІА] / А.П. Макаренко, І. Я. Максименко, Т.О. Меліхова, О.П. Зоря. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 280 c.
9. Макаренко А.П. Соціальне страхування: сутність, значення та обліковий аспект: навч. посібник: [гриф ЗДІА] / А.П. Макаренко, О.П. Зоря, Т.О. Меліхова, І.Я. Максименко. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 200 c.
10. Макаренко А.П. Оподаткування в системі обліку: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, О.В. Гамова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 147 c.
11. Макаренко А.П. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник: [рек. вченою радою ЗДІА] / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 260 c.
12. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2013. — № 2. — С. 97—106.
13. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / Т.О. Меліхова, К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2012. — Вип. 36. — С. 108—116.
14. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві / Т.О. Меліхова, О. Буркова // Економічний аналіз. — 2012. — Вип. 11. — Ч. 4. — С. 257—264.
15. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія Херсон, Видавничий дім "Гельветика". — 2018. — 632 с.
16. Меліхова Т.О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ф.О. Гавриленко // Інвестиції: практика та досвід, 2018. — №2. — С. 24—32
17. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава. — 2017. — № 1. — С. 51—55.
18. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на прибуток для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.М. Бикова // Агросвіт. — 2017. — № 1—2. — С. 19—25.
19. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Ю. Бойко // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 1. — С. 34—39.
20. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту екологічного податку для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.С. Зуб // Ефективна економіка. — 2016. — № 12 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016
21. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, В.В. Височина // Економіка та держава. — 2018. — № 1. — С. 69—75.
22. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, І.О. Федоров. // Агросвіт. — 2018. — №2. — С. 63—70.
23. Меліхова Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 20. — С. 33—37.
24. Меліхова Т.О. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків із покупцями з метою запобігання порушень під час тендерних закупівель. / Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова, А.С. Кулєк // Агросвіт. — 2019. — № 4. — С. 32—41. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.32
25. Подмешальська Ю.В. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник/ Ю.В. Подмешальська, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 400 c.
26. Салига С.Я. Аудит податків суб'єктів господарювання: монографія / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова. — Запоріжжя: КПУ, 2011. — 224 с.
27. Теорія і практика документування в обліку і аудиті: навч.-метод. посібник Ч. 2 / А. П. Макаренко, О.М. Панченко, Л.В. Таратута, Т.О. Меліхова, Л.А. Птіцина; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2011. — 127 c.

T. Melikhova

METHODICAL PRINCIPLES OF SETTLEMENTS INTERNAL CONTROL WITH BUYERS AND CUSTOMERS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Summary

Currently, an important element in the activities of any enterprise is the control of accounts receivable when calculating with buyers and customers.
The purpose of controlling settlements with buyers and customers is to establish the legality, authenticity and expediency of making settlements with buyers and customers of the company and the correctness of their reflection in the account.
The task of controlling settlements with customers and clients: checking the correctness of the definition of receivables at the beginning of the period, reconciliation of receivables, checking the correctness of the execution of primary documents on settlements with buyers and customers, checking the correctness of the execution of power of attorney in calculations with buyers and customers, checking offsetting debt, and It is the correspondence of the amount of advances received by the shipments of finished goods to buyers, checking the amount shipped ready checking the correctness of the occurrence and repayment of receivables, checking the correctness of charging and debiting the reserve of doubtful debts, checking the correctness of the correspondence of accounts with settlements with buyers and customers, checking the correctness of determining the balance of accounts receivable at the end of the period.
The proposed method of checking settlements with buyers and customers for increasing financial security, which, in contrast to the existing, includes: a questionnaire, a general plan of control, a control program, working documents of the controller.

Keywords: internal audit; settlements with buyers and customers; questionnaire; plan; program; working documents; efficiency.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Makarenko, A.P. and Melikhova, T.O. (2016) "Theoretical and methodological foundations and practical approaches to improving the audit of leasing operations", Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 6, pp. 164—171.
4. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalterskyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
5. Makarenko, A.P. Melikhova, T.A. and Chakalova, N.S. (2014), "Information base for filling in simplified reporting — a tool for management and financial security", Chasopys ekonomichnykh reform, vol. 1, pp. 26—32.
6. Makarenko, A.P. Melikhova, T.A. and Chakalova, N.S. (2014), "Improving accounting records in order to manage the enterprise in a timely manner and monitor its financial security", Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 22 (1), pp. 85—95.
7. Makarenko, A.P. and Akhmyedova, D.V. (2018) "Improving the audit of short-term receivables", Ahrosvit, vol. 2, pp. 45—51.
8. Makarenko, A.P. Maksymenko, I. Ya. Melikhova, T. O. аnd Zorya, O.P. (2017), Derzhavnyy finansovyy kontrol, [State financial control], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
9. Makarenko, A.P. Zorya, O.P. Melikhova, T.O. аnd Maksymenko, I.YA. (2017), Sotsialne strakhuvannya: sutnist, znachennya ta oblikovyy aspekt, [Social insurance: essence, value and accounting aspect], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
10. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Hamova, O.V. (2015) Opodatkuvannya v systemi obliku : navch.-metod. posibnyk, [Taxation in the accounting system: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
11. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017) Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv: navch. posibnyk, [Tax planning and minimization of tax risks: teaching. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
12. Melikhova, T.O. and Manojlo, T.V. (2013), "Develop a program audit of cash transactions to improve the efficiency of enterprise activity", Rehional'na biznes-ekonomika ta upravlinnia, vol. 2, pp. 97—106.
13. Melikhova, T.O. and Novos'olova, K.O. (2012), "Improvements documentary providing audit settlements with accountable accountable persons for the purpose of quality inspection", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy. vol. 36, pp. 108—116.
14. Melikhova, T.O. and Burkova, O. (2012), "Develop a program effectiveness audit of the use of fixed assets in the enterprise", Ekonomichnyj analiz, vol. 11, no. 4, pp. 257—264.
15. Melikhova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol, efektyvnist [Economical bezpeka p_dpriєmstva: formavannya, control, effektivn_st], Kherson, Ukraine.
16. Melikhova, T.O. and Havrylenko, F.O. (2018), "Accompanied documenting of the region of rozrakhunkiv with purchases that the deputies of the merit of information about the security", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 24—32.
17. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), "Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51—55.
18. Melikhova, T.O. and Bykova, M.M. (2017), "Development of a profit tax audit program to increase the financial safety of the enterprise", Ahrosvit, vol. 1—2, pp. 19—25.
19. Melikhova, T.O. and Boyko, M.Yu. (2017), "Development of a program for the audit of value added tax to increase the financial safety of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 34—39.
20. Melikhova, T.O. and Zub, O.S. (2016), "Development of Environmental Tax Audit Program for Increasing Financial Safety of an Enterprise", Efektyvna ekonomika, vol.12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016 (Accessed 10 April 2019).
21. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018), "Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69—75.
22. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018), "Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise", Ahrosvit, vol. 2, pp. 63—70.
23. Melikhova, T.O. and Troyan, O.V. (2017), "Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33—37.
24. Melikhova, T., Chakalova, N. and Kuliek, A. (2019), "Іmproving the methodology of internal audit of settlements with customers in order to prevent breaches of tender procurement", Agrosvit, vol. 4, pp. 32—41. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.32
25. Podmeshalska, Y.U. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalterskyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
26. Salyha, S.YA. and Melikhova, T.O. (2011), Audyt podatkiv sub'iektiv hospodariuvannia [Audit of Taxes of Business Entities], KPU. Zaporizhzhya, Ukraine.
27. Makarenko, A.P. Panchenko, O.M., Taratuta, L.V. and Melikhova, T.O. (2011), Teoriya i praktyka dokumentuvannya v obliku i audyti , [The theory and practice of documenting in accounting and audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.

№ 9 2019, стор. 17 - 24

Дата публікації: 2019-05-23

Кількість переглядів: 2322

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут Запорізького національного університету

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Engineering Institute Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-9934-8722

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О. Методичні засади проведення внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Агросвіт. 2019. № 9. С. 17–24. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.17

Melikhova, T. (2019), “Methodical principles of settlements internal control with buyers and customers for increasing the efficiency of financial and economic activity of the enterprise”, Agrosvit, vol. 9, pp. 17–24. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.