EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. Т. Левандівський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.10

УДК: 338.439.6:338.2

О. Т. Левандівський

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Узагальнення результатів дослідження дозволяє виділити три основні напрями підвищення привабливості та активності інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах: зміна обсягів і структури інвестицій, підвищення рентабельності операційної діяльності та зниження середньозваженої вартості капіталу, що використовується.
Вищеперераховані напрями тісно взаємопов'язані між собою. При цьому провідне значення має рентабельність інвестованого капіталу, високий рівень якого знижує гостроту проблеми фінансування. У цьому випадку генерування прибутку буде достатнім для залучення як власних, так і позичкових ресурсів.
Дослідження свідчить, що сільське господарство потребує дієвих заходів щодо згладжування коливань цін на його продукцію. Висока чутливість рентабельності до змін цін підвищує рівень ризику інвестування капіталу у галузь, знижує передбачуваність віддачі на вкладений капітал.
Одним із інструментів забезпечення стабілізації цін на сільськогосподарську продукцію є державні фінансові та товарні інтервенції. Основною метою проведення інтервенцій є забезпечення доходів сільськогосподарських товаровиробників, достатнього для розширеного відтворення і стабілізація цін на ринку.
В умовах низької рентабельності сільськогосподарського виробництва формування власних резервів підприємствами явно недостатньо для покриття втрат у випадку настання ризикової події. У цій ситуації необхідно залучати зовнішні джерела фінансування у непередбачуваних ситуаціях. Разом із тим, до цього часу залишається слабко розвиненою біржова торгівля, що стримує використання фінансових інструментів хеджування ризиків. На нашу думку, вирішення вказаних недоліків дозволить знизити ризики інвестування у галузь.
Дослідженням встановлено, що до недавнього часу участь держави в підтримці сільського господарства у країні велася під різними ідеологічними лозунгами — від "антикризових заходів", "підтримка доходів" і "порятунку сімейного фермерства" до "захисту США від нечесних форм конкурентної боротьби". Відповідно і фінансові вливання держави в сільське господарство визначалися на ранніх етапах як "субсидії", "безповоротні кредити", "дотації", "допомога" і т.д.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство; фермер; державна підтримка; інвестиційна діяльність; капітал.

Література

1. Борсук О.М. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості об'єктів вкладення капіталу / О.М. Борсук // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. — Біла Церква, 2010. — № 4. — С. 25—30.
2. Зарицька Н. Новий погляд на інвестиції в агробізнес / Н. Зарицька // Економіст. — 2018. — № 2. — С. 6—7.
3. MacRae, R.J., Hill, S.B., Henning, J. and Bentley, A.J. 2004. Policies, programs and regulations to support the transition to sustainable agriculture in Canada. American J. Alternative Agriculture 5(2):76-92.
4. Belhadji,B.,Gagne,S. And Roy,A. (2000). Profile of Canadian Agri-food Cooperatives (1986—1996). Co-operatives Secretariate. Ottawa, Ontario.
5. Michael J.H., Dillard J., Williams R. The Debt Finance Landscape for US. Farming and Farm Businesses, USDA, ERS, 2009. — 12 р.
6. Johnson J. Financial Characteristics of U.S. Farms, 1987, Agr. Inf. Bull. No. 525, USDA, ERS, 1987. — 28 р.
7. Dubman R. Farm Income and Costs: 2010 Farm Sector Income Forecast. USDA, ERS, 2010. — 16 р.
8. Денега А.Л. Інвестиції в інновації — запорука економічного зростання сільського господарства в Україні / А.Л. Денега, В.М. Чорнорибченко // Продуктивність агропромислового виробництва. — 2016. — № 28. — С. 8—14.
9. Горшков М.А. Інвестиції в процеси відтворення — ресурсний потенціал розвитку аграрного сектору / М.А. Горшков // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 5. — С. 70—73.

O. Levandivskyi

FOREIGN EXPERIENCE IN INCREASING THE INVESTMENT ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Summarizing the results of the study allows to distinguish three main directions for increasing the attractiveness and activity of investment activity in agricultural enterprises: changes in volumes and structure of investments, increase of profitability of operating activity and decrease in average weighted value of used capital.
The above-mentioned directions are closely interconnected. At the same time, the profitability of the invested capital is of key importance, the high level of which reduces the urgency of the financing problem. In this case, the generation of profits will be sufficient to attract both own and borrowed resources.
The study shows that agriculture needs effective measures to smooth the fluctuations in prices for its products. The high sensitivity of profitability to changes in prices increases the level of risk of investing capital in the industry, reduces the predictability of return on invested capital.
One of the tools to stabilize prices for agricultural products is government financial and commodity interventions. The main purpose of the intervention is to provide revenues for agricultural producers, sufficient for expanded reproduction and stabilization of prices in the market.
In conditions of low profitability of agricultural production, the formation of own reserves enterprises is clearly not enough to cover losses in the event of a risk event. In this situation, it is necessary to involve external sources of financing in unforeseen situations. At the same time, so far, poorly developed stock trading remains, which holds back the use of financial hedging instruments. In our opinion, solving these shortcomings will reduce the risks of investing in the industry.
The study found that until recently, the state's participation in agricultural support in the country was conducted under various ideological slogans — from "crisis measures", "income support" and "rescue of family farming" to "protecting the United States from dishonest forms of competition." Accordingly, the financial infusions of the state in agriculture were defined at an early stage as "subsidies", "non-repayable loans", "subsidies", "aid", etc.

Keywords: agricultural enterprise; farmer; state support; investment activity; capital.

References

1. Borsuk, O.M. (2010), "Methodological approaches to the estimation of investment attractiveness of investment objects of capital", Visnyk Bilotserkivs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, vol. 4, pp. 25—30.
2. Zaryts'ka, N. (2018), "A new look at investing in agribusiness", Ekonomist, vol. 2, pp. 6—7.
3. MacRae, R.J. Hill, S.B. Henning, J. and Bentley, A.J. (2004), "Policies, programs and regulations to support the transition to sustainable agriculture in Canada", American J. Alternative Agriculture, vol. 5 (2), pp. 76—92.
4. Belhadji, B. Gagne, S. and Roy, A. (2000), Profile of Canadian Agri-food Cooperatives (1986-1996). Co-operatives Secretariate, Ottawa, Ontario.
5. Michael, J.H. Dillard, J. and Williams, R. (2009), The Debt Finance Landscape for US, Farming and Farm Businesses, USDA, ERS, Washington, D.C., USA.
6. Johnson, J. (1987), "Financial Characteristics of U.S. Farms", Agr. Inf. Bull. vol. 525, USDA, ERS, Washington, D.C., USA.
7. Dubman, R. (2010), Farm Income and Costs: 2010 Farm Sector Income Forecast,USDA, ERS, Washington, D.C., USA.
8. Deneha, A.L. (2016), "Investing in innovation is the key to economic growth of agriculture in Ukraine", Produktyvnist' ahropromyslovoho vyrobnytstva, vol. 28, pp. 8—14.
9. Horshkov, M.A. (2015), "Investments in reproduction processes — resource potential of the agrarian sector development", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 70—73.

№ 9 2019, стор. 10 - 16

Дата публікації: 2019-05-23

Кількість переглядів: 1399

Відомості про авторів

О. Т. Левандівський

к. е. н., доцент, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

O. Levandivskyi

PhD of Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

ORCID:

0000-0002-5819-8377

Як цитувати статтю

Левандівський О. Т. Зарубіжний досвід підвищення інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019. № 9. С. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.10

Levandivskyi, O. (2019), “Foreign experience in increasing the investment activity of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 9, pp. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.