EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
М. В. Вихор, Н. В. Коваль, О. І. Шемігон

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.3

УДК: 339.137.2:330.5

М. В. Вихор, Н. В. Коваль, О. І. Шемігон

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Досліджено деякі аспекти застосування програмно-цільового підходу у процесі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Визначено, що державні цільові програми є ефективним інструментом реалізації державних стратегій, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Зазначено, що програмно-цільовий підхід є одним із методів планування, який передбачає чітке визначення цілей, шляхів і термінів їх досягнення, обсягів необхідних ресурсів. Розкрито очевидні переваги програмно-цільового підходу, до яких відносяться наявність чітко визначеної мети, переліку робіт та термінів їх виконання, визначеність щодо обсягів матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, ієрархічність цілей програми, висока ефективність контролю. Вказано на окремі проблеми практичного застосування програмно-цільового підходу у системі державного управління та причини їх виникнення. Зазначено, що основними із них є відсутність системності, фрагментарність, завищена оцінка реальних можливостей національної економіки, формальність при реалізації державних цільових програм та їх постійне недофінансування.

Ключові слова: державні цільові програми; стратегії; конкурентоспроможність; національна економіка.

Література

1. Указ Президента України "Про Стратегію Сталого розвитку "Україна-2020": http://www.President.gov.ua/documents/18688.html
2. Герасимчук В.Г. Відповідальність і компетентність — основні принципи програмного підходу в управлінні: http//ev.fmm.kpi.ua/article/view/108777/103720
3. Стеблянко І.О. Програмно цільове управління в системі стійкого розвитку національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 20, с. 38—42
4. Закон України "Про держані цільові програми" від 18. 04. 2004 року зі змінами і доповненнями, № 1621-ІУ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15
5. Дідух Н. Глобальні індекси конкурентоспроможності національних економік. Економічний аналіз. 2012. Т. 10(1). С. 133—136.
6. (12) Рейтинг конкурентоспроможності економік країн світу — 2017/2018: https://uteka.ua/publication/Rejting-konkurentosposobnosti-ekonomik-stran-mira-20172018
7. Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2017—2018: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi konkurentospromozhnosti-2
8. Липов В.В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. Економіка України, 2018. — № 3, с. 21—35.
9. Стратегія національної модернізації країни "Україна 2020": http:old.radakmu.org.ua/file/Strategy%202020.doc
10. Юринець З.В. Інноваційні стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України: дис. … д-ра. екон. наук: 08.00.03. Львів, 2016. 519 с.
11. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=232ba380-67ec-4689-a90e-f67da7840f9e&title=DoingBusiness
12. Перелік державних цільових програм, які діють у 2018 році: https://dostup.pravda.com.ua/request/32831/response/69678/attach/5/3033%2007%2015283%2009.pdf

M. Vykhor, N. Koval, O. Shemigon

PROGRAM-TARGET APPROACH IN THE NATIONAL ECONOMY COMPETITIVENESS PROVIDING PROCESS

Summary

The importance and necessity of the growing national economy competitiveness has been emphasized in the current state of circumstances. The main component of the issue solving mechanism is a development of relevant government policies and targeted programs and its implementation.
There were specified the key features of the program-target approach in the national economy competitiveness providing process. The program-target approach is one of the planning methods provided for a clear definition of goals, ways and terms of its achievement, the volume of necessary resources. Targeted programs are detailing and specifying the ways and implementation key methods, specified in government policies, aimed at growing of the national economy competitiveness. There were determined obvious advantages of the program-target approach embracing a clearly defined goal in the form of a specific final quantitatively result, an accurate list of works and terms of their execution, a definition of material, finance, labour and other resources volumes, hierarchy of the program goals, high control effectiveness.

Keywords: state target programs; strategies; competitiveness; national economy.

References

1. President of Ukraine (2015), Decree "About the Strategy of Sustainable Development "Ukraine-2020"", available at: http://www.President.gov.ua/documents/18688.html (Accessed 20 April 2019).
2. Herasymchuk, V.H. (2017), "Responsibility and competence — the basic principles of a programmatic approach in management", available at: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108777/103720 (Accessed 20 April 2019).
3. Steblianko, I.O. (2015), "Programmatic target management in the system of sustainable development of the national economy", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 38—42.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "About state target programs", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15 (Accessed 20 April 2019).
5. Didukh, N. (2012), "Global indices of competitiveness of national economies", Ekonomichnyj analiz, vol. 10 (1), pp. 133—136.
6. uteka.ua (2019), "Competitiveness rating of the economies of the world - 2017/2018", available at: https://uteka.ua/publication/Rejting-konkurentosposobnosti-ekonomik-stran-mira-20172018 (Accessed 20 April 2019). (12) Рейтинг конкурентоспроможності економік країн світу — 2017/2018:
7. Economic Discussion Club (2019), "Ukraine's position in the world ranking according to the Global Competitiveness Index 2017—2018", available at: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyikonkurentospromozhnosti-2 (Accessed 20 April 2019).
8. Lypov, V.V. (2018), "Competitive strategy of Ukraine's development in the conditions of globalization", Ekonomika Ukrainy, vol. 3, pp. 21—35.
9. Council of Entrepreneurs under the Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), "Ukraine 2020 national modernization strategy", available at: http://old.radakmu.org.ua/file/Strategy%202020.doc (Accessed 20 April 2019).
10. Yurynets', Z.V. (2016), "Innovative Strategies in the System of Increasing the Competitiveness of the Ukrainian Economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Lviv, Ukraine.
11. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), available at: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=232ba380-67ec-4689-a90e-f67da7840f9e&title=DoingBusiness (Accessed 20 April 2019).
12. pravda.com.ua (2019), "List of state target programs in force in 2018", available at: https://dostup.pravda.com.ua/request/32831/response/69678/attach/5/3033%2007%2015283%2009.pdf (Accessed 20 April 2019).

№ 9 2019, стор. 3 - 9

Дата публікації: 2019-05-23

Кількість переглядів: 1217

Відомості про авторів

М. В. Вихор

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

M. Vykhor

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9799-4678


Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

N. Koval

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-1244-9297


О. І. Шемігон

к. с-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

O. Shemigon

Ph.D. in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-4920-6427

Як цитувати статтю

Вихор М. В., Коваль Н. В., Шемігон О. І. Програмно-цільовий підхід у процесі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Агросвіт. 2019. № 9. С. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.3

Vykhor, M., Koval, N. and Shemigon, O. (2019), “Program-target approach in the national economy competitiveness providing process”, Agrosvit, vol. 9, pp. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.