EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РОЗВИТОК ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ
І. П. Ситник, А. М. Новак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.41

УДК: 336.71

І. П. Ситник, А. М. Новак

ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РОЗВИТОК ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Анотація

Сфера платіжних систем є дуже динамічною, такою, яка швидко змінюється і зазнає постійних перетворень. Тому необхідно слідкувати за такими змінами і вчасно реагувати на них як з метою нагляду і регулювання, так і з метою розуміння і прогнозування, яким чином ринок платіжних послуг буде себе вести в недалекому майбутньому, що, безумовно, матиме вплив на фінансову стабільність як банківських установ, так і держави. Розглянуто вплив цифрової економіки на розвиток платіжних систем України. Проведено аналіз щодо стану платіжного ринку та частки "безготівкових" розрахунків. Досліджено наявні інновації в платіжному секторі нашої країни та ефективність вже проведеної модернізації. Визначено перспективні напрями в подальшому розвитку та оцифруванні платіжних систем України.

Ключові слова: платіжні системи; платіжні картки; цифрова економіка; блокчейн; ФінТех; "безготівкова"; економіка; безконтактні платежі.

Література

1. "European Digital Banking Study" by Mastercard June 2017 [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://newsroom.mastercard.com/eu/files/2017/07/Mastercard_European-Digital-Banking-Study_Chartreport.pdf
2. Coindesk. Mastercard Patent Filings Tout Blockchain for Immutable Data Records [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.coindesk.com/mastercard-patent-filings-tout-blockchain-for-immutable-data-records
3. FINTECH.UNIT.CITY. Представляємо першу карту фінтех-ринку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://fintech.unit.city/guide2018
4. Говорушко Т.А., Ситник І.П., Ляховецька В.М. Розвиток інтернет-банкінгу в Україні / Т.А. Говорушко, І.П. Ситник, В.М. Ляховецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. — 2015. — № 15 (5). — С. 146—149.
5. Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі / С.В. Коляденко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2016. — № 6 (10). — С. 105—112.
6. Офіційний веб-портал Законодавства України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
7. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Проект постанови Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a6159d66-82e3-47ac-99db-8c8d6d70ca27&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaVimogDoSubktivGospodariuvanniaSchodoPriimanniaElektronnikhPlatizhnikhZasobivVOplatuZaProdaniNimiTovari-nadaniPoslugi
8. Офіційний сайл Apple. Apple Card [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.apple.com/apple-card/?cid=wwm-ww-soc-yt-aca-plt-appl-aca-br
9. Офіційний сайт Mastercard Ukraine. Прес-служба. Mastercard пропонує біометрію як новий стандарт для безпечних покупок онлайн [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://newsroom.mastercard.com/eu/uk/news-briefs/mastercard-biometry-standard/
10. Офіційний сайт Mastercard Ukraine. Прес-служба. Мобільним користувачам став доступний ще один спосіб безготівкових платежів — з Mastercard QR [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://newsroom.mastercard.com/eu/uk/news-briefs/masterpass-qr/
11. Офіційний сайт Mastercard. LeoGaming та Mastercard запустили Facebook-бота для грошових переказів з картки на картку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://newsroom.mastercard.com/eu/uk/news-briefs/leogaming-ta-mastercard-zapustyly-facebook-bota/
12. Офіційний сайт Monobank [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.monobank.ua/
13. Офіційний сайт MOYO. Мобільні платежі в Україні: спільні дослідження MOYO і MONOBANK — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.moyo.ua/news/mobilnye_platezhi_v_ukraine_sovmestnoe_issledovanie_moyo_i_monobank.html
14. Офіційний сайт НБУ. Безготівкові операції здійснені із використанням платіжних карток [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=88661788
15. Офіційний сайт НБУ. Електронні гроші [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=125412&cat_id=22918283
16. Офіційний сайт НБУ. Інновації в платіжних: час діяти. Погляд НБУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.bank-online.com.ua/finretail2016/files/2_Shatskyi%20s%20s_15112016.pdf
17. Офіційний сайт НБУ. Огляд ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за 2018 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=88661687
18. Офіційний сайт НБУ. Платіжна інфраструктура [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=88661790
19. Офіційний сайт НБУ. Ринок платіжних карток [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=88661789
20. Офіційний сайт НБУ. Таблиця 1. Дані про кількість платіжних карток у розрізі платіжних систем [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=79219
21. Офіційний сайт НБУ. НПС "ПРОСТІР" та UnionPay International уклали договір про емісію кобейджингових карток [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=83505277&cat_id=55838
22. Офіційний сайт НКЦПФР. Концепція державного регулювання операцій з криптовалютами [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/concept-crypto.pdf
23. Офіційний сайт Приватбанк. Visa, MOSST Payments та ПриватБанк запустили в Україні оплату пальцем [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://privatbank.ua/news/2018/6/23/538
24. Рущишин Н.М., Костак З.Р. Платіжна система України та безпека її функціонування / Н.М. Рущишин, З.Р. Костак // Електронне наукове видання "Глобальні та національні проблеми економіки". — 2017. — № 19. — С. 453.
25. Тарасюк М.В., Кощеєв О.О. Інновації в глобальній цифровій фінансовій сфері: оцінка трансформацій / М.В. Тарасюк, О.О. Кощеєв // Actual problems of international relations. — 2017. — № 131. — С. 100—101.
26. Федишин І.Б. Електронний бізнес та електронна комерція (опорний конспект лекцій для студентів напрямку "Менеджмент" усіх форм навчання) / І.Б. Федишин. — Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. — С. 27—31.
27. Широчин С., Гартінгер Р. Платежі в мережі Інтернет: у пошуках "срібної кулі"/ С. Широчин, Р. Гартінгер // Вісник НБУ. — 2015. — № 4. — С. 11—12.
28. Юрчук Н.П. Особливості платіжного середовища систем електронної комерції в Україні / Н.П. Юрчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2017. — № 6. — С. 164—166.

I. Sytnyk, A. Novak

THE INFLUENCE OF DIGITAL ECONOMY ON THE DEVELOPMENT OF PAYMENT SYSTEMS IN UKRAINE

Summary

The scope of payment systems is very dynamic, rapidly changing and undergoing constant transformations. Therefore, it is necessary to monitor such changes and respond to them in a timely manner for the purpose of supervision and regulation, and in order to understand and predict how the payment service market will behave in the near future, which will undoubtedly have an impact on the financial stability of both banking institutions, and the state. Technologies are constantly improving, changing with each passing year.
The digital economy provides opportunities for prosperity and the continuous development of both social and economic environments. The very idea of talking about life in a new, more developed level of socio-economic processes. The maximum development of digital infrastructure will open the door not only to the business sector, but also to the everyday life of every Ukrainian. Execution of all things familiar to us using Internet resources becomes extremely convenient, because it is mobile. The development of the digital economy is an important moment in the development of the payment system of Ukraine, the main element of the globalization of the Ukrainian economy, the factor of GDP growth in our country and the attraction of new investments in the economy. The digital economy is any activity that has a link with information technology. The trend of transforming the economy into "non-cash" is relevant not only for Ukraine, but also other countries reduce the amount of money in the hands of the population. Innovations penetrate Ukraine and become popular. The NBU contributes to this maximally with NPS "Prostir", as well as MasterCard and Visa, as these cards are the leaders in the payment card market in terms of the payment system.
The influence of the digital economy on the development of payment systems of Ukraine is considered. The analysis of the status of the payment market and the share of "non-cash" settlements was carried out. The existing innovations in the payment sector of our country and the effectiveness of the modernization have been investigated. The perspective directions in the further development and digitization of payment systems of Ukraine are determined.

Keywords: payment systems; payment cards; Digital economy; blokcheyn; FinTech; "cashless" economy; contactless payments.

References

1. Mastercard (2017), "European Digital Banking Study", available at: https://newsroom.mastercard.com/eu/files/2017/07/Mastercard_European-Digital-Banking-Study_Chartreport.pdf (Accessed 20 february 2019).
2. Soindesk (2018), "Mastercard Patent Filings Tout Blockchain for Immutable Data Records", available at: https://www.coindesk.com/mastercard-patent-filings-tout-blockchain-for-immutable-data-records (Accessed 14 february 2019).
3. Fintech.unit.city (2018), "We present the first map of the Finnish market of Ukraine", available at: http://fintech.unit.city/guide2018 (Accessed 15 february 2019).
4. Govorushko, T. A. Sy'tny'k, I. P. and Lyaxovecz'ka, V. M. (2015), "Development of Internet Banking in Ukraine", Naukovy'j visny'k Xersons'kogo derzhavnogo universy'tetu. Seriya Ekonomichni nauky, vol.15, no. 5, pp. 146—149.
5. Kolyadenko, S. V. (2016), "Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world", Vseukrayins'ky'j naukovo-vy'robny'chy'j zhurnal Ekonomika. Finansy'. Menedzhment: aktual'ni py'tannya nauky' i prakty'ky', vol. 6, no.10, pp. 105 — 112.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "On Approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018—2020 and approval of the plan of measures for its implementation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (Accessed 4 february 2019).
7. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2018), "Draft Resolution "On Approval of Requirements to Business Entities on the Acceptance of Electronic Payment Facilities for Payment for Goods Disposed of (Services rendered)", available at: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a6159d66-82e3-47ac-99db 8c8d6d70ca27&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaVimogDoSubktivGospodariuvanniaSchodoPriimanniaElektronnikhPlatizhnikhZasobivVOplatuZaProdaniNimiTovari-nadaniPoslugi— (Accessed 5 february 2019).
8. Apple (2019), "Apple Card", available at: https://www.apple.com/apple-card/?cid=wwm-ww-soc-yt-aca-plt-appl-aca-br (Accessed 26 march 2019).
9. Mastercard Ukraine (2018), "Mastercard offers biometrics as the new standard for online safe shopping", available at: https://newsroom.mastercard.com/eu/uk/news-briefs/mastercard-biometry-standard/ (Accessed 2 march 2019).
10. Mastercard Ukraine (2018), "Another way for cashless payments — from Mastercard QR to mobile users", available at: https://newsroom.mastercard.com/eu/uk/news-briefs/masterpass-qr/ (Accessed 1 march 2019).
11. Mastercard (2017), "LeoGaming and Mastercard have launched a Facebook-bot for card remittances", available at: https://newsroom.mastercard.com/eu/uk/news briefs/leogaming ta mastercard zapustyly facebook bota/ (Accessed 9 february 2019).
12. Monobank (2017), "Monobank Mobile bank", available at: https://www.monobank.ua/ (Accessed 26 february 2019).
13. MOYO (2018), "Mobile payments in Ukraine: joint research of MOYO and MONOBANK", available at: https://www.moyo.ua/news/mobilnye_platezhi_v_ukraine_sovmestnoe_issledovanie_moyo_i_monobank.html (Accessed 6 february 2019).
14. NBU (2018), "Non-cash transactions are made using payment cards", Bezgotivkovi operaciyi zdijsneni iz vy'kory'stannyam platizhny'x kartok available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=88661788 (Accessed 16 february 2019).
15. NBU (2019), "Electronic money", available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=125412&cat_id=22918283 (Accessed 15 february 2019).
16. NBU (2016), "Innovations in payments: time to act. View of the NBU", available at: https://www.bank online.com.ua/finretail2016/files/2_Shatskyi%20s%20s_15112016.pdf (Accessed 19 february 2019).
17. NBU (2019), "Market overview of payment cards and payment infrastructure of Ukraine for 2018", available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=88661687 (Accessed 9 february 2019).
18. NBU (2018), "Billing infrastructure", available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=88661790 (Accessed 8 february 2019).
19. NBU (2018), "Market of payment cards", available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=88661789 (Accessed 8 february 2019).
20. NBU (2019), "General data on the number of customers, payment cards and payment devices", available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=79219 (Accessed 14 february 2019).
21. NBU (2018), "NPP "PROSTIR" and UnionPay International have signed an agreement on the issue of cobbing-up cards", available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=83505277&cat_id=55838 (Accessed 26 february 2019).
22. National Securities and Stock Market Commission (2018), "Concept of state regulation of transactions with cryptic currencies", available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/concept-crypto.pdf (Accessed 4 march 2019).
23. Pry'vatbank (2018), "Visa, MOSST Payments and PrivatBank launched a payment in Ukraine with a finger", available at: https://privatbank.ua/news/2018/6/23/538 (Accessed 7 march 2019).
24. Rushhy'shy'n, N. M. and Kostak, Z. R. (2017), "The payment system of Ukraine and the security of its functioning", Elektronne naukove vy'dannya "Global'ni ta nacional'ni problemy' ekonomiky'". vol. 19, pp. 453.
25. Tarasyuk, M. V. and Koshheyev, O. O. (2017), "Innovations in the Global Digital Financial Sector: Assessment of Transformations", Actual problems of international relations, vol. 131, pp. 100—101.
26. Fedy'shy'n, I.B. (2016), Elektronny'j biznes ta elektronna komerciya (oporny'j konspekt lekcij dlya studentiv napryamku "Menedzhment" usix form navchannya) [E-business and e-commerce (reference note for lectures for students in Management "of all forms of education)], Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil', Ukraine.
27. Shy'rochy'n, S. and Gartinger, R. (2015), "Payments on the Internet: Looking for a "silver bullet", Visny'k NBU, vol. 4, pp. 11—12.
28. Yurchuk, N.P. (2017), "Features of the payment environment of e-commerce systems in Ukraine", Ekonomika. Finansy'. Menedzhment: aktual'ni py'tannya nauky' i prakty'ky', vol. 6, pp. 164—166.

№ 8 2019, стор. 41 - 48

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 2365

Відомості про авторів

І. П. Ситник

к. т. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

I. Sytnyk

Candidate Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Department of Finance,National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0002-3906-770X


А. М. Новак

студентка, кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

A. Novak

student, department of finance, National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2891-3122

Як цитувати статтю

Ситник І. П., Новак А. М. Вплив цифрової економіки на розвиток платіжних систем в Україні. Агросвіт. 2019. № 8. С. 41–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.41

Sytnyk, I. and Novak, A. (2019), “The influence of digital economy on the development of payment systems in Ukraine”, Agrosvit, vol. 8, pp. 41–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.