EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Л. Д. Водянка, В. С. Підгірна, І. М. Антохова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.26

УДК: 338.336.5

Л. Д. Водянка, В. С. Підгірна, І. М. Антохова

ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України та Чернівецької області. Зокрема визначено, що найпопулярніші серед інновацій — це трекінг техніки і контроль за використанням палива, електронні карти і журнали обліку, супутниковий моніторинг полів і інші методи аерофотозйомки, технології управління поливом, системи паралельного водіння, автопілотування і диференційованого внесення для сільгосптехніки. Яскравим прикладом аграрного підприємства, яке здійснює інноваційну діяльність є ПАТ "Миронівський хлібопродукт". У МХП вже на комерційній основі використовуються п'ять нововведень. Серед них METEOTREK — IoT-продукт для моніторингу погодних умов, планування технологічних операцій в агровиробництві і моделювання ризиків виникнення захворювань рослин. Ще одна інновація — MobiMill спрямована на розроблення software— і hardware-рішень, у тому числі на діджиталізацію бізнес-процесів у рослинництві.
Однак для того, щоб Україна у своєму розвитку дотримувалася загальносвітових напрямів і темпів глобальної трансформації, слід якнайшвидше створити систему ухвалення стратегічних рішень, що дозволить скористатися всіма перевагами глобалізації як засобу вирішення проблем усього людства й одночасно відповісти на специфічні для України виклики. Зокрема створення дієвої системи стратегічного (довгострокового) прогнозування і планування; узгодження стратегічних планів із фінансовими, людськими і матеріальними ресурсами; узгодження реформ, які проводяться в країні; орієнтація у власному розвитку не лише на прогрес порівняно з вихідною позицією, а й на бачення майбутньої моделі глобального світу; широке залучення громадськості й зацікавлених сторін до обговорення проектів стратегічних документів і врахування їх позиції; створення інституцій, механізмів та інструментів для практичної реалізації стратегічних документів.

Ключові слова: аграрний сектор; агрохолдинг; інновації; "зелені технології"; інноваційна діяльність; цифрові тематичні карти; цифрові моделі рельєфу.

Література

1. Дорош-Кізим М.М., Дадак О.О., Гачек Т.С. Інновації в аграрному секторі України в контексті розвитку європейської інтеграції / М.М. Дорош-Кізим, О.О. Дадак, Т.С. Гачек // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. — 2017. Вип. № 81. — С. 125.
2. Підтримка аграрного сектора в системі державного регулювання економіки: [навч. посіб.] / [О.М. Бородіна, Ю.М. Лопатинський, І.В. Прокопа та ін.; за ред.: О.М. Бородіна, Ю.М. Лопатинський]; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування, Чернів. нац. Ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці: ЧНУ, 2009. — 280 с.
3. Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Пасхавер Б.Й. та ін. Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки: монографія / За ред. д-ра екон. наук О.В. Шубравської; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. — Київ, 2012. — 496 с.
4. Крисанов Д.Ф. Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови / Д.Ф. Крисанов, О.М. Варченко // Економіка і прогнозування. — 2017. — № 1. — С. 72—91.
5. Нарис "Захист сільськогосподарських земель, родючості грунту та підвищення стійкості до зміни клімату в Україні". — 2014. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www.worldbank.org/uk/news/feature /2014/12/05/ukraine-soil
6. Кучук М. Глобальний рейтинг інновацій: Україна за рік піднялась на 7 позицій / М. Кучук // Інтернет-газета "The Village Україна" — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.the-village.com.ua/village/business/news/274027-globalniy-reyting-innovatsiy-ukrayina-za-rik-pidnyalas-na-7-pozitsiy
7. Аграрные диалоги... Как инновации переворачивают образование вверх ногами [Електронний ресурс]. — http://agroportal.ua/publishing/agrarnye-dialogi/agrarnye-dialogi-kak-perevernut-obrazovanie-vverkh-nogami/#
8. ІТ інновації в агро бізнесі. 8 ключових напрямків, про які Вам варто дізнатись [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agroportal.ua/ua/news/tekhnologii/mnenie-innovatsii-ispolzuyut-vsego-510-agrarnykh-kompanii/
9. Аграрний бізнес у цифрову епоху — українські реалії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://nachasi.com/2018/10/02/it-zemlerobstvo/
10. Пат "Миронівський хлібопродукт" офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.mhp.com.ua/ru/about/nashi-brendi
11. Керівник R&D центру агрохолдингу "Мрія": В Україні інноваційні технології застосовують більше, ніж у Європі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/kerivnik-rd-centru-agroholdingu-mria-v-ukraini-innovacijni-tehnologii-zastosovuut-bilse-niz-u-evropi
12. Корпорація "Сварог Вест Груп" офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.svarog-agro.com/uk/at-a-glance/histiry%20of%20development
13. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.sd4ua.org/wp-content/uploads/2015/02/Strategiya-stalogo-rozvytku-Ukrayiny-do-2030-roku.pdf
14. Проект ПРООН [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html
15. Куценко В.І. Стратегія сталого розвитку крізь призму соціогуманітарної сфери / В.І. Куценко // Вісник НАН України — 2012. — Вип. № 1. — С. 88. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35088/13 Kutsenko.pdf?sequence=1
16. Водянка Л.Д. Cуть та необхідність використання сучасних інноваційних технологій в сільському господарстві Чернівецької області / Л. Водянка, Н. Кутаренко, Я. Сеньовська // Агросвіт. — 2018. — № 5. — С. 53—61. — Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/5_2018/10.pdf
17. Підгірна В.С. Сучасні тенденції розвитку агрохолдингів у напрямі земельного забезпечення / О. Мельник, В. Підгірна, Ю. Белінська // Агросвіт. — 2018. — № 11. — С. 3—7. — Режим доступу: http://www. agrosvit.info/pdf/11_2018.pdf

L. Vodianka, V. Pidhirna, I. Antokhova

TRENDS IN THE INTRODUCTION OF INNOVATIONS IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE UKRAINIAN ECONOMY

Summary

In the article the tendencies of introduction of innovations in agrarian sector of economy of Ukraine and Chernivtsi region are investigated. In particular, it is determined that the most popular among innovations is the tracking of technology and control over fuel use, electronic maps and logbooks, satellite field monitoring and other aerial photography techniques, water management technologies, parallel driving systems, autopilot and differentiated introductions for agricultural machinery. A bright example of an agrarian enterprise that carries out innovative activity is PJSC "Myronivsky Hliboproduct". The MHP is already commercially using five innovations. Among them, METEOTREK is an IoT-product for monitoring weather conditions, planning of technological operations in agroproduction and modeling the risks of plant diseases. Another innovation — MobiMill is aimed at developing software and hardware solutions, including the deducing of business processes in crop production.
However, in order for Ukraine to adhere to the global trends and the pace of global transformation in its development, a strategic decision-making system should be set up as soon as possible, enabling us to take advantage of globalization as a means of solving the problems of all humanity and at the same time responding to specific challenges for Ukraine. In particular, the creation of an effective system of strategic (long-term) forecasting and planning; coordination of strategic plans with financial, human and material resources; coordination of reforms in the country; orientation in its own development not only on progress in relation to the starting position, but also on the vision of the future model of the global world; broad engagement of the public and stakeholders in discussing draft strategic documents and taking into account their position; creation of institutions, mechanisms and tools for the practical implementation of strategic documents.
Implementation of innovations should be a priority activity of enterprises of the agrarian sector, as in the conditions of exhaustion of resources the world is increasingly looking for ways to use them more efficiently while preserving the environment. It is for these problems to be solved and innovations in the agrarian sector should be directed.

Keywords: agrarian sector; agroholding; innovations; "green technologies"; innovative activity; digital thematic maps; digital models of relief.

References

1. Dorosh-Kizym, M.M. Dadak, O.O. and Hachek, T.S. (2017), "Innovations in the agrarian sector of Ukraine in the context of the development of European integration", Naukovyi visnyk LNUVM ta BT imeni S. Z. Gzhytskoho, vol. 81, pp. 125.
2. Borodina, O.M. and Lopatynskiy, Ju.M. (2009), Pidtrymka agrarnogo sektora v systemi dergavnogo reguliuvannia economiky [Support of the agrarian sector in the system of state regulation of the economy], National acad. Sciences of Ukraine, Institute of Economics and Forecasting, Cherniv. Nats. Un-t Yu. Fedkovych, Chernivtsi, Ukraine.
3. Shubravska, O.V. Moldavan, L.V. and Paskhaver, B.Y. (2012), Innovatsiyni transformatsiyi ahrarnoho sektora ekonomiky [Innovative transformations of the agrarian sector of the economy], In-t ekon. ta prohnozuv., Kyiv, Ukraine.
4. Krisanov, D. F. and Varchenko, A. M. (2017), "Agri-food chains: key problems of creation and development", Ekonomika i prohnozuvannya, vol. 1, pp. 72—91.
5. The World Bank Group (2014), "Essay "Protection of Agricultural Land, Soil Fertility and Increasing Resistance to Climate Change in Ukraine", available at: http://www.worldbank.org/uk/news/feature/2014/12/05/ukraine-soil (Accessed 25 January 2019).
6. Kuchuk, M. (2018), "Global innovation rating: Ukraine has risen by 7 positions for the year", Internet newspaper "The Village Ukraine", available at: https://www.the-village.com.ua/village/business/news/274027-globalniy-reyting-innovatsiy-ukrayina-za-rik-pidnyalas-na-7-pozitsiy (Accessed 30 January 2019).
7. Stryzheus, A. (2019), "Agrarian dialogues ... "As innovations turn over education upside down", available at: http://agroportal.ua/publishing/agrarnye-dialogi/agrarnye-dialogi-kak-perevernut-obrazovanie-vverkh-nogami/# (Accessed 2 February 2019).
8. agroportal (2017), "IT Innovation in Agro Business. 8 key areas that you should know", available at: http://agroportal.ua/ua/news/tekhnologii/mnenie-innovatsii-ispolzuyut-vsego-510-agrarnykh-kompanii/ (Accessed 4 February 2019).
9. Klischuk, L. (2018), "Agrarian Business in the Digital Age - Ukrainian Realities", available at: https://nachasi.com/2018/10/02/it-zemlerobstvo/ (Accessed 2 February 2019).
10. PAT "Myronivsky Hliboproduct" official site (2019), available at: https://www.mhp.com.ua/ru/about/nashi-brendi (Accessed 2 February 2019).
11. agravery (2018), "Head of the R & D center of the agriholding holding "Mriya": Ukraine uses innovative technologies more than in Europe", available at: http://agravery.com/uk/posts/show/kerivnik-rd-centru-agroholdingu-mria-v-ukraini -innovacijni-tehnologii-zastosovuut-bilse-niz-u-evropi (Accessed 5 February 2019).
12. Corporation "Svarog West Group" official site (2019), available at: http://www.svarog-agro.com/uk/at-a-glance/histiry%20of%20development (Accessed 30 January 2019).
13. Rudenko, L. H. Vlasenko, N. S. and Zhalilo, Ya. A. (2018), "Strategy of Ukraine's Sustainable Development till 2030 (project)", available at: http://www.sd4ua.org/wp-content/uploads/2015/02/Strategiya-stalogo-rozvytku-Ukrayiny-do-2030-roku.pdf (Accessed 30 January 2019).
14. UNDP project (2018), available at: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html (Accessed 30 January 2019).
15. Kutsenko, V. I. (2012), "The strategy of sustainable development through the prism of the socio-humanitarian sphere", Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, vol. 1, pp. 88, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35088/13-Kutsenko.pdf? sequence=1 (Accessed 30 January 2019).
16. Vodianka, L. Kutarenko N. and Seniovska Ja. (2018), "The necessity of using modern innovative technologies in the agriculture of Chernivtsi region is also clear", Agrosvit, vol. 5, pp. 53—61, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/5_2018/10.pdf (Accessed 25 January 2019).
17. Pidgirna, V. Melnyk, O. and Belinska, Yu. (2018), "Modern tendencies of agroholdings development in the direction of land provision", Agrosvit, vol. 11, pp. 3—7, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/11_2018.pdf (Accessed 25 January 2019).

№ 8 2019, стор. 26 - 32

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 1891

Відомості про авторів

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

L. Vodianka

Ph.D. in Economic Sciences, docent, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0001-8153-2532


В. С. Підгірна

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

V. Pidhirna

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-7690-2233


І. М. Антохова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

I. Antokhova

Ph.D. in Economic Sciences, docent, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-7766-3596

Як цитувати статтю

Водянка Л. Д., Підгірна В. С., Антохова І. М. Тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України. Агросвіт. 2019. № 8. С. 26–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.26

Vodianka, L., Pidhirna, V. and Antokhova, I. (2019), “Trends in the introduction of innovations in the agrarian sector of the ukrainian economy”, Agrosvit, vol. 8, pp. 26–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.