EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІН, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ В СИСТЕМІ АГРАРНИХ ВІДНОСИН
Ю. В. Негода

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.14

УДК: 338.24.021.8 338.24.021.8

Ю. В. Негода

ДІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІН, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ В СИСТЕМІ АГРАРНИХ ВІДНОСИН

Анотація

У статті на основі аналізу результатів досліджень про процеси трансформаційного спаду в Україні запропоноване групування причин його виникнення. Доведено, що зміни, що відбуваються в системі аграрних відносин відбуваються в силу дії економічних закономірностей. Першою закономірністю перехідної економіки АПК України є трансформаційний спад, обумовлений порушенням координації між господарюючими суб'єктами через ліквідацію планової системи і низькою ефективністю аграрних ринкових інститутів економічної діяльності. Другою закономірністю трансформаційного процесу є вкрай незбалансована структура аграрного сектору. Третьою закономірністю здійснюваних перетворень є проведення приватизації та формування багатоукладності в агроекономіці. Четверта закономірність пов'язана з падінням життєвого рівня сільського населення, зумовленого аграрною кризою й високим рівнем інфляції. П'ята закономірність пов'язана зі зниженням ролі держави при проведенні сильної соціальної політики, яка стала імперативом для всіх розвинених країн світу. Шоста закономірність пов'язана з інтеграцією агроекономіки України у світове господарство.

Ключові слова: аграрний сектор; економіка; реформування; трансформація; теорія.

Література

1. Бочан І.О. Системна трансформація економіки України та шляхи подолання кризових явищ: інституціональний підхід. Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2010. — № 29. — С. 24—30.
2. Гражевська Н.І. Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки. Економічна теорія. — 2007. — № 4. — С. 19–29.
3. Зілгалова О.А. Особливості розвитку трансформаційних економік. Науковий вісник НЛТУ України. — 2008. — Вип. 18. — № 9. — С. 48—53.
4. Осташко Т.О. Ринкова трансформація аграрного сектора: монографія. — К.: Фенікс, 2004. — 280 с.

Yu. Nehoda

THE EFFECT OF ECONOMIC LEGISLATION OF CHANGES IN THE AGRARIAN RELATIONS SYSTEM

Summary

In the article, based on the analysis of the results of studies on the processes of transformation decline in Ukraine, proposed a grouping of the causes of its occurrence. It is proved that the changes taking place in the system of agrarian relations are due to the effect of economic laws. The first regularity of the transition economy of the agroindustrial complex of Ukraine is a transformation decline, due to a violation of coordination between economic entities through the elimination of the planned system and the low efficiency of agricultural market institutions of economic activity. The second regularity of the transformation process is the extremely unbalanced structure of agrarian complexes. The third regularity of the ongoing reforms is the privatization and the formation of multiculturalism in agroeconomics. The fourth law is related to the decline in the living standard of the rural population, caused by the agrarian crisis and high inflation. The fifth regularity is connected with the decline of the role of the state in conducting a strong social policy, which became imperative for all developed countries of the world. In the current tendency of the socialization of the Ukrainian economy, it is still necessary to link the development of the agrarian sector with the processes of social orientation. The sixth regularity is connected with the integration of Ukrainian agroeconomics into the world economy. The economic self-determination of Ukraine is inextricably linked with its integration into the modern world economy and its place in the processes of globalization. Globalization is nothing more than a manifestation of the modern post-industrial transformation of agrarian economics and society in relations between countries. The main impulses of globalization come from the economy and, above all, from the sphere of social production, therefore, we consider globalization mainly as an economic phenomenon. Intensification of economic ties, deepening of the international division of labor are reflected in the expansion of trade, its role in world GDP.

Keywords: agrarian sector; economy; reform; transformation; theory.

References

1. Bochan, I.O. (2010), "Systemic transformation of Ukraine's economy and ways to overcome crisis phenomena: institutional approach", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 29, рр. 24—30.
2. Grazhevskaya, N.I. (2007), "Reflection of transformation processes in the system of categories of socio-economic dynamics", Ekonomichna teoriya, vol. 4, рр. 19—29.
3. Zilgalova, O.A. (2008), "Features of the development of transformational economies", Scientific herald of NLTU of Ukraine, vol. 29, рр. 24—30.
4. Ostashko, T.O. (2004), Rynkova transformatsiya ahrarnoho sektora. Market transformation of the agrarian sector], Feniks, Kiev. Ukraine.

№ 8 2019, стор. 14 - 18

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 1069

Відомості про авторів

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Nehoda

Ph.D., Associate Professor of the Department of Finance,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9714-5438

Як цитувати статтю

Негода Ю. В. Дія економічних закономірностей змін, що відбуваються в системі аграрних відносин. Агросвіт. 2019. № 8. С. 14–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.14

Nehoda, Yu. (2019), “The effect of economic legislation of changes in the agrarian relations system”, Agrosvit, vol. 8, pp. 14–18. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.