EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ЛОГІСТИКОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. В. Забуранна, К. С. Чимош

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.7

УДК: 338.47

Л. В. Забуранна, К. С. Чимош

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ЛОГІСТИКОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Сучасні тенденції у сфері міжнародної торгівлі пов'язані зі створенням та розповсюдженням транспортно-логістичних центрів. Зарубіжний досвід показує, що такі центри є найбільш вдалою формою організації міжнародних вантажоперевезень та управління транспортною логістикою на підприємстві в цілому. Створення таких центрів уможливлює комбінування видів транспорту та пропонує широкий спектр супутніх послуг. Ефект від масштабу забезпечує значне зниження собівартості і, як наслідок, ціни транспортно-логістичних послуг.
Транспортна система України має всі необхідні передумови для формування великих транспортно-логістичних центрів. Україна має у своєму розпорядженні потужну транспортну систему, до якої входять залізничний, морський, річковий, автомобільний, повітряний і трубопровідний транспорт.
Отже, проведені дослідження спрямовані на оптимізацію матеріальних потоків в аграрному секторі з використанням логістичних підходів.

Ключові слова: логістика; транспортування; конкурентоспроможність; змішані перевезення; маршрут; матеріальний потік; сільськогосподарська продукція.

Література

1. Анализ деятельности зарубежных логистических центров [Електронний ресурс]. — Режим доступа: http://repetitora.com/analiz-deyatelnosti-zarubezhnyh-logisticheskih-centrov.
2. Величко О.П. Розвиток логістики в системі менеджменту підприємств аграрної сфери економіки: дис. д-ра екон. наук: 08.00.04 / Величко О.П. — Дніпропетровськ, 2016. — 566 с.
3. Гаджинский А.М. Логистика: учебник / А.М. Гаджинский. — М.: Дашков и Ко, 2003. — 408 с.
4. Жунусов К.М., Байгужина М. Развитие логистических систем в АПК [Електронний ресурс]. — Режим доступа: http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Informatica/3_132869.doc.htm
5. Котов С. Сельское хазяйство логистике не поддается // Интернет-газета Newslab. ru. 2011. 3 марта. — Режим доступа: http://newslab.ru/article/367227.
6. Логистика: учебник / под ред. Б. А. Аникина. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА— М, 2014. — 345 с.
7. Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. Частина 1. Логістика як інструмент ринкової економіки, навчальний посібник / O. Сумець, O. Білоцерківський, I. Голофаєва. — М.: Miskdruk, 2010. — 212 с.
8. Магомедов А. М., Бучаев А. Г. Логистика агропромышленного комплекса региона // Управление экономическими системами: электрон. науч. журн. — 2013. — № 10. — Режим доступа: http://www.uecs.ru/logistika/item/2457-2017-10-24-07-43-00
9. Матвієнко Г.Л. Актуалізація контролінгу логістичної діяльності як функції управління на підприємствах в Україні / Г.Л. Матвієнко // Науково-технічний збірник. — Хмельницький, 2005.
10. Матвиенко Г.Л. Обоснование моделей решения оптимизационных задач в логистической деятельности предприятия / Г.Л. Матвиенко // Бизнес Информ. — 2007. — № 1—2. — 52 с.
11. Окландер М. Концепция промышленной логистики / М. Окландер // Экономика Украины. — 1993. — С. 27—33.
12. Чеботаев А.А. Специализированные автотранспортные средства [Текст]: выбор и эффективность применения / А.А. Чеботаев. — М.: Транспорт, 1988. — 159 с.
13. Чеботаев А. А. Логистика — синергетическая, качественная услуга в цене поставляемых товарних ресурсов [Текст]: [учеб. пособие для вузов] / А.А. Чеботаев, Д.А. Чеботаев. — М.: Экономика, 2009. — 262 с.
14. Чеботаев А.А. Логистика и маркетинг [Текст]: маркетологистика: учеб. пособие для вузов / А.А. Чеботаев, Д.А. Чеботаев. — М.: Экономика, 2005. — 246 с.
15. Чурилов С.В. Логістичне управління підприємством: теоретичний аспект / С.В. Чурилов // Экономика и управление. — 2012. — № 6. — С. 142—147.
16. Шаш Н.Н., Азимов К.А., Шепелева А.Ю. Логистика: конспект лекций. — М.: Юрайт, 2015. — 134 с.

L. Zaburanna, K. Chymosh

FORMATION MANAGEMENT SYSTEM OF TRANSPORT LOGISTICS AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

In today's conditions of dynamic development the agrarian markets and technologies, logistics is one of the important factors of competitiveness at agricultural enterprise and effective satisfaction of the consumer's needs. Without a rationally organized logistics system, a company will not be able to maintain the achieved positions for a long time and, moreover, achieve leadership. Also, the efficiency of an enterprise directly depends on the level development of transport logistics, since not all of them are sufficiently equipped with vehicles for the carriage of goods. Costs on transport operations are amount 50 percent of the total cost of logistics. Transport logistics integrates planning, management and physical transportation of products, accompanied by the necessary information flow to minimize transport and time costs.
In the article we have considered the formation a methodical approach to creating an effective management system of transport logistics at the enterprise.
Modern trends in international trade are connected with the creation and dissemination of transport and logistics centers. Foreign experience shows that such centers are the most successful form organization of international freight transportation and transport logistics management at the enterprise as a whole. Creating such centers enables to combine different kinds of transport and offers a wide range of related services. The effect provides a significant cost reduction and, as a result, the prices of transport and logistics services. The transport system of Ukraine has all prerequisites for the formation of large transport and logistics centers. Ukraine has a powerful transport system, which includes railway, sea, river, automobile, air and pipeline transport.
So the conducted research is aimed at optimization of material flows in the agrarian sector, using logistic approaches. The terminal goal of the logistics system is satisfaction the needs of consumer. The result should be manifested in decrease end prices by reducing logistics costs, preventing prices fluctuations for agricultural products.

Keywords: logistics; transportation; competitiveness; mixed transportation; route; material flow; agricultural products.

References

1. repetitora.com (2014), "Analysis of the activities of foreign logistics centers", available at: http://repetitora.com/analiz-deyatelnosti-zarubezhnyh-logisticheskih-centrov (Accessed 25 March 2019).
2. Velychko, O.P. (2016), "Development of logistics in the management system of enterprises of the agrarian sector of the economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Dnipro, Ukraine.
3. Gadzhinskij, A.M. (2003), Logistika [Logistics], Dashkov i Ko, Moscow, Russia.
4. Zhunusov, K.M. and Bajguzhina, M. (2013), "The development of logistics systems in agriculture", available at: http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Informatica/3_132869.doc.htm (Accessed 25 March 2019).
5. Kotov, S. (2011), "Agriculture Logistics can not be", Internet-gazeta Newslab.ru, 3 March, available at: http://newslab.ru/article/367227 (Accessed 25 March 2019).
6. Anikin, B.A. (2014), Logistika [Logistics], INFRA-M, Moscow, Russia.
7. Sumets', O. Bilotserkivs'kyj, O. and Holofaieva, I. (2010), Lohistyka: teoriia, sytuatsii, praktychni zavdannia [Logistics: theory, situations, practical tasks], vol. 1, Lohistyka iak instrument rynkovoi ekonomiky [Logistics as an instrument of a market economy], Miskdruk, Kharkiv, Ukraine.
8. Magomedov, A.M. and Buchaev, A.G. (2013), "Logistics of the agro-industrial complex of the region", Upravlenie jekonomicheskimi sistemami, vol. 10, available at: http://www.uecs.ru/logistika/item/2457-2017-10-24-07-43-00 (Accessed 25 March 2019).
9. Matviienko, H.L. (2005), "Actualization of controlling logistics activity as a management function at enterprises in Ukraine", Naukovo-tekhnichnyj zbirnyk.
10. Matvienko, G.L. (2007), "Justification of models for solving optimization problems in the logistics of the enterprise", Biznes Inform, vol. 1-2, pp. 52.
11. Oklander, M. (1993), "The concept of industrial logistics", Jekonomika Ukrainy, pp. 27—33.
12. Chebotaev, A.A. (1988), Specializirovannye avtotransportnye sredstva vybor i jeffektivnost' primenenija [Specialized vehicles choice and efficiency], Transport, Moscow, Russia.
13. Chebotaev, A.A. (2009), Logistika — sinergeticheskaja, kachestvennaja usluga v cene postavljaemyh tovarnih resursov [Logistics — a synergistic, high-quality service in the price of the supplied commodity resources], Jekonomika, Moscow, Russia.
14. Chebotaev, A.A. (2005), Logistika i marketing [Logistics and marketing], Jekonomika, Moscow, Russia.
15. Churylov, S.V. (2012), "Logistic management of the enterprise: the theoretical aspect", Ekonomyka y upravlenye, vol. 6, pp. 142—147.
16. Shash, N.N. Azimov, K.A. and Shepeleva, A.Ju. (2015), Logistika: konspekt lekcij [Logistics: lecture notes], Jurajt, Moscow, Russia.

№ 8 2019, стор. 7 - 13

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 4000

Відомості про авторів

Л. В. Забуранна

д. е. н., професор кафедри менеджменту,Національний університет біоресурсів і природокористування України

L. Zaburanna

Doctor of Economic Sciences, Professor of Management Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3310-125X


К. С. Чимош

аспірант денної форми навчання за спеціальністю 073 — менеджмент, ННЦ Інститут аграрної економіки

K. Chymosh

Ph.D. in management, Institute of Agrarian Economics

ORCID:

0000-0002-5114-4499

Як цитувати статтю

Забуранна Л. В., Чимош К. С. Формування системи управління транспортною логістикою сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019. № 8. С. 7–13. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.7

Zaburanna, L. and Chymosh, K. (2019), “Formation management system of transport logistics at agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 8, pp. 7–13. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.