EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗРОШУВАННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
М. В. Фомічов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.71

УДК: 631.152:631.587-027.236](477)

М. В. Фомічов

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗРОШУВАННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено ефективність використання зрошувальних земель окремих агарних підприємствах та агрокомпаніях. Розглянуто показники ефективності зрошення земель на основних сільськогосподарських культурах, а саме: зернових та зернобобових, буряку цукрового, соняшнику, сої, картоплі та овочах відкритого грунту. Проаналізовано статті витрат за технології зрошення та без її використання. Встановлено, що використання більшої науково-обгрунтованої кількості добрив помітно знижує коефіцієнт водоспоживання рослин. Визначено, що залучення інвестицій у новітні системи зрошення несе у собі позитивні ефекти не лише для підприємства, яке отримує додаткові прирости урожайності та якості продукції, а й для місцевого населення, що отримує нові робочі місця. Окрім цього, впровадження систем зрошення стає передумовою для розвитку насінництва в Україні, адже вирощування високоякісного насіння можливе лише за умови достатнього забезпечення рослини вологою. На півдні та південному сході країни, де зосереджена найбільша кількість родючих земель, які є основою для вирощування високоякісного насіння, без поливу отримувати хороший врожай дуже складно. Саме тому для підприємств цього регіону впровадження зрошення стало одним з найбільш важливих стратегічних проектів.

Ключові слова: зрошення; система зрошення; сільськогосподарські культури; урожайність; ефективність зрошення.

Література

1. Агропромислова компанія "Маїс". Маїс активно імплементує програму зрошення. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mais.ua/publikatsiyi/mayis-aktivno-implementuye-programu-zroshennya/
2. Вожегова Р.А. Науково-практичні аспекти оптимізації штучного зволоження в умовах півдня України / Р.А. Вожегова, С.В. Коковіхін, П.В. Писаренко, І.М. Біляєва // Зрошуване землеробство: Міжвідомчий тематичний збірник наукових праць. — Херсон: Грінь Д.С., 2013. — Вип. 60. — С. 377 3-5.
3. Матеріали сайту Agro Polit.com. Площа зрошуваних земель в Україні збільшиться на 16 тис. га [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://agropolit.com/news/7404-ploscha-zroshuvanih-zemel-v-ukrayini-zbilshitsya-na-16-tis-ga
4. Матеріали сайту Landlord.ua [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://landlord.ua/market-overview/svoye-dlya-svoyih/
5. Матеріали сайту HARVEAST. HarvEast запустив в Донецькій області другу чергу зрошення [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://harveast.com/uk/news/harveast-zapustiv-v-doneckiy-oblasti-drugu-chergu-zroshennya
6. Матеріали сайту Latifundist.com. Агрохолдинг под орошением: 100 систем решают погоду [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://latifundist.com/interview/389-agroholding-pod-orosheniem-100-sistem-reshayut-pogodu
7. Пропозиція. Агрохолдинг "Астарта" розширив площі під зрошення [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://propozitsiya.com/ua/agroholdyng-astarta-rozshyryv-ploshchi-pid-zroshennya
8. Ресурси відкритого доступу. Сільське господарство України. Статистичний збірник 2017 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm
9. Ромащенко М.І. Зрошення земель в Україні / М. І. Ромащенко, С.А. Балюк. — К.: Світ, 2000. — 112 с.
10. Ромащенко М.І. Тенденції розвитку системи краплинного зрошення. Агробізнес сьогодні. 2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/503-tendentsii-rozvytku-systemy-kraplynnoho-zroshennia.html
11. Ромащенко М.І. Управління краплинним зрошенням на основі використання інтернет-метеостанції i-Metos / М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, О.В. Журавльов, Ю.О. Черевичний // Матеріали науково— практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню води "Вода і сталий розвиток"). — К., 2015. — С. 9—12.

M. Fomichov

EFFICIENCY OF IRRIGATION IN AGRARIAN ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

This article explores the current state of irrigated lands in Ukraine, in particular, on individual agro enterprises and agricultural companies. The main economic indicators of efficiency based on the results of implementation of irrigation systems are presented and disclosed. The indicators of irrigating land in Ukrainian agrarian enterprises on the main agricultural crops, namely: grain and leguminous plants, sugar beet, sunflower, soybean, potatoes and open-ground vegetables are considered. In particular, a significant difference is evident in open-field vegetables — yields increase by almost 2.3 times. During the last seven years, the area under irrigation has changed considerably, in particular, sunflower has increased significantly — 82%, soybeans at 36%, but sugar beet grew by 7 times.
It is determined that attraction of investments into the newest irrigation systems has positive effects not only for the enterprise, which receives additional increments of productivity and quality of products, but also for the local population the population receiving new jobs. In addition, the introduction of irrigation systems is a background for the development of seed production in Ukraine, because the cultivation of high-quality seeds is possible only if the plant is sufficiently damp.
Efficiency, use, introduction of irrigation by agrarian enterprises is investigated. In particular, the costs of irrigation technology and without them are analyzed: it has been established that fuel and lubricants are especially indicative in this cost structure, where the economy is more than 2,000 UAH / ha; more than 1 000 UAH per hectare is a lower cost for plant protection products and wages. But as for fuel and lubricants, it is worth noting that such an item of expenditure plays an important role in the formation of the cost of production; therefore, many enterprises that do not have direct access to sources should include funds from retail owners.
It has been found, if enough water is sufficient, it allows to get almost 51% better yields than the amount of precipitation that is provided by climatic conditions in a certain period. It was established that the use of more fertilizers significantly reduces the water consumption of plants. However, one and the same irrigation rate of water gives a greater increase in crop yields using fertilizers than without them.

Keywords: irrigation; irrigation system; agricultural crops; yield; irrigation efficiency.

References

1. Agroindustrial company MAIS (2019), "Mais actively implements the irrigation program", available at: https://mais.ua/publikatsiyi/mayis-aktivno-implementuye-programu-zroshennya/ (Accessed 15 March 2019).
2. Vozhehova, R.A. Kokovikhin, S.V. Pysarenko, P.V. and Biliaieva, I.M. (2013), "Scientific and practical aspects of optimization of artificial humidification in the conditions of southern Ukraine", Zroshuvane zemlerobstvo: Mizhvidomchyj tematychnyj zbirnyk naukovykh prats', vol. 60, pp. 3—5.
3. AgroPolit.com (2018), "The area of irrigated land in Ukraine will increase by 16 thousand hectares", available at: https://agropolit.com/news/7404-ploscha-zroshuvanih-zemel-v-ukrayini-zbilshitsya-na-16-tis-ga (Accessed 15 March 2019).
4. Landlord.ua (2018), available at: https://landlord.ua/market-overview/svoye-dlya-svoyih/ (Accessed 15 March 2019).
5. HarvEast (2018), "HarvEast launches the second irrigation in the Donetsk region", available at: http://harveast.com/uk/news/harveast-zapustiv-v-doneckiy-oblasti-drugu-chergu-zroshennya (Accessed 15 March 2019).
6. Husev, V. (2018), "Agroholding under irrigation: 100 systems solve the weather", available at: https://latifundist.com/interview/389-agroholding-pod-orosheniem-100-sistem-reshayut-pogodu (Accessed 15 March 2019).
7. Propozytsiia (2018), "Agroholding "Astarta" has expanded the area under irrigation", available at: https://propozitsiya.com/ua/agroholdyng-astarta-rozshyryv-ploshchi-pid-zroshennya (Accessed 15 March 2019).
8. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Agriculture of Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm (Accessed 15 March 2019).
9. Romaschenko, M.I. and Baliuk, S.A. (2000), Zroshennia zemel' v Ukraini [Irrigated land in Ukraine], Svit, Kyiv, Ukraine.
10. Romaschenko, M.I. (2014), "Trends in the development of the system of drip irrigation. Agribusiness today", available at: http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/503-tendentsii-rozvytku-systemy-kraplynnoho-zroshennia.html (Accessed 15 March 2019).
11. Romaschenko, M.I. Shatkovs'kyj, A.P. Zhuravl'ov, O.V. And Cherevychnyj, Yu. O. (2015), "Drip irrigation management based on the use of the i-Metos Internet Weather Station", Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi Vsesvitn'omu dniu vody "Voda i stalyj rozvytok" [Materials of the scientific and practical conference devoted to the World Water Day "Water and Sustainable Development"], Kyiv, Ukraine, pp. 9—12.

№ 7 2019, стор. 71 - 77

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 992

Відомості про авторів

М. В. Фомічов

аспірант кафедри економіки і менеджменту агробізнесу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

M. Fomichov

Assistant of the Department of Agrobusiness Economics and Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-4927-9116

Як цитувати статтю

Фомічов М. В. Ефективність зрошування в аграрних підприємствах України. Агросвіт. 2019. № 7. С. 71–77. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.71

Fomichov, M. (2019), “Efficiency of irrigation in agrarian enterprises of Ukraine”, Agrosvit, vol. 7, pp. 71–77. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.