EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРАЩИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
В. А. Салюта

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.65

УДК: 332.14

В. А. Салюта

ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРАЩИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Анотація

Здійснено поглиблений аналіз процесів децентралізації, запровадження адміністративно-територіальної реформи пов'язаної зі становленням та розвитком територіальних громад у країнах Європейського Союзу з метою відбору кращих практик із метою уникнення помилок у здійсненні зазначеної реформи в Україні. Виявлено, що успіх реформування досягався за умови добровільного об'єднання суб'єктів місцевої влади, використання досвіду муніципальної кооперації, моніторингу суспільної думки. Визначено, що в кожній із цих країн територіальні громади являють собою визнану у праві місцеву спілку людей публічного характеру, формою організації місцевої влади. З'ясовано, що найважливішими аспектами пов'язаними з становленням та розвитком новостворених територіальних громад є визнання Конституцією України територіальних громад суб'єктом адміністративно-територіальної одиниці та надання статусу юридичної особи, що дозволить визначати ступінь політичної та фінансової автономії територіальних громад.

Ключові слова: адміністративно-територіальна реформа; територіальна громада; зарубіжний досвід; країни Європейського Союзу.

Література

1. Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу // Навчальні матеріали онлайн (pidruchniki.website) — 2018. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/91596/pravo/dosvid_reformuvannya_administrativno-teritorialnogo_ustroyu_krayinah_yevropeyskogo_soyuzu
2. Бориславська О.М. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика реалізації конституційно-правових засад / О. Бориславська. — Львів: ПАІС, 2005. — С. 208.
3. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Школик А.М. та ін.]; Центр політикоправових реформ. — К., Москаленко О. М., 2012. — 212 с.
4. Європейський досвід адміністративно— територіального реформування: політичний аспект. Аналітична записка // Національний інститут стратегічних досліджень — 2018. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/844
5. Жовнірчик Я.Ф., Мельник В.М. Зарубіжний досвід і вітчизняні традиції здійснення інноваційного розвитку територіальних громад органами місцевого самоврядування // Інвестиції: практика та досвід № 9/2015. — С. 92—97. — Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2015/22.pdf
6. Забейворота Т.В. Зарубіжний досвід упровадження адміністративно-територіальної реформи в умовах проведення децентралізації влади // Зовнішня політика та національна безпека [Електронний ресурс] — Режим доступу: dunrda.gov.ua/wp-content/uploads/2015/05
7. Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст. 91.
8. Зеленевич В.О. Зарубіжний досвід фінансування охорони здоров'я / В.О. Зеленевич, А.І. Кузьмин [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://intkonf.org/zelenevich-vo-ktn-kuzmin-ai-zarubizhniy-dosvidfinansuvannya-ohoroni
9. Кохалик Х. Організація та функціонування системи комунального самоврядування на прикладі міст Німеччини та України: компаративний аналіз / Х. Кохалик // Ефективність державного управління: збірник наукових праць. — 2010. — Вип. 25.
10. Поняття про територіальну громаду та її роль // Навчальні матеріали онлайн (pidruchniki.website) — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pidruchniki.com/13330825/ekonomika/ponyattya_pro_teritorialnu_gromadu_rol#342
11. Русін В.В. Реформування адміністративно-територіального устрою України в контексті зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування / В.В. Русін // Вісник ТНЕУ. — № 4. — 2013. — С. 52—62.
12. Свяневич П. Місцеве самоврядування в Польщі. Стисла історія реформи місцевого самоврядування в Польщі (2001) [Електронний ресурс] / П. Свяневич. — Режим доступу: PS_Laws_repot_2507_ucr.doc
13. Сірик З.О. Європейський досвід реформування адміністративно-територіального устрою // територіальний розвиток та регіональна економіка, Випуск 3 (113). — С. 49—54 — Режим доступу: http://ird.gov.ua/sep/sep20153(113)/sep20153(113)_049_SirykZO.pdf
14. Функції територіальної громади, її роль та правовий статус // Навчальні матеріали онлайн (pidruchniki.website) — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pidruchniki.com/14400912/finansi/funktsiyi_teritorialnoyi_gromadi_rol_pravoviy_status#521
15. Чаплигін О.К. Можливості використання закордонного досвіду здійснення адміністративно-територіальних реформ в Україні / О.К. Чаплигін // Державне будівництво. — 2007. — № 1(1). — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2007_1(1)__47.pdf

V. Saliuta

IMPLEMENTATION OF THE BEST EUROPEAN PRACTICES OF ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

Summary

An in-depth analysis of the processes of decentralization, introduction of administrative-territorial reform related to the formation and development of territorial communities in the countries of the European Union with the purpose of selecting best practices in order to avoid mistakes in the implementation of the mentioned reform in Ukraine was carried out. The analysis of the administrative-territorial structure of the states of the European Union was made. It was found that the success of the reform was achieved under the condition of voluntary association of local authorities, the use of experience of municipal cooperation, monitoring of public opinion. It has been determined that in each of these countries, territorial communities represent the local people community recognized by law as a form of organization of local self-government. It was established that most of the states of the European Union in the process of solving problems of local self-government faced with the necessity of enlarging the size of the communities, especially if the reforms were expanding their powers. It has been found that communities often formed for decades, and sometimes centuries, were incapable of performing their functions at the present time, since they were too small and sparsely populated. However, not in all cases, plans to unite the territorial communities were successful. It was found that, for example, in France, the government due to the protests had to abandon the association of local self-government bodies in favor of close cooperation between them. It was clarified that the most important aspects related to the formation and development of newly formed territorial communities is the recognition of territorial communities in the Constitution of Ukraine as a subject of administrative-territorial system and granting of the status of a legal entity, which will allow determining the degree of political and financial autonomy of territorial communities. It is determined that the next important step is the clear formulation of the concept of decentralization of power and local self-government reform with the involvement of specialists and representatives of local self-government.

Keywords: administrative-territorial reform; territorial community; foreign experience; countries of the European Union.

References

1. Study materials online (pidruchniki.website) (2018), "The administrative-territorial structure of European Union member states", Available at: https://pidruchniki.com/91596/pravo/dosvid_reformuvannya_administrativno-teritorialnogo_ustroyu_krayinah_yevropeyskogo_soyuzu, (accessed 3.02.2019);
2. Boryslavska, O. (2005), Mistseve samovriaduvannia v Ukraini: teoriia to praktyka realizatsii konstytutsiino-pravovykh zasad [Local self-government in Ukraine: theory and practice of the implementation of constitutional and legal principles], PAIS, Lviv, Ukraine;
3. Boryslavska, O. Zaverukha, I. Shkolyk, A. (2012), Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid yevropeiskykh krain ta perspektyvy Ukrainy [Decentralization of public power: the experience of European countries and the prospects of Ukraine], Centre of Policy and Legal Reform, Kyiv, Ukraine;
4. National Institute for Strategic Studies (2018), "European experience of administrative-territorial reform: the political aspect. Analytical note" Available at: http://www.niss.gov.ua/articles/844 (accessed 3.02.2019);
5. Zhovnirchyk, Ya. Melnyk, V. (2015), "Foreign experience and domestic traditions of implementation of innovative development of territorial communities by local self-government bodies", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9/2015, pp. 92—97, Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2015/22.pdf (accessed 3.02.2019);
6. Zabeivorota, T. (2015), "Foreign experience in implementing administrative and territorial reform in the context of decentralization of power", Zovnishnia polityka ta natsionalna bezpeka, vol. 5/2015, Available at: http://dunrda.gov.ua/wp-content/uploads/2015/05/ (accessed 4.02.2019);
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Voluntary Association of Territorial Communities", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (accessed 3.02.2019);
8. Zelenevych, V. Kyzmyn, A. (2014), "Foreign experience in health care financing", Available at: http://intkonf.org/zelenevich-vo-ktn-kuzmin-ai-zarubizhniy-dosvidfinansuvannya-ohoroni (accessed 4.02.2019);
9. Kokhalyk, Kh. (2010), "Organization and functioning of the communal self-government system on the example of the cities of Germany and Ukraine: comparative analysis", Efficiency of public administration: academic papers collection, vol. 25.
10. Study materials online (pidruchniki.website) (2018), "The concept of a territorial community and its role", Available at: http://pidruchniki.com/13330825/ekonomika/ponyattya_pro_teritorialnu_gromadu_rol#342 (accessed 3.02.2019);
11. Rusin, V. (2013), Reformuvannia administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy v konteksti zmitsnennia finansovykh osnov mistsevoho samovriaduvannia [Reform of the administrative-territorial structure of Ukraine in the context of financial bases strengthening of local self-government], Visnyk TNEU, vol. 4, pp. 52—62.
12. Svianevych, P. (2001), "Local government in Poland. A Brief History of Local Self-Government Reform in Poland", Available at: PS_Laws_repot_2507_ucr.doc (accessed 4.02.2019).
13. Siryk, Z. (2015), "European experience in the reform of administrative-territorial system", Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna ekonomika, vol. 3 (113), pp. 49—54, Available at: http://ird.gov.ua/sep/sep20153(113)/sep20153(113)_049_SirykZO.pdf (accessed 4.02.2019).
14. Study materials online (pidruchniki.website) (2018), "Functions of a territorial community, its role and legal status", Available at: http://pidruchniki.com/14400912/finansi/funktsiyi_teritorialnoyi_gromadi_rol_pravoviy_status#521 (accessed 3.02.2019);
15. Chaplyhin, O. (2007), "Possibilities of using foreign experience in implementing administrative and territorial reforms in Ukraine", Derzhavne budivnytstvo, vol. 1(1), Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2007_1(1)__47.pdf (accessed 4.02.2019).

№ 7 2019, стор. 65 - 70

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 1038

Відомості про авторів

В. А. Салюта

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН України

V. Saliuta

postgraduate student at the Institute of Agroecology and Nature Management of the National Academy of Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Салюта В. А. Запровадження кращих європейських практик становлення та розвитку територіальних громад в Україні. Агросвіт. 2019. № 7. С. 65–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.65

Saliuta, V. (2019), “Implementation of the best european practices of establishment and development of territorial communities in Ukraine”, Agrosvit, vol. 7, pp. 65–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.