EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ
М. О. Дергалюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.60

УДК: 330.35

М. О. Дергалюк

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ

Анотація

У статті розглядаються особливості управління економічним потенціалом підприємств торгівлі сільськогосподарською технікою. Проведене дослідження економічного потенціалу дає можливість стверджувати, що його необхідно розглядати як систему із складовими елементами (виробничої, кадрової, фінансової, інноваційної, маркетингової), якій притаманні закономірності, властивості функціонування системи, а саме: динамічність, еластичність, інертність, стабільність та синергійність. Як і будь-якій іншій системі економічному потенціалу підприємства притаманні горизонтальні та вертикальні взаємозв'язки та відносини, що виникають між її складовими елементами в системі та за її межами. Під управлінням економічним потенціалом підприємств торгівлі сільськогосподарською технікою, на наш погляд, необхідно вбачати розроблення на основі системного підходу обгрунтованої концепції формування, використання та нарощення економічного потенціалу підприємства відповідно до поставленої мети та цілей функціонування підприємства із урахуванням впливу екзогенних та ендогенних факторів. Для підприємств, що здійснюють торгівельну діяльність сільськогосподарської техніки для управління економічним потенціалом підприємства необхідно враховувати такі особливості, як: прогнозування можливого попиту споживачів у сільськогосподарській техніці із урахуванням технологічних процесів; урахування природно-кліматичних умов конкретного регіону із аналізом посівних культур цієї території та їх сівообігом; розширення послуг підприємства за рахунок запропонуванню споживачу різноманітних технологічних послуг, що супроводжують продаж сільськогосподарської техніки; розрахунки можливої кількості запитів із урахуванням зносу техніки споживачів та їх купівельної спроможності; зміни у якості обслуговування споживачів за рахунок підвищення кваліфікації персоналу та використання інформаційних ресурсів тощо. Обгрунтовано, що для ефективного управління економічним потенціалом підприємств торгівлі сільськогосподарською технікою, важливою умовою є не тільки урахування специфіки складових елементів економічного потенціалу, а також і його специфічних властивостей з урахуванням поставлених цілей та завдань підприємства з урахуванням постійних змін під впливом ендогенних та екзогенних факторів.

Ключові слова: економічний потенціал; підприємства торгівлі сільськогосподарської техніки; управління економічним потенціалом; потенціал; система; складові елементи системи; закономірності розвитку економічного потенціалу.

Література

1. Ажаман І.А. Теоретичне обгрунтування сутності та властивостей потенціалу підприємства / І.А. Ажаман, О.І. Жидков // Економіка та держава. — 2018. — №2. — С. 22—26.
2. Божанова О. В. Управління економічним потенціалом підприємств: теоретичний аспект / О.В. Божанова // Вісник економіки транспорту і промисловості. — № 30. — 2010. — С. 71—77.
3. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. пос. / Круш П.В. та ін. — К.: Центр учбової літератури. — 2008. — 206 с.
4. Калінеску Т.В. Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток: моногр. / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. — 272 с.
5. Краснокутська Н.С. Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження: моногр. / Н.С. Краснокутська. — Х.: Харк. держ. Ун-т харчування та торгівлі, 2010. — 247 с.
6. Педченко Н.С. Концептуальні підходи до формування і використання потенціалу розвитку підприємства в системі стратегічного управління / Н.С. Педченко // Науковий вісник полтавського університету економіки і торгівлі. — № 6 (51), — Ч. 1. — 2011. — С. 220—228.
7. Шкроміда Н.Я. Комплексна оцінка економічного потенціалу суб'єктів господарювання / Н.Я. Шкроміда // Економічний аналіз: Зб. наук праць. — Тернопіль: Економічна думка. — Тернопіль: ТНУ, 2011. — Вип. 9. — Ч. 1. — С. 383—386.

M. Dergalyuk

MANAGEMENT OF ECONOMIC POTENTIAL OF AGRICULTURAL TRADE ENTERPRISES

Summary

The article deals with the peculiarities of management of the economic potential of the enterprise of agricultural machinery trade. The conducted research of the economic potential of the enterprise makes it possible to assert that it should be considered as a system with the constituent elements (production, personnel, financial, innovation, marketing), which is characterized by regularities, properties of the functioning of the system, namely: dynamism, elasticity, inertia, stability and synergy As with any system, the economic potential of an enterprise is characterized by horizontal and vertical relationships and relationships that arise between its constituent elements in the system and beyond. In managing the economic potential of agricultural machinery enterprises, in our opinion, it is necessary to consider developing, on the basis of a systematic approach, a substantiated concept of the formation, use and increase of the economic potential of the enterprise in accordance with the purpose and purpose of the company's operation, taking into account the influence of exogenous and endogenous factors. For enterprises engaged in the trading of agricultural machinery to manage the economic potential of an enterprise, it is necessary to take into account such features as: forecasting of possible demand of consumers in agricultural machinery taking into account technological processes; taking into account the natural and climatic conditions of a particular region with the analysis of sowing crops of the area and their circulation; expansion of the company's services by offering a variety of technological services to the consumer, accompanying the sale of agricultural machinery; calculations of the possible number of requests taking into account the wear of consumer technology and their purchasing power; changes in the quality of customer service at the expense of personnel development and use of information resources, etc. It is substantiated that in order to effectively manage the economic potential of enterprises trading in agricultural machinery, an important condition is not only taking into account the specifics of the constituent elements of economic potential, as well as its specific properties, taking into account the goals and objectives of the enterprise, taking into account the constant changes under the influence of endogenous and exogenous factors.

Keywords: economic potential; enterprises of agricultural machinery trade; management of economic potential; potential; system; components of the system; regularities of development of economic potential.

References

1. Azhaman, I.A. (2018), "Theoretical substantiation of the essence and properties of the enterprise potential", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 22—26.
2. Bozhanova, O.V. (2010), "Management of economic potential of enterprises: theoretical aspect", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 30, pp. 71—77.
3. Krush, P.V. (2008), Vnutrishnij ekonomichnyj mekhanizm pidpryiemstva [Internal economic mechanism of the enterprise], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
4. Kalinesku, T.V. (2007), Stratehichnyj potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta rozvytok [Strategic potential of the enterprise: formation and development], Vyd-vo SNU im. V. Dalia, Luhansk, Ukraine.
5. Krasnokuts'ka, N.S. (2010), Potentsial torhovel'noho pidpryiemstva: teoriia ta metodolohiia doslidzhennia [Potential of trade enterprise: theory and methodology of research], Kharkivs'kyj derzhavnyj universytet kharchuvannia ta torhivli, Kharkiv, Ukraine.
6. Pedchenko, N.S. (2011), "Conceptual approaches to the formation and use of the potential of enterprise development in the system of strategic management", Naukovyj visnyk poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 6, no. 51, pp. 220—228.
7. Shkromida, N.Ya. (2011), "Integrated assessment of economic potential of economic entities", Ekonomichnyy analiz, vol. 9, no. 1, pp. 383—386.

№ 7 2019, стор. 60 - 64

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 1003

Відомості про авторів

М. О. Дергалюк

к. е. н., асистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України, "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

M. Dergalyuk

PhD in Economics, Assistant Professor of Economics and Entrepreneurship Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Як цитувати статтю

Дергалюк М. О. Управління економічним потенціалом підприємств торгівлі сільськогосподарською технікою. Агросвіт. 2019. № 7. С. 60–64. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.60

Dergalyuk, M. (2019), “Management of economic potential of agricultural trade enterprises”, Agrosvit, vol. 7, pp. 60–64. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.