EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. І. Самайчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.55

УДК: 657:338

С. І. Самайчук

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті обгрунтовано важливість економічного аналізу та необхідність удосконалення його методичних засад в динамічних умовах розвитку сільськогосподарських підприємств. Встановлено, що підвищення економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств, насамперед, залежить від обгрунтування раціональних параметрів їхнього функціонування та розвитку, запровадження інтенсивних технологій агропромислового виробництва, інновацій в управлінні та організації агробізнесу. У процесі оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств згідно із сучасною статистичною методологією визначено відповідні показники. Наголошено на необхідності встановлення, оцінки та аналізу прибутку й дохідності як основних показників їх економічної ефективності. Обгрунтовано ознаки дієвості результатів аналітичної роботи для визначення ефективної організації та методики економічного аналізу ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. Визначено доцільність посилення в методології та методиці аналізу соціальної складової як відображаючої соціальну направленість сучасної ринкової економіки. А також запропоновано на основі проведення аналізу основні напрями забезпечення збільшення обсягів та підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства; діяльність; ефективність; удосконалення; прибуток; показники; управління.

Література

1. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу: підручник. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. — 411 с.
2. Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. — Суми: ВТП "Унівеститетська книга", 2006. — 240 с.
3. Романюк І.А. Нові чинники та концепції здійснення інтенсифікації сільського господарства. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — № 4 (36). — С. 60—63.
4. Ігнатенко М.М. Стратегії та механізми управління розвитком соціальної відповідальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки: монографія. — Херсон: Айлант, 2015. — 470 с.
5. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: підручник. Львів: "Магнолія Плюс", 2006. — 428 с.
6. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: підручник. — К.: Знання, 2008. — 630 с.
7. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник. — К.: КНТЕУ, 2008. 513 с.
8. Долинський В.П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. — К.: ІАЕ НААН, 2003. — 258 с.
9. Мармуль Л.О., Петренко В.С. Стратегічне позиціонування підприємств з іноземними інвестиціями в аграрній сфері економіки. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., — 2017. — № 4 (40). — С. 43—48.
10. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 639 с.
11. Ковальчук М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: підручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 390 с.
12. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 365 с.

S. Samaichuk

METHODICAL PRINCIPLES OF IMPROVEMENT OF ECONOMIC ANALYSIS OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article substantiates the importance of economic analysis and the need to improve its methodological principles in the dynamic conditions of agricultural enterprises. It is determined that economic analysis is a powerful tool in optimizing their accounting, tax, financial-investment, credit, marketing and social policies. It allows him to rationalize resources, revenue and expenditures, gain and retain competitive advantages, provide financial and economic stability and competitive development. It has been established that increasing the economic efficiency of agricultural enterprises depends, first of all, on the rationale of rational parameters of their functioning and development, introduction of intensive technologies of agroindustrial production, innovations in the management and organization of agribusiness. In the process of assessing the efficiency of agricultural enterprises in accordance with the current statistical methodology, appropriate indicators are determined. It was emphasized on the need to establish, evaluate and analyze profit and profit as the main indicators of their economic efficiency. It is determined that the content of the analysis consists in obtaining on the basis of the data plan, accounting, reporting of analytical information on the state and results of the enterprise and its divisions, the magnitude, nature and causes of deviations in the activities of the objects, which helps in making managerial decisions and provides proper work agricultural enterprises. The signs of effectiveness of the results of analytical work for the effective organization and methods of economic analysis of the efficiency of agricultural enterprises activity are substantiated. The expediency of strengthening in the methodology and method of analysis of the social component as a reflective social orientation of the modern market economy is determined. The ways of carrying out of analytical work for increase of efficiency of production of agricultural production are allocated. Also, on the basis of the analysis, the main directions of ensuring the increase of volumes and improving the efficiency of agricultural production are proposed.

Keywords: agricultural enterprises; activity; efficiency; improvement; profit; indicators; management.

References

1. Butko, A.D. (2005), Teoriya ekonomichnoho analizu [Тheory of economic analysis], Kyyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
2. Tsarenko, O.M. (2006), Ekonomichnyy analiz diyalnosti pidpryyemstv ahropromyslovoho kompleksu [Economic analysis of activity of enterprises of the agro-industrial complex], VTP "Univestytet·ska knyha", Sumy, Ukraine.
3. Romanyuk, I.A. (2016), "New factors and concepts for intensifying agriculture", Visnyk Berdyanskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4 (36), pp. 60—63.
4. Ihnatenko, M.M. (2015), Stratehiyi ta mekhanizmy upravlinnya rozvytkom sotsialnoyi vidpovidalnosti subyektiv hospodaryuvannya ahrarnoyi sfery ekonomiky [Strategies and mechanisms for managing the development of social responsibility of economic entities of the agrarian sector of the economy], Aylant, Kherson, Ukraine.
5. Kindratska, H.I. Bilyk, M.S. and Zahorodniy, A.H. (2006), Ekonomichnyy analiz: teoriya i praktyka [Economic analysis: theory and practice], Mahnoliya Plyus, Lviv, Ukraine.
6. Popovych, P.YA. (2008), Ekonomichnyy analiz diyalnosti subyektiv hospodaryuvannya [Economic analysis of business entities], Znannya, Kyiv, Ukraine.
7. Mnykh, Yе.V. (2008), Ekonomichnyy analiz diyalnosti pidpryyemstva [Economic analysis of enterprise activity], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
8. Dolynskyy, V.P. (2003), Analiz hospodarskoyi diyalnosti silskohospodarskykh pidpryyemstv [Analysis of economic activity of agricultural enterprises], IAE NAAN, Kyiv, Ukraine.
9. Marmul, L.O. and Petrenko, V.S. (2017), "Strategic positioning of enterprises with foreign investments in the agrarian sector of the economy". Visnyk Berdyanskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4 (40), pp. 43—48.
10. Kupalova, H.I. (2008), Teoriya ekonomichnoho analizu [The theory of economic analysis], Znannya, Kyiv, Ukraine.
11. Kovalchuk, M.I. (2005), Ekonomichnyy analiz diyalnosti pidpryyemstv APK [Economic analysis of the enterprises of the agroindustrial complex], KNEU, Kyiv, Ukraine.
12. Lakhtionova, L.A. (2004), Finansovyy analiz silskohospodarskykh pidpryyemstv [Financial analysis of agricultural enterprises], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 7 2019, стор. 55 - 59

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 1075

Відомості про авторів

С. І. Самайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

S. Samaichuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, SHEI "Kherson State Agrarian University", Kherson

Як цитувати статтю

Самайчук С. І. Методичні засади удосконалення економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019. № 7. С. 55–59. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.55

Samaichuk, S. (2019), “Methodical principles of improvement of economic analysis of activity of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 7, pp. 55–59. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.