EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ ЗА ДОПОМОГОЮ "ЗЕЛЕНОГО" ТАРИФУ
Ю. М. Гальчинська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.49

УДК: 577.23.001.76: 332.025.12: 339.13

Ю. М. Гальчинська

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ ЗА ДОПОМОГОЮ "ЗЕЛЕНОГО" ТАРИФУ

Анотація

Ринок біоенергетики є системою відносин, що виникають між учасниками під час здійснення купівлі-продажу біомаси, різних видів біопалива, а також електричної енергії та теплової енергії, що вироблена з біомаси або біопалива. Групою об'єктів державного регулювання ринку біоенергетики є суб'єкти економічної діяльності, що виробляють електричну та/або теплову енергію з використанням біомаси або біопалива. Суб'єкти господарювання, що вироблять електричну енергію з біомаси або деяких видів біопалива мають право отримати "зелений" тариф. Державне регулювання ринку біоенергетики здійснюється в основному за допомогою системи законів та підзаконних нормативно-правових актів, проте інші форми права в Україні, як правило, застосовуються обмежено. Стимулювання розвитку зеленого тарифу здійснюється лише за допомогою вдосконалення механізму державного регулювання ринку біоенергетики через застосування таких інструментів, як закони та підзаконні нормативно-правові акти, якими встановлюються вимоги та правила для всіх учасників.

Ключові слова: державне регулювання; зелений тариф; ринок; механізм; біоенергетика.

Література

1. Офіційний сайт біоенергетичної асоціації України. URL: http://www.uabio.org
2. Закон України "Про ринок електричної енергії" № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 27—28. Ст. 312.
3. Постанова НКРЕКП № 2932 від 10.12.2015 року "Про затвердження Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу". Офіційний вісник України. 2016. № 14. Ст. 579.
4. Закон України "Про теплопостачання" № 2633-IV від 2 червня 2005 року. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 28. Ст. 373.
5. Постанова Кабінету Міністрів України № 679 від 6 вересня 2017 року "Про затвердження Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання". Урядовий кур'єр. 2017. № 168.
6. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник. URL: http://westudents.com.ua/knigi/467-teorya-prava-derjavi-skakun-of.html
7. Цивільний Кодекс України № 435-IV від 16 січня 2003 року. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.
8. Господарський Кодекс України № 436-IV від 16 січня 2003 року. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.

Ju. Galchynska

RESTRUCTURING RENEWABLE ENERGY IN UKRAINE BY A GREEN TARIFF

Summary

Today, alternative energy is becoming one of the key sectors of the world economy, since renewable energy sources are not only a way of reducing carbon energy dependence, but can be a real competitive advantage for those countries that can effectively use them. The need to switch to the use of renewable energy sources every year becomes more and more relevant. The bioenergy market is a system of relations between participants in the sale and purchase of biomass, different types of biofuels, as well as biomass and biofuels for electricity and heat. The group of objects of state regulation of the bioenergy market is the subjects of economic activity, producing electric and / or thermal energy using biomass or biofuel. Entrepreneurs who produce electricity from biomass or certain types of biofuels have the right to get a "green" tariff. Irregularity of tariffs. The "Green" tariff in Ukraine is quite high, which hinders the process of development of alternative energy.
The domestic energy consumption market generated by the use of alternative technologies is not sufficiently developed. Price policy in the alternative energy market requires a well-balanced approach, including with the development of short-term and long-term forecasts for the development of alternative energy production capacities, assessment of real needs of the domestic market and opportunities for its export. The cost of production of alternative energy sources so far exceeds the cost of traditional energy and fuel. State regulation of the bioenergy market is carried out mainly through a system of laws and bylaws, however, other forms of law in Ukraine, as a rule, apply restrictively. Stimulating the development of the green tariff is carried out only through the improvement of the mechanism of state regulation of the bioenergy market through the use of such instruments as laws and regulations, which set requirements and rules for all participants.

Keywords: government regulation; green tariff; market; mechanism; bioenergy.

References

1. Bioenergy Association of Ukraine (2019), available at: http://www.uabio.org (Accessed 15 March 2019).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About the market of electric energy", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 27—28.
3. National commission for state regulation of energy and public utilities of Ukraine (2016), Resolution "On Approval of the Procedure for Determining the Level of Use of Ukrainian Production Equipment at Electricity Power Plants, including the commissioned queues for the construction of power plants (launchers) producing electricity from alternative sources of energy (except for blast furnace and coke oven gas, and from using hydro power - only micro, mini and small hydroelectric power plants), and the establishment of the corresponding surcharge to the "green" tariff", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 14.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine "About heat supply", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 28.
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On Approval of the Procedure for Calculation of Weighted Average Tariffs for Thermal Energy Produced by Using Natural Gas, for the needs of the population, institutions and organizations financed from the state or local budget, its transportation and supply", Uriadovyj kur'ier, vol. 168.
6. Skakun, O. F. (2010), "The theory of law and state", available at: http://westudents.com.ua/knigi/467-teorya-prava-derjavi-skakun-of.html (Accessed 15 March 2019).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Civil Code of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 40.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Commercial Code of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 18.

№ 7 2019, стор. 49 - 54

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 956

Відомості про авторів

Ю. М. Гальчинська

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Ju. Galchynska

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Marketing and International Trade,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

Як цитувати статтю

Гальчинська Ю. М. Стимулювання розвитку ринку відновлюваної енергетики в Україні за допомогою "зеленого" тарифу. Агросвіт. 2019. № 7. С. 49–54. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.49

Galchynska, Ju. (2019), “Restructuring renewable energy in Ukraine by a green tariff”, Agrosvit, vol. 7, pp. 49–54. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.