EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАБІР КРИТЕРІЇВ ДЛЯ МАРКЕТИНГОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ БАНКУ ДЛЯ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ
В. С. Котковський, А. В. Максимова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.43

УДК: 336.717

В. С. Котковський, А. В. Максимова

НАБІР КРИТЕРІЇВ ДЛЯ МАРКЕТИНГОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ БАНКУ ДЛЯ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ

Анотація

Сек'юритизація, безумовно, стає одним з основних джерел фінансування для компаній і банківських установ у всьому світі. Європейські країни змагаються у створенні найбільш сприятливих законодавчих умов для здійснення угод сек'юритизації. Незважаючи на динамічний розвиток сек'юритизації, її базові принципи, цілі та структурні елементи залишаються незмінними.
Статтю присвячено розгляду властивостей фінансових активів, які роблять їх придатними для сек'юритизації. Доведено, всі активи поділяються на дві загальні групи: реальні активи, з яких можна отримувати вигоди, володіючи ними або використовуючи їх певний час, і фінансові активи, що мають цінність у тій мірі, в якій вони є контрактними претензіями на економічні вигоди від використання реальних активів.
Розглянуто основні властивості фінансових активів, які роблять активи придатними або непридатними на роль збереження вартості. Зокрема до властивостей слід віднести: придатність до тривалого використання, вироблення та подільність.
Визначено набір критеріїв, які повинні відобразити всі найважливіші характеристики фінансових активів, що сек'юритизуються, за допомогою алгоритму вивчення фінансових активів на предмет придатності для сек'юритизації за обов'язковими та бажаними характеристиками.
Охарактеризовано окремі види фінансових активів, що обертаються на ринку банківських послуг, придатних для сек'юритизації, а також виявлено окремі вимоги, що висуваються до фінансових активів, які планується використовувати для проведення сек'юритизації.
Доведено, існування деяких потоків платежів, що породжуються фінансовими активами, та їх прямий зв'язок з виплатами, які отримують інвестори, складають важливий конструктивний елемент сек'юритизації активів. Тому маркетингова оцінка, відбір активів і формування пулу, який буде генерувати необхідний потік платежів для обслуговування цінних паперів, може вважатися основною фазою сек'юритизації активів.

Ключові слова: банк; сек'юритизація; реальні активи; фінансові активи; придатність; забезпечення; однорідність активів; цінні папери; потік платежів; дострокове погашення.

Література

1. Версаль Н.І. Визначення придатності фінансових активів українських банків для проведення сек'юритизації / Н.І. Версаль, В.П. Кирій // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ, Вип. 1 (10). — 2011. — С. 46—52.
2. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. — СПб.: Питер, 2001. — 864 с.
3. Дубовик О.В., Бойко С.М., Вознюк М.А., Гірченко Т.Д. Маркетинг у банку: [навч. посіб.]. — 2-ге вид. — К.: Алерта, 2007. — 275 с.
4. Котлер, Ф. Основы маркетинга: Краткий курс. Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2007. — 656 с.
5. Лютий І.О. Банківський маркетинг: [підручник] / І.О. Лютий, О.О. Солодка. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 776 с.
6. Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку [навч. посіб.] / За ред. А.В. Нікітіна. — К.: КНЕУ, 2006. — 432 с.
7. Спицин Й.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. — Тернополь: АО "Тарнекс". — К.: ЦММС "Писпайп", 1993. — 656 с.
8. Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха: учебник для вузов / Пер. с нем. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 334 с.
9. Eilenberger G. 1991. Finanzinnovationen. Das Wirtschaftsstudium (11): Р. 811—813.
10. Бэр Х.П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов — инновационная техника финансирования банков / Х.П. Бэр; пер. с нем. [Ю.М. Алексеев, О.М. Иванов]. — М.: Волтерс Клувер, 2007. — 624 с.
11. Дэвидсон Э. Секьюритизация ипотеки: мировой опыт, структурирование и анализ / Э. Дэвидсон, Э. Сандерс и др.; пер с англ. яз. [О.В. Смородинов при участии В. Качуро]. — М.: Вершина, 2007. — 592 с.
12. Fabozzi F.J. Mortgage backed securities: products, structuring, and analytical techniques. — Hoboken, NJ: Wiley, 2007. — 318 р.
13. Ohl, Hanns.-P., Hielcher U. Asset Backed Securities. — Stuttgart, Deutschland, 1994. — 120 р.
14. Кравчук І.С. Сек'юритизація банківських активів / І.С. Кравчук, В.Д. Юхимчук // Фондовый рынок. — 2008. — № 10. — С. 20—38.
15. Васильченко З.М. Сек'юритизація активів у системі управління банківськими ризиками [Текст] / З.М. Васильченко, А.С. Криклій, О.О. Ігнатьєва // Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. — 2007. — № 11. — С. 14—16.
16. Ткаченко Н. Сек'юритизація фінансових активів: особливості використання в банківській сфері / Н. Ткаченко, Д. Чеховський // Вісник НБУ. — 2014. — №8. — С. 54—60.
17. Lequiller F., Blades D. Understanding National Accounts, OECD Publishing, 2006, P. 219.
18. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для академического бакалаврата / Б.И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 497 с.

V. Kotkovskyi, A. Maksymova

A SET OF CRITERIA FOR THE MARKETING DEFINITION OF THE SUITABILITY OF A BANK'S FINANCIAL ASSETS FOR SECURITIZATION

Summary

The article is devoted to the consideration of the properties of financial assets that make them suitable for securitization. It is proved that all assets are divided into two general groups: real assets which you can benefit from, owning or using them for a certain time and financial assets with value to the extent that they are contractual claims for the economic benefits of using real assets.
Securitization, of course, is becoming one of the main sources of financing for companies and banking institutions around the world. European countries are competing to create the most favorable legal framework for securitization transactions. Despite the dynamic development of securitization, its basic principles, goals and structural elements remain unchanged.
The main properties of financial assets that make assets suitable or unsuitable for the role of cost saving are considered. In particular the properties should include: suitability for long-term use, elaboration and divisibility.
A set of criteria has been identified that should reflect all the most important characteristics of securitized financial assets by using an algorithm for the study of financial assets for the purpose of securitization by obligatory and desirable characteristics.
Certain types of financial assets rotating in the market of banking services suitable for securitization are described, as well as certain requirements for financial assets that are intended to be used for securitization are identified.
It has been proved that the existence of some flows of payments generated by financial assets and their direct connection with payments received by investors constitute an important constructive element of asset securitization. Therefore, a market valuation, asset selection and pool formation that will generate the required flow of payments for servicing securities can be considered as the main phase of securitization of assets.

Keywords: ank; securitization; real assets; financial assets; suitability; security; homogeneity of assets; securities; flow of payments; early repayment.

References

1. Versal', N.I. and Kyrij, V.P. (2011), "Determining the suitability of financial assets of Ukrainian banks for securitization", Finansovo-kredytna diyal'nist': problemy teoriyi ta praktyky, vol. 1(10), pp. 46—52.
2. Bernet, Dzh. and Moryarty, S. (2001), Marketingovyie kommunikatsii: integrirovannyiy podhod [Marketing communications: an integrated approach], Peter, St. Petersburg, Russia.
3. Dubovyk, O. V. Boiko, S. M. Vozniuk, M. A. and Hirchenko, T. D. (2007), Marketynh u banku [Bank marketing], Alerta, Kyiv, Ukraine.
4. Kotler, F. (2007), Osnovyi marketinga [Marketing Fundamentals], Izdatelskiy dom "Vilyams", Moscow, St. Petersburg, Russia.
5. Liutyi, I. O. and Solodka, O. O. (2009), Bankivskyi marketynh [Bank marketing]. Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
6. Nikitin, A. V. Bortnikov, H. P. and Fedorchenko, A. V. (2006), Marketynh u banku [Bank marketing], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Spitsin, Y. O. and Spitsin, Ya. O. (1993), Marketing v banke [Bank marketing], Tarneks, Pispayp, Ternopol, Kiev, Ukraine.
8. Hershgen, H. (2000), Marketing: osnovyi professionalnogo uspeha [Marketing: the basics of professional success], INFRA-M, Moscow, Russia.
9. Eilenberger, G. (1991), Finanzinnovationen. Das Wirtschaftsstudium, Frankfurt, Deutschland, рр. 811—813.
10. Ber, H. P. (2007), Sekyuritizatsiya aktivov: sekyuritizatsiya finansovyih aktivov — innovatsionnaya tehnika finansirovaniya bankov [Asset securitization: securitization of financial assets — an innovative technique of financing banks]. Volters Kluver, Moscow, Russia.
11. Devidson, E. Sanders, E. (2007), Sekyuritizatsiya ipoteki: mirovoy opyt, strukturirovanie i analiz [Mortgage securitization: world experience, structuring and analysis]. Vershina, Moscow, Russia.
12. Fabozzi, F. J. (2007), Mortgage backed securities: products, structuring and analytical techniques. Hoboken, NY, USA.
13. Ohl, Hanns.-P. and Hielcher, U. (1994), Asset-Backed Securities, Stuttgart, Deutschland.
14. Kravchuk, I. S. and Yukhymchuk, V. D. (2008), "Securitization of Bank Assets", Stock Market, vol. 10, pp. 20—38.
15. Vasylchenko, Z. M. Kryklii, A. S. and Ihnatieva, O. O. (2007), "Securitization of assets in the banking risk management system", Economy and the State, vol. 11, pp. 14—16.
16. Tkachenko, N. and Chekhovskyi, D. (2014), "Securitization of Financial Assets: Features of Use in the Banking Sector", Herald of the NBU, vol. 8, pp. 54—60.
17. Lequiller, F. and Blades, D. (2006), Understanding National Accounts, OECD Publishing.
18. Alekhіn, B. І. (2018), Rynok tsennykh bumah: uchebnіk і praktіkum dlia akademіcheskoho bakalavrata [Securities market: a textbook and workshop for academic bachelor]. Yurait, Moscow, Russia.

№ 7 2019, стор. 43 - 48

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 793

Відомості про авторів

В. С. Котковський

к. е. н., доцент, доцент кафедри соціально-політичних та економічних дисциплін, Криворізький факультет Національного університету "Одеська юридична академія", м. Кривий Ріг

V. Kotkovskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Socio-Political and Economic Disciplines, Faculty of the National University Odesa Law Academy, Kryvyi Rih


А. В. Максимова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Кривий Ріг

A. Maksymova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Economic Institute SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Котковський В. С., Максимова А. В. Набір критеріїв для маркетингового визначення придатності фінансових активів банку для сек'юритизації. Агросвіт. 2019. № 7. С. 43–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.43

Kotkovskyi, V. and Maksymova, A. (2019), “A set of criteria for the marketing definition of the suitability of a bank's financial assets for securitization”, Agrosvit, vol. 7, pp. 43–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.