EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГО-СИНГУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
А. А. Антохов, О. Ю. Антохова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.10

УДК: [330.341.1: 332.146.2]: 339.97

А. А. Антохов, О. Ю. Антохова

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГО-СИНГУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Анотація

У статті визначено резерви забезпечення "верхнього шляху" підвищення конкурентоспроможності економіки України та охарактеризовано можливості технолого-сингулярних регіональних економічних систем для їх мобілізації. При науковому обгрунтуванні стратегічного вектора розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних систем в Україні визначено, що техногенна цивілізація нині вступає в смугу особливого типу прогресу, коли гуманістичні орієнтири стають вихідними у визначенні стратегій наукового пошуку. Зазначено, що у центрі розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних систем має стояти людина як важливий "елемент" цілісного регіону-соціуму — із зіставленням індивідуальних інтересів колективним та їх взаємною детермінацією. Вказано на основні позиції визначення стратегічних орієнтирів розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних систем в Україні. Здійснено типологію регіональних технолого-сингулярних регіональних економічних систем. Зазначено, що в основі розробки стратегії розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних систем має лежати потреба реанімації науково-технічного потенціалу України попередніх років. Описано ідеальний тип технолого-сингулярної економічної системи Карпатського регіону та визначено її поліспеціалізацію. Зроблено висновок, що розвиток технолого-сингулярної економічної системи Карпатського регіону в цільовій перспективі передбачає забезпечення її поліспеціалізації, монолітності, синергетики взаємодій різних сфер господарювання і галузей знань. Головною умовою розвитку такої системи є її здатність продукувати інновації — як результат інтелектуальної діяльності, технологізації економічних процесів.

Ключові слова: технолого-сингулярна регіональна економічна система; стратегія; "верхній шлях" підвищення конкурентоспроможності; інтелектуалізація суспільства; технологізація економіки.

Література

1. Єщенко П.С. Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення економіки / П.С. Єщенко // Економіка України. — 2013. — № 10. — С. 4—20.
2. Малицкий Б. А. Проблемы модернизации системы подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификацыии в контексте развития человеческого капитала / Б.А. Малицкий, Л.С. Лобанова // Наука та наукознавство. — 2014. — № 2. — С. 66—75.
3. Папп В.В. Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки України / В.В. Папп, Н.В. Бошота // Бізнес Інформ. — 2013. — № 11. — С. 52—56.
4. Папп В.В. Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів / В.В. Папп // Регіональна економіка. — 2008. — № 1. — С. 23—31.
5. Степаненко А. Соціально-економічний розвиток України у вимірах стратегічних ризиків / Анатолій Степаненко, Алла Омельченко // Економіст. — 2014. — № 8. — С. 8—11.
6. Степин В.С. Теоретическое знание: монография / В.С. Степин. — М.: Прогресс-Традиция, 2003. — 744 с.
7. Україна-2015: Національна стратегія розвитку. — К., 2008. — 73 с.
8. Ящишина І.В. Соціальна ефективність інноваційної політики ЄС / І.В. Ящишина // Наука та наукознавство. — 2015. — № 1. — С. 3—12.
9. Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth [Electronic resource]. — Access: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

A. Antohov, O. Antokhova

STRATEGIC PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL-SINGULAR ECONOMIC SYSTEM OF THE CARPATHIAN REGION

Summary

The reserves to ensure "upper path" of competitiveness improving of Ukraine's economy were defined and the technology-singular possibilities of regional economic systems for their mobilization were described. In the scientific substantiation of the strategic vector of the development of technology-singular regional economic systems in Ukraine, it has been determined that technogenic civilization now enters a special type of progress, when humanistic benchmarks become the starting point in determining the strategies of scientific research. It is noted that in the center of the development of technology-singular regional economic systems there must be a person as an important "element" of the whole region-society — with the comparison of individual interests with collective and their mutual determination.The main positions of defining of the strategic orientation of technology-singular regional economic systems in Ukraine were indicated. The typology of technology-singular regional economic systems was implemented. It is noted that the development of a strategy for the development of technology-singular regional economic systems should be based on the need to reanimate the scientific and technical potential of Ukraine in previous years.The ideal type of technology-singular regional economic system of Carpathian region in Ukraine was described and its various specializations were defined. It is concluded that the development of a technology-singular economic system of the Carpathian region in the target perspective provides for the provision of its polyspecialization, monolithic, synergy of interactions between different spheres of management and knowledge sectors. The main condition for the development of such a system is its ability to produce innovations — as a result of intellectual activity, technological processes of economic processes. In general, it is stated that the strategic priorities of the development of technology-singular regional economic systems in Ukraine should include measures aimed at preparing the institutional environment for a new way of economic and social development, ensuring the processes of intellectualization of society, development of a competitive scientific and technical environment and regional IT infrastructure with technological-singular orientations, as well as the development of innovative specialist spatial entities.

Keywords: technology-singular regional economic system; strategy; "upper path" of competitiveness; the society intellectualization; technologization of economy.

References

1. Yeschenko, P.S. (2013), "Economic growth without development: causes and ways of innovation transformation of the economy", Ekonomika Ukrainy, vol. 10, pр. 4—20.
2. Malickij, B.A. (2014), "Problems of modernization of the system of training and certification of scientific personnel of the highest qualification in the context of human capital development", Nauka ta naukoznavstvo, vol. 2, pр. 66—75.
3. Papp, V.V. (2013), "Innovation factor in increasing the competitiveness of Ukraine's economy", Biznes Inform, vol. 11, pр. 52—56.
4. Papp, V.V. (2008), "Structural transformation of Ukraine's economy in the context of European integration processes", Rehional'na ekonomika, vol. 1, pр. 23—31.
5. Stepanenko, A. (2014), "Socio-economic development of Ukraine in the measurement of strategic risks", Ekonomist, vol. 8. pр, 8—11.
6. Stepin, V.S. (2003), Teoreticheskoe znanie [Theoretical knowledge], Progress-Tradicija, Moscow, Russia.
7. Ukrainian forum (2008), Ukraina-2015: Natsional'na stratehiia rozvytku [Ukraine-2015: National Development Strategy], Kiev. Ukrayina.
8. Yaschishina, I.V. (2015), "Social effectiveness of EU innovation policy", Nauka ta naukoznavstvo, vol. 1, pp. 3—12.
9. European Commission (2010), "Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth", available at: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLETENBARROSO007-Europe2020-ENversion.pdf (Accessed 05 March 2019).

№ 7 2019, стор. 10 - 16

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 908

Відомості про авторів

А. А. Антохов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування,Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

A. Antohov

doctor of economics, associate professor, associate professor of the department of economic theory, management and administration, Chernivtsi national university named after Yu. Fedkovich


О. Ю. Антохова

к. е. н., ассистент, асистент кафедри фінансів та кредиту,Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

O. Antokhova

PhD in Economics, assistant, associate professor of the department of finance and credit,Chernivtsi national university named after Yu. Fedkovich

Як цитувати статтю

Антохов А. А., Антохова О. Ю. Стратегічні передумови розвитку технолого-сингулярної економічної системи карпатського регіону. Агросвіт. 2019. № 7. С. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.10

Antohov, A. and Antokhova, O. (2019), “Strategic preconditions for the development of the technological-singular economic system of the carpathian region”, Agrosvit, vol. 7, pp. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.