EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
І. І. Давидова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.81

УДК: 336.14.025.12

І. І. Давидова

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розкрито сутність та роль фінансового забезпечення економічного розвитку, що посідає важливе місце в системі державного регулювання, його основні складові охоплюють економічний цикл, секторальну, галузеву і регіональну структури економіки, умови нагромадження капіталу, зайнятість, грошовий обіг, конкурентне середовище, соціальні відносини, зовнішньоекономічні зв'язки; на основі узагальнення теоретичних та методологічних засад розкрито сутність системи державного фінансового регулювання як складової інституційного розвитку економіки, що полягає у сукупності методологічних принципів, методів формування, координації та використання комплексу інструментів, важелів і механізмів фінансової архітектоніки з метою впливу на динаміку внутрішнього попиту та активність суб'єктів підприємництва; вагомими складовими даної системи є бюджетно-податкове і монетарне регулювання, державне регулювання у сфері фінансового ринку. Визначено, що посилення рівня координації та підвищення ефективності функціонування фінансових механізмів забезпечить результативність їх впливу на економічні процеси в країні; в процесі формування заходів державного фінансового регулювання доцільним є врахування сукупності принципів, що забезпечить взаємоузгодження інтересів учасників фінансових відносин, зокрема принципу пріоритетності, досягнення суспільного компромісу, системності, збалансованості, інституційної визначеності, ефективності, наукової обгрунтованості; необхідним є підвищення функціональної адаптивності фінансового регулювання до структурних змін економіки, інституційного середовища і стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку країни. Показано, що досягнення стабільності фінансової системи країни як пріоритетного завдання бюджетного та монетарного регулювання потребує підвищення стійкості державних фінансів і належного рівня функціонування грошово-кредитного ринку. Розглянуто інституційне вдосконалення фінансового регулювання, що має на меті підвищення рівня дієвості щодо прийняття рішень у сфері заощаджень, інвестування, мінімізації фінансових ризиків; важливою складовою регулювання фінансової сфери є координація діяльності фінансових інститутів щодо встановлення системи принципів і правил їх взаємодії, формування та реалізації заходів державної фінансової політики.

Ключові слова: фінанси; бюджет; фінансова система; фінансове забезпечення; фінансова політика; бюджетне планування; розвиток економіки.

Література

1. Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва та ін.; за заг.ред. А.А. Мазаракі. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. — 376 с.
2. Козарезенко Л. В. Фінансова політика розвитку людського потенціалу: монографія. — К.: Центр учбової літератури, 2016. — 412 с.
3. Кучер Г.В. Державні фінансові ресурси: монографія. — Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. — 608 с.
4. Самуельсон П. Економіка / П. Самуельсон, В. Нордгауз; пер. з англ. — М.: Вильямс, 2010. — 1360 с.
5. Степанова Г.М. Пріоритети державного фінансового регулювання економіки // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. — 2016. — Т. 21, Вип. 7 (2). — С. 146—151.
6. Фінанси / За ред. І.О. Лютого. — К.: Видавництво, Ліра-К, 2017. — 728 с.
7. Чугунов І.Я., Ігнатюк І.М. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. — 2016. — № 28/1. — С. 217 — 226.
8. Чугунов І.Я. Бюджетні відносини в системі соціально-економічного розвитку країни // Казна України. — 2014. — № 6. — С. 25—28.
9. Чугунов І., Лондар С. Динаміка податково-бюджетного навантаження на економіку України // Економіст. — 2010. — № 7—8. — С. 15—17.
10. Delong J., Summers L. Fiscal policy in a depressed economy // Brookings Papers on Economic Activity. — 2012(1). — Р. 233—297.

I. Davydova

FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

Summary

The article reveals the essence and role of the financial support of economic development, which occupies an important place in the system of state regulation, its main components cover the economic cycle, sectoral and regional economic structures, capital accumulation, employment, monetary circulation, competitive environment, social relations, foreign economic relations; on the basis of the generalization of theoretical and methodological principles, the essence of the system of state financial regulation as a component of the institutional development of the economy, consisting in the totality of methodological principles, methods of forming, coordinating and using a complex of tools, levers and mechanisms of financial architecture in order to influence the dynamics of domestic demand and activity of business entities; significant components of this system are fiscal and monetary regulation, state regulation in the financial market. It is determined that strengthening the level of coordination and improving the efficiency of the functioning of financial mechanisms will ensure the effectiveness of their impact on economic processes in the country; in the process of formation of measures of state financial regulation it is expedient to take into account a set of principles that will ensure the mutual harmonization of interests of participants in financial relations, in particular the principle of priority, achievement of a social compromise, systemic, balance, institutional certainty, efficiency, scientific substantiation; it is necessary to increase the functional adaptability of financial regulation to structural changes in the economy, institutional environment and strategic priorities of socio-economic development of the country. It is shown that achievement of stability of the financial system of the country as a priority task of budgetary and monetary regulation requires improvement of stability of public finances and proper level of functioning of the money and credit market. The institutional improvement of financial regulation aimed at increasing the level of efficiency in decision-making in the area of savings, investment, and minimization of financial risks is considered; an important component of financial regulation is the coordination of the activities of financial institutions with a view to establishing a system of principles and rules for their interaction, the formation and implementation of measures of state financial policy.

Keywords: finance; budget; financial system; financial support; financial policy; budget planning; economic development.

References

1. Mazaraki, A.A. Chuhunov, I.Ya. Pavelko, A.V. and Kanieva, T.V. (2015), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren' [State financial regulation of economic transformations], Kyivs'kyj natsional'nyj torhivel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
2. Kozarezenko, L.V. (2016), Finansova polityka rozvytku liuds'koho potentsialu [Financial Policy for the Development of Human Potential], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Kucher, H.V. (2018), Derzhavni finansovi resursy [Public financial resources], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
4. Samuel'son, P. and Nordhauz, V. (2010), Ekonomika [Economy], Vyl'iams, Moscow, Russia.
5. Stepanova, H.M. (2016), "Priorities of the state financial regulation of the economy", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 21, no. 7 (2), pp. 146—151.
6. Liutyi, I.O. (2017), Finansy [Finance], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
7. Chuhunov, I.Ya. and Ihnatiuk, I.M. (2016), "Formation of budget expenditures in the system of socio-economic development of the country", Ekonomichnyj visnyk universytetu. Pereiaslav-Khmel'nyts'kyj derzhavnyj universytet imeni Hryhoriia Skovorody, vol. 28/1, pp. 217—226.
8. Chuhunov, I.Ya. (2014), "Budget relations in the system of socio-economic development of the country", Kazna Ukrainy, vol. 6, pp. 25—28.
9. Chuhunov, I. and Londar, S. (2010), "The dynamics of the tax burden on the Ukrainian economy", Ekonomist, vol. 7—8, pp. 15—17.
10. Delong, J. and Summers, L. (2012), "Fiscal policy in a depressed economy", Brookings Papers on Economic Activity, vol. 1, pp. 233—297.

№ 6 2019, стор. 81 - 88

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 2196

Відомості про авторів

І. І. Давидова

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

I. Davydova

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Давидова І. І. Фінансове забезпечення розвитку економіки. Агросвіт. 2019. № 6. С. 81–88. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.81

Davydova, I. (2019), “Financial support for the development of the economy”, Agrosvit, vol. 6, pp. 81–88. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.