EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В РАМКАХ СТАЛОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
О. А. Грицак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.75

УДК: 332.3

О. А. Грицак

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В РАМКАХ СТАЛОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Статтю присвячено обгрунтуванню параметрів екологічної стійкості Вінницької області. Встановлено, що Вінницька область характеризується високою щільністю населення та розвиненою структурою сільськогосподарського виробництва. Детально проаналізовано існуючу структуру земельного фонду України та Вінницької області. Визначено основні тенденції зміни в структурі землекористувань України та Вінницької області. Обчислено ступінь сільськогосподарської освоєності території Вінницької області. Встановлено рівень розораності території та рівень розораності сільськогосподарських угідь в області. Вказано на суттєві диспропорції в структурі землекористування Вінницької області. Обгрунтовано базові напрями сталого (збалансованого) розвитку землекористування в регіоні. Встановлено доцільність дотримання оптимальної структури земельного фонду в Україні та в регіоні.
Розглянуто основні параметри екологічної стійкості територій та земель. Обгрунтовано поняття потенціал екологічної стійкості земель. Оцінено екологічну стійкість земельних угідь Вінницької області за методичним підходом Будзяк О.С. Розкрито шляхи формування екологічної стійкості земель природного, продуктивного та техногенного типів. Обчислено динаміку зміни екологічної стійкості земель Вінницької області.
Відмічено, що землі Вінницької області перебувають на нижньому рівні екологічної стійкості. Встановлено, що збереження існуючих тенденцій землекористування у Вінницькій області призведе лише до повільного підвищення екологічної стійкості її території. Рекомендовано проводити діагностику стану земель за рівнем екологічної стійкості. Для пришвидшення темпів вирішення еколого-економічних проблем землекористування у Вінницькій області запровадити управління екологічною стійкістю земель та перейти до збалансованого управління земельними ресурсами.

Ключові слова: земля; землекористування; сталий (збалансований) розвиток; екологічна стійкість земель; екологічний потенціал стійкості земель.

Література

1. Товма. Л.Ф. Еколого-економічна складова в концепції сталого розвитку України / Л.Ф. Товма // Бізнес Інформ. — № 2. — 2012. — С. 141—144.
2. Екологічний паспорт Вінницької області за 2017 рік / Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації. — Вінниця: ВОДА, 2018. — с. 97.
3. Статистичний збірник "Регіони України" за 2018 р. / Державна служба статистики України // За ред. Вернер І.Є. — К.: Державна служба статистики України, 2018, Ч. ІІ. — 682 с.
4. Статистичний щорічник України за 2017 р. / Державна служба статистики України / За ред. Вернер І.Є. — К.: Державна служба статистики України, 2018. — 540 с.
5. What is sustainable land management / The Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) // www.ciesin.org/lw-kmn/slm/slm.html
6. Будзяк О.С. Організаційно-економічний механізм екологобезпечного використання земель України: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.06 / О.С. Будзяк. — Київ, 2013. — 464 с.
7. Дергеокадастр Вінницької області [Електронний ресурс]. — Режим доступу: // http://vinnytska.land.gov.ua/ocinka-ta-rinok-zemel

О. Gritsak

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF LAND USE IN THE FRAMEWORK OF THE SUSTAINABLE (BALANCED) DEVELOPMENT OF VINNITKA REGION

Summary

The arti[||]cle is devoted to the substantiation of the parameters of environmental sustainability of Vinnitsa region. It is established that Vinnitsa region is characterized by a high population density and a developed structure of agricultural production. The existing structure of the land fund of Ukraine and Vinnytsia region is analyzed in detail. The main trends in changes in the structure of land use in Ukraine and Vinnitsa region are identified. Calculated the degree of agricultural development of the region. The level of plowing of the territory and the level of plowing of agricultural land in the region. Indicated significant disparities in the structure of land use in Vinnytsia region. Grounded basic directions of sustainable (balanced) development of land use in the region. The expediency of compliance with the optimal structure of the land fund in Ukraine and in the region has been established.
The main parameters of ecological sustainability of territories and lands are considered. The concept of the potential of ecological sustainability of lands is substantiated. The environmental sustainability of land in the Vinnitsa region is estimated by the methodical approach Budzyak O.S. The ways of formation of ecological sustainability of lands of natural, productive and technogenic types are revealed. The dynamics of changes in the environmental sustainability of the lands of Vinnitsa region are calculated.
It is noted that the lands of Vinnitsa region are at the lower level of environmental sustainability. It has been established that the preservation of the existing tendencies of land use in the Vinnitsa region will only lead to a slow increase in the environmental sustainability of its territory. It is recommended to diagnose the state of the land according to the level of environmental sustainability To accelerate the pace of solving environmental and economic problems of land use in the Vinnytsia region, it is recommended to introduce management of environmental sustainability of land and move to a balanced land management.

Keywords: land; land use; sustainable (balanced) development; ecological sustainability of lands; ecological potential of sustainability of lands.

References

1. Tovma. L.F., (2012), "Ecological and economic component in the concept of sustainable development of Ukraine", BusinessInform , vol. 2, рр.141—144.
2. Department of agro-industrial development, ecology and natural resources of the regional state administration (2018), Ekolohichnyj pasport Vinnyts'koi oblasti za 2017 rik [Ecological passport of Vinnytsia region for 2017"], WATER, Vinnitsa, Ukraine.
3. State Statistics Service of Ukraine (2018), Statystychnyj zbirnyk "Rehiony Ukrainy" za 2018 r. [Statistical compendium "Regions of Ukraine" for 2018], vol. II., State Statistics Service of Ukraine, Кyiv, Ukraine.
4. State Statistics Service of Ukraine (2018), Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2017 r. [Statistical Yearbook of Ukraine for 2017], State Statistics Service of Ukraine, Кyiv, Ukraine.
5. CIESIN (2018), "What is sustainable land management", The Center for International Earth Science Information Network, available at: www.ciesin.org/lw-kmn/slm/slm.html (Accessed 25 Feb 2019).
6. Budzуak, O.S. (2013), "Organizational and economic mechanism of ecologically safe use of lands of Ukraine", Abstract of Doctor of Economics, Council for the Study of the Productive Forces of the National Academy of Sciences, Кyiv, Ukraine.
7. Derzhgeokadastr Vinnitsa region, (2018), available at: http://vinnytska.land.gov.ua/ocinka-ta-rinok-zemel/ (Accessed 25 Feb 2019).

№ 6 2019, стор. 75 - 80

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 1648

Відомості про авторів

О. А. Грицак

аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

О. Gritsak

Graduate student of the State Ecological Аcademy Рostgraduate Еducation and Мanagement

Як цитувати статтю

Грицак О. А. Еколого-економічні проблеми землекористування в рамках сталого (збалансованого) розвитку вінницької області. Агросвіт. 2019. № 6. С. 75–80. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.75

Gritsak, О. (2019), “Environmental and economic problems of land use in the framework of the sustainable (balanced) development of vinnitka region”, Agrosvit, vol. 6, pp. 75–80. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.