EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
О. А. Дудзяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.55

УДК: 330.3:[332.122:338.43]

О. А. Дудзяк

ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Повноцінне входженням України в європейські та світові процеси тісно пов'язане із формуючими процесами сучасної розвинутої держави здатної забезпечувати свої національні інтереси. Одним з головних напрямів подальшого розвитку є забезпечення еколого-соціальної компоненти поряд із економічним розвитком. Стрімкий індустріальний розвиток цивілізації почав вичерпувати існуючу ресурсно-екологічну базу, що може прискорити епоху глобальної кризи, яка охопить різноманітні аспекти людського життя. Недопущення розгортання цієї кризи є одним з найголовніших завдань людської цивілізації ХХІ ст. Забезпечення сталого розвитку сільських територій залежить від низки чинників та умов. Одне із вагомих місць у системі цих чинників належить екологічному фактору, посилена увага до якого пояснюється підвищенням рівня антропогенного навантаження на довкілля, стрімким розвитком науково-технічного процесу. Сучасний екологічний стан сільських територій пов'язаний із негативними змінами екосистем біосфери, значним зменшенням біопродуктивності і біорізномаїття, виснаженням грунтів і мінеральних ресурсів при одночасному не баченому зростанні забруднення всіх геосфер. Все це межує зі знищенням середовища існування людства.
З цією проблемою нині зіштовхнулись і жителі сільської місцевості, через відсутність повноцінних пунктів збору і утилізації відходів, як для селян та переробних підприємств. Відсутність спеціалізованих могильників для захоронення біологічних відходів сільського господарства також є великою проблемою на сільських територіях України, що призводить до загального забруднення екології сільських територій.
Тому проблема розробки програм впровадження комплексних заходів, що до відновлення екологічного балансу на сільських територіях нині є досить актуальною в плані вивчення та впровадження.
За допомогою проведеного дослідження можна чітко сформувати напрямки і цілі програми, які в подальшому можна реалізувати на практиці, що дозволить спонукати відновлення і розвиток сільських територій України в період адміністративно-територіальної реформи.

Ключові слова: розвиток сільських територій; екологія; забруднення території; екологічний баланс; екологізація.

Література

1. Борщевський В.В. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. — Львів, 2012. — 216 с.
2. Дудзяк О.А. Оцінка агротуристичної привабливості регіону: основні фактори та показники / О. А. Дудзяк // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2010. — Вип. 5/2: Серія Економіка та менеджмент. — С. 16—20.
3. Куцмус Н.М. Європейський досвід вирішення проблем сільського розвитку. Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій: регіональний аспект: кол. монографія / [В.І. Ткачук, А.О. Соколова, О.В. Голій та ін.], за ред. В.І. Ткачука. — Ж.: Видавництво ПП "Рута", 2014. — С. 263—278.
4. Дудзяк О.А. Вплив сільського туризму на розвиток сільських територій / О.А. Дудзяк //Науковий вісник Ужгородського університету — серія економіка — вип. 2 (48) 2016. — С. 133—136.
5. Кудінова І.П. Сільськогосподарське дорадництво в Україні: проблеми та шляхи розвитку // Біоресурси і природокористування. — Т. 6. — №5—6. — 2014. — С. 133—137.
6. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних відносин: підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене / В.Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.
7. Іванишин В.В, Дудзяк ОА. Застосування в Україні досіву розвитку сільських територій Європейських країн та США / В.В. Іванишин, О.А. Дудзяк // Збірник наукових праць Подільського державного агарно-технічного університету. — 2015. — Вип. 24. — Т. 3. — С. 5—10.

O. Dudziak

THE SIGNIFICANCE OF ECOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Summary

Full-fledged entry of Ukraine into European and world processes is closely connected with the emerging processes of a modern developed state capable of ensuring its national interests.
One of the main directions offurther development is the provision of eco-social components along with economic development. The rapid industrial development of civilization began to exhaust the existing resource-base, which can accelerate the era of global crisis, which will cover various aspects of human life. Preventing the deployment of this crisis is one of the main tasks of human civilization of the XXI century. Ensuring sustainable rural development depends on a number of factors and conditions. One of the significant places in the system of these factors belongs to the environmental factor, the increased attention to which is explained by the increased level of anthropogenic pressure on the environment, the rapid development of the scientific and technological process. The current ecological state of rural areas is associated with negative changes in the ecosystems of the biosphere, a significant decrease in bioproductivity and biodiversity, depletion of soil and mineral resources, with a simultaneous unprecedented increase in pollution of all geospheres. All this is bordered by the destruction of the living environment of mankind.
This problem is now faced by rural residents, due to the lack of high-grade collection points and waste disposal, both for farmers and processing enterprises. The lack of specialized burial grounds for the disposal of biological waste from agriculture is also a big problem in the rural areas of Ukraine, which leads to a general pollution of the ecology of rural areas.
Therefore, the problem of developing programs for the implementation of integrated measures to restore the ecological balance in rural areas is currently very relevant in terms of research and implementation.
With the help of the conducted research, it is possible to clearly formulate the directions and goals of the program, which can later be implemented in practice, which will encourage the restoration and development of rural areas of Ukraine during the period of administrative and territorial reform.

Keywords: development of rural areas; ecology; pollution of the territory; ecological balance; ecologization.

References

1. Borschevs'kyj, V.V. (2012), Rozvytok sil's'kykh terytorij v systemi ievrointehratsijnykh priorytetiv Ukrainy [Development of rural areas in the system of Euro-integration priorities of Ukraine], NAN Ukrainy. In-t rehional'nykh doslidzhen', Lviv, Ukraine.
2. Dudziak, O.A. (2010), "Assessment of the agritourism attractiveness of the region: the main factors and indicators", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia Ekonomika ta menedzhment, vol. 5/2, pp. 16—20.
3. Kutsmus, N.M. (2014), Yevropejs'kyj dosvid vyrishennia problem sil's'koho rozvytku. Sotsial'no-ekonomichni problemy rozvytku sil's'kykh terytorij: rehional'nyj aspekt [The European Experience in Rural Development. Socio-economic problems of rural development: regional aspect], Ruta, Zhytomyr, Ukraine.
4. Dudziak, O.A. (2016), "The impact of rural tourism on the development of rural areas", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu - seriia ekonomika, vol. 2 (48), pp. 133—136.
5. Kudinova, I.P. (2014), "Agricultural advisory services in Ukraine: challenges and development paths", Bioresursy i pryrodokorystuvannia, vol. 6, no. 5—6, pp. 133—137.
6. Andrijchuk, V.H. (2002), Ekonomika ahrarnykh vidnosyn [The economy of agrarian relations], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Ivanyshyn, V.V. and Dudziak, OA. (2015), "Application in Ukraine of development of rural areas of European countries and the USA", Zbirnyk naukovykh prats' Podil's'koho derzhavnoho aharno-tekhnichnoho universytetu, vol. 24, no. 3, pp. 5—10.

№ 6 2019, стор. 55 - 58

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 1659

Відомості про авторів

О. А. Дудзяк

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління, Подільський державний аграрно-технічний університет

O. Dudziak

PhD in Economics, prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

Як цитувати статтю

Дудзяк О. А. Значення екології для розвитку сільських територій. Агросвіт. 2019. № 6. С. 55–58. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.55

Dudziak, O. (2019), “The significance of ecology for the development of rural areas”, Agrosvit, vol. 6, pp. 55–58. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.