EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СПІЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ ЗА УЧАСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ
М. В. Корінь

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.40

УДК: 338.242.4

М. В. Корінь

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СПІЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ ЗА УЧАСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ

Анотація

У статті автором досліджено тенденції розвитку залізничного транспорту, більшість з яких відображає поширення деструктивних процесів у цій галузі. Обгрунтовано першочерговість вирішення питань налагодження матеріально-технічного забезпечення розвитку залізничного транспорту і здійснення реконструкції та модернізації залізничної колії і рухомого складу. Встановлено, що ефективним інструментом подолання наявних деструктив і забезпечення розвитку залізничної галузі, зокрема її інфраструктурної складової, є активізація процесів міжгалузевої виробничої співпраці на міжнародному рівні за участю залізничного транспорту. На основі грунтовного аналізу світової практики реалізації виробничих коопераційних зв'язків встановлено, що найбільш доцільною формою співпраці підприємств залізничного машинобудування, з постачання матеріалів, комплектуючих та агрегатів для залізничної галузі, і, безпосередньо, залізничного транспорту є створення спільних виробництв. Визначено, що реалізація такого роду масштабних інфраструктурних проектів з розбудови залізничного транспорту в значній мірі залежить від державного регулювання цієї сфери і застосування державою інструментів підтримки їх впровадження. Розкрито інструменти сприяння розвитку спільних виробництв за участю залізничного транспорту в умовах розширення транскордонної співпраці.

Ключові слова: залізничний транспорт; державне регулювання; міжгалузева виробнича кооперація; спільне виробництво; інструменти сприяння розвитку спільних виробництв.

Література

1. Газуда Л.М., Рубіш М.А. Реалізація спільних проектів транскордонного співробітництва: монографія. — Ужгород: Видавництво ФОП Сабов А. — М., 2015. — 276 с.
2. Гудкова В., Тютюн Ю. Структурно-функціональний аналіз державного регулювання розвитку залізничного транспорту // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія "Економіка і управління". — 2015. — Вип. 33. — С. 70—77.
3. Дикань В.Л., Островерх Г.Є. Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у євроінтеграційному векторі // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2018. — № 62. — С. 11—19.
4. Єлагін Ю.В., Брильов Д.І., Зубарєва Л.А. Реформування Укрзалізниці: стан та особливості // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2018. — № 63. — С. 75—82.
5. Овчиннікова В.О. Особливості державного регулювання розвитку залізничного транспорту в Україні // Економіка і суспільство. 2017. № 12. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/20.pdf
6. Озерська Г.В. Транспортно-логістичні кластери як основа реалізації транскордонного співробітництва // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — Вип. 3. URL: http://global-national.in.ua/archive/3-2015/26.pdf
7. Токмакова І.В. Теоретико-методологічні основи забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України: дис. … д-р екон. наук: 08.00.03 // Український державний університет залізничного транспорту. — Харків, 2015. — 455 с.
8. Шраменко О. В., Полякова О. М. Державне регулювання природних монополій в умовах глобальної економіки та розвитку науково-технічного прогресу // Економіка та суспільство. — 2018. — № 16. — С. 226—232. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/35.pdf
9. Технічний стан локомотивного парку Укрзалізниці не покращиться без індексації тарифів // Залізничний інформаційний портал. Медіацентр "Магістраль" АТ "Укрзалізниця". URL: https://info.uz.ua/articles/tekhnichniy-stan-lokomotivnogo-parku-ukrzaliznitsi-ne-pokrashchitsya-buz-indeksatsii-tarifiv
10. Чи може Україна випускати сучасні локомотиви. URL: https://railexpoua.com/novyny/chy-mozhe-ukraina-vypuskaty-suchasni-lokomotyvy/
11. Пока неясно, когда на железную дорогу придет частная тяга — "Укрзализныця". URL: https://delo.ua/business/poka-ne-jasno-kogda-na-zheleznuju-dorogu-pridet-347322/
12. Інтегрований звіт ПАТ "Укрзалізниця" // Офіційний веб-сайт АТ "Укрзалізниця". URL: http://www.uz.gov.ua/
13. Основні аспекти Стратегії розвитку ПАТ "Укрзалізниця" 2017-2021 роки // Офіційний веб-сайт АТ "Укрзалізниця". URL: http://www.uz.gov.ua/files/file/Strategy_Presentation_1405_fin.pdf
14. У 2018 році Укрзалізниця отримала рекордну за чверть століття кількість вантажних вагонів: збудувала та придбала майже 3,5 тисячі. Євген Кравцов // Офіційний веб-сайт Центру інформації транспорту України. URL: https://railway-publish.com/
15. У 2018 році "Укрзалізниця" збільшила пасажиропотік майже на 4 млн URL: https://glavcom.ua/economics/finances/u-2018-roci-ukrzaliznicya-zbilshila-pasazhiropotik-mayzhe-na-4-milyoni-558731.html
16. "Укрзалізниця" планує замінити запчастини російського виробництва українськими. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/554934.html
17. Індустріальний парк "Берег-Карпати" створять на Закарпатті. URL: https://ua-reporter.com/uk/content/industrialnyy-park-bereg-karpaty-stvoryat-na-zakarpatti
18. Інформація про індустріальні (промислові) парки, включені до Реєстру індустріальних (промислових) парків // Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/
19. Індустріальний парк Innovation Forpost у Дніпрі обійдеться в 2,7 млрд грн URL: https://mind.ua/news/20187971-industrialnij-park-innovation-forpost-u-dnipri-obijdetsya-v-27-mlrd-grn
20. Перспективи розвитку транспорту п'ятого покоління в Україні // Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України. URL: https://ukranews.com/ua/news/611235-prognozovanyi-rozklad-hyperloop-do-lvova-37-khvylyn-do-kharkova-33-khvylyny
21. Про індустріальні парки: Закон України від 21.06.2012 р. № 5018-VI. Із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 20.12.2015 р. № 818-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17
22. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР. Із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 25.06.2016 р. № 1390-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80
23. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-XII. Із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 07.02.2019 р. № 2473-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12
24. "Укрзализныця" и General Eleсtric подписали контракт стоимостью $1 млрд URL: https://lb.ua/economics/2018/02/23/391014_ukrzaliznitsya_general_elestric.html
25. Французький транспортний гігант націлився на запуск в Україні спільного виробництва. URL: https://ukr.media/business/354780
26. Alstom розповів про пошук інвесторів для оновлення електровозів Укрзалізниці // Залізничний інформаційний портал. Медіацентр "Магістраль" АТ "Укрзалізниця". URL: https://info.uz.ua/articles/alstom-rozpoviv-pro-poshuk-investoriv-dlya-onovlennya-elektrovoziv-ukrzaliznitsi
27. Спільне підприємство Alstom Gibela відкриває найбільший виробничий завод в Африці. URL: https://railexpoua.com/novyny/spilne-pidpryiemstvo-alstom-gibela-vidkryvaie-naibilshyi-vyrobnychyi-zavod-v-afrytsi

M. Korin

STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF JOINT VENTURES WITH PARTICIPATION OF RAILWAY TRANSPORT IN THE CONDITIONS OF CROSS-BORDER COOPERATION

Summary

In the article the author investigates the trends in the development of railway transport, most of which reflects the spread of destructive processes in this industry, namely: reducing the volume of transportation of goods and passengers, the aggravation of the critical level of wear and tear of railway infrastructure and rolling stock and deepening its deficit, in particular locomotive traction, the increase in the cost of material and technical resources to meet the needs of the railway industry, the lack of full compensation for the implementation of preferential transportation, reducing tax preferences for the railway industry. Priority of the decision of questions of adjustment of material support of development of railway transport and implementation of reconstruction and modernization of railway tracks and rolling stock is proved. It is established that an effective tool for overcoming the existing destructive and ensuring the development of the railway industry, in particular its infrastructure component, is the activation of the processes of intersectional production cooperation at the international level with the participation of railway transport. On the basis of a thorough analysis of the world practice of implementation of production cooperation relations found that the most appropriate form of cooperation of enterprises of railway engineering, supply of materials, components and assemblies for the railway industry, and, directly, rail transport is the creation of joint ventures. It is determined that the implementation of such large-scale infrastructure projects for the development of railway transport largely depends on the state regulation of this sphere and the state's use of tools to support their implementation. The author reveals the tools to promote the development of joint ventures with the participation of rail transport in the context of expanding cross-border cooperation, which are systematized in the following groups as institutional and regulatory, budget and fiscal, customs and tariff, financial and investment, information and advisory tools. The formation of a favorable institutional basis for the development of inter-state production cooperation with the participation of rail transport on the basis of the use of these tools will create prerequisites for increasing the interest of foreign companies in rail transport and the transformation of their ideas about the level of its investment attractiveness.

Keywords: ailway transport; state regulation; intersectoral production cooperation; joint ventures; tools to promote the development of joint ventures.

References

1. Hazuda, L. M. and Rubish, M. A. (2015), Realizatsiia spil'nykh proektiv transkordonnoho spivrobitnytstva [Implementation of joint cross-border cooperation projects], Vydavnytstvo FOP Sabov A. M., Uzhgorod, Ukraine.
2. Hudkova, V. and Tiutiun, Yu. (2015), "Structural and functional analysis of state regulation of railway transport development", Zbirnyk naukovykh prats' DETUT. Seriia "Ekonomika i upravlinnia", vol. 33, pp. 70—77.
3. Dykan', V. L. and Ostroverkh, H. Ye. (2018), "Improvement of mechanisms of state management of the development of the railway industry of Ukraine in the euro-integration vector", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 62, pp. 11—19.
4. Yelahin, Yu. V. Bryl'ov, D. I. and Zubarieva, L. A. (2018), "The reform of Ukrzaliznytsia: state and specifities", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 63, pp. 75—82.
5. Ovchynnikova, V.O. (2017), "Features of state regulation of development of railway transport in Ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 12, available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/20.pdf (Accessed 10 Feb 2019).
6. Ozers'ka, H.V. (2015), "Transport and logistics clusters as a basis for cross-border cooperation", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 3, available at: http://global-national.in.ua/archive/3-2015/26.pdf (Accessed 15 Feb 2019).
7. Tokmakova, I. V. (2016), "Theoretical and methodological fundamentals of harmonic development support for the railway transport of Ukraine", Doctor of Economics Thesis, Economics and national economy management, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine.
8. Shramenko, O. V. and Poliakova, O. M. (2018), "State regulation of natural monopolies in the global economy and the development of scientific and technological progress", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 16, available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/35.pdf (Accessed 10 Feb 2019).
9. Railway information portal. Media center "Magistral" JSC "Ukrzaliznytsia". (2019), "The technical condition of the locomotive fleet of Ukrzaliznytsia will not improve without indexation of tariffs", available at: https://info.uz.ua/articles/tekhnichniy-stan-lokomotivnogo-parku-ukrzaliznitsi-ne-pokrashchitsya-buz-indeksatsii-tarifiv (Accessed 15 Feb 2019).
10. railexpoua.com (2019), "Can Ukraine produce modern locomotives", available at: https://railexpoua.com/novyny/chy-mozhe-ukraina-vypuskaty-suchasni-lokomotyvy/ (Accessed 15 Feb 2019).
11. delo.ua (2019), "It is unclear when the railway will come private traction — "Ukrzaliznytsia", available at: https://delo.ua/business/poka-ne-jasno-kogda-na-zheleznuju-dorogu-pridet-347322/ (Accessed 15 Feb 2019).
12. Official web site of JSC "Ukrzaliznytsya" (2019), "Integrated report of PJSC "Ukrzaliznytsia", available at: http://www.uz.gov.ua/ (Accessed 12 Feb 2019).
13. Official web site of JSC "Ukrzaliznytsya" (2019), "The main aspects of the development Strategy of PJSC "Ukrzaliznytsia" for the years 2017—2021", available at: http://www.uz.gov.ua/files/file/Strategy_Presentation_1405_fin.pdf (Accessed 12 Feb 2019).
14. Official website of the Transport Information Center of Ukraine (2019), "In 2018, Ukrzaliznytsia received a record for a quarter of a century, the number of freight cars: built and purchased almost 3.5 thousand — Eugene Kravtsov", available at: https://railway-publish.com/ (Accessed 21 Feb 2019).
15. glavcom.ua (2019), "In 2018, Ukrzaliznytsia increased passenger traffic by almost 4 million", available at: https://glavcom.ua/economics/finances/u-2018-roci-ukrzaliznicya-zbilshila-pasazhiropotik-mayzhe-na-4-milyoni-558731.html (Accessed 15 Feb 2019).
16. interfax.com.ua (2019), "Ukrzaliznytsia" plans to replace spare parts of Russian production with Ukrainian ones", available at: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/554934.html (Accessed 10 Feb 2019).
17. ua-reporter.com (2019), "Industrial Park "Coast-Carpathians" will create in Transcarpathia", available at: https://ua-reporter.com/uk/content/industrialnyy-park-bereg-karpaty-stvoryat-na-zakarpatti (Accessed 15 Feb 2019).
18. Official website of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), "Information on industrial (industrial) parks included in the register of industrial (industrial) parks", available at: http://www.me.gov.ua/ (Accessed 20 Feb 2019).
19. mind.ua (2019), "Industrial Park Innovation Forpost in the Dnieper will cost 2.7 billion USD", available at: https://mind.ua/news/20187971-industrialnij-park-innovation-forpost-u-dnipri-obijdetsya-v-27-mlrd-grn (Accessed 11 Feb 2019).
20. The Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine (2019), "Prospects of development of transport of the fifth generation in Ukraine", available at: https://ukranews.com/ua/news/611235-prognozovanyi-rozklad-hyperloop-do-lvova-37-khvylyn-do-kharkova-33-khvylyny (Accessed 11 Feb 2019).
21. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On the industrial parks", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17 (Accessed 10 Feb 2019).
22. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On the foreign investment regime", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 15 Feb 2019).
23. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On foreign economic activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 (Accessed 20 Feb 2019).
24. lb.ua (2019), "Ukrzaliznytsya" and General Eleсtric signed a contract worth 1 billion USD", available at: https://lb.ua/economics/2018/02/23/391014_ukrzaliznit sya_general_elestric.html (Accessed 10 Feb 2019).
25. ukr.media (2019), "French transport giant aims to launch joint production in Ukraine", available at: https://ukr.media/business/354780/ (Accessed 11 Feb 2019).
26. Railway information portal. Media center "Magistral" JSC "Ukrzaliznytsia" (2019), "Alstom told about the search for investors to upgrade electric locomotives "Ukrzaliznytsia", available at: https://info.uz.ua/articles/alstom-rozpoviv-pro-poshuk-investoriv-dlya-onovlennya-elektrovoziv-ukrzaliznitsi (Accessed 15 Feb 2019).
27. railexpoua.com (2019), "Joint venture Gibela and Alstom opens largest manufacturing plant in Africa", available at: https://railexpoua.com/novyny/spilne-pidpryiemstvo-alstom-gibela-vidkryvaie-naibilshyi-vyrobnychyi-zavod-v-afrytsi/ (Accessed 20 Feb 2019).

№ 6 2019, стор. 40 - 48

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 1360

Відомості про авторів

М. В. Корінь

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту

M. Korin

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport

Як цитувати статтю

Корінь М. В. Державне регулювання розвитку спільних виробництв за участю залізничного транспорту в умовах транскордонної співпраці. Агросвіт. 2019. № 6. С. 40–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.40

Korin, M. (2019), “State regulation of development of joint ventures with participation of railway transport in the conditions of cross-border cooperation”, Agrosvit, vol. 6, pp. 40–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.